78.19

Kérdező: Tehát az eredeti, első evolúciót a Logosz tervezte meg, de az első torzulást nem terjesztette ki a végteremtményre. Valamely ponton ez az első torzulás kiterjesztésre került, és felütötte fejét az első önmagát szolgáló polaritás. Így történt-e, és ha igen, úgy el tudnád-e mesélni e folyamat és e felbukkanás történetét?

Ré: Ré vagyok. Előszóként hadd mondjam ki, hogy a Logoszok mindig úgy képzelték el önmagukat, mint akik szabad akaratot kínálnak gondoskodásuk során az al-Logoszaiknak. Az al-Logoszoknak szabadságuk volt megtapasztalni és kísérletezni a tudatossággal, a test megéléseivel és a lélek megvilágosodásaival. Most, hogy ezt kimondtuk, rátérhetünk kérdésed magvára.

Az első Logosz, hogy becsepegtesse azt, amit most a teljes értelmében vett szabad akaratként látsz, al-Logoszaiban ehhez a teremtéshez jutott el, mélységi megfontolása révén azon fogalmaknak vagy fogalomalkotási lehetőségeknek, melyeket a Szignifikátoroknak neveztünk. A Logosz lefektette a lehetőségét annak, hogy az elme, a test és a lélek komplexum legyenek. Ezután a Szignifikátornak, annak érdekében, hogy az lehessék, ami eladdig nem, engedélyezni kellett a Teremtő szabad akaratát. Ez egy – ti fogalmaitok szerint – meglehetős hosszas sorát lendítette mozgásba az e mag-gondolatot továbbfejlesztő vagy lepárló Logoszoknak. Ennek kulcsa az volt, hogy a Szignifikátor komplexum.

78.20

Kérdező: Szóval a mi saját Logoszunk, az Ő sajátos teremtése létrehozásának egy pontján jócskán lejjebb járt még a kísérlet evolúciós spirálján, mikor a Szignifikátor azzá vált, ami korábban nem volt, avagy mikor életre hívta: voltaképp a polaritást, amiért mi a harmadik denzitásban küzdünk; s ennélfogva – fölteszem – elsődlegesen az archetípusok tervén fáradozott, hogy oly módon tervezze meg azokat, hogy gyorsítását eredményezzék e sarkosulásnak. Igaz ez valamilyen módon?

Ré: Ré vagyok. Csak rövid megjegyzést fűznénk hozzá. Általánosságban igaz. Gyümölcsözően tekintheted az egyes Logoszokat s azok tervét az Önmagát megtapasztaló Teremtőnek. A Szignifikátor komplexum létének gondolatszikrája két [új] dolgot vezet be: elsőként a Teremtőt a Teremtő ellen egy al-Logoszon belül, mondhatni: dinamikus feszültségben; másodikként a szabad akarat fogalmát, amely, egyszersmind teljesebbé válva a tudat/test/lélek komplexumokként ismert al-Logoszokba történt kiterjesztődése révén, az ő saját természetéből fakadó rendeltetésként teremt, újrateremt és továbbteremt.

79.18

Kérdező: Már értem, mit akartál mondani az előző ülésben azzal, hogy a szabad akarat kiterjesztéséhez a szignifikátornak komplexummá kell válnia. Úgy látszik, hogy a szignifikátor azzá a komplexummá vált, ami a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik a tudatra, a tízedikig a testre és a tizenhetedikig a lélekre. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez téves.

79.19

Kérdező: Elmondanád, mit értesz azon, hogy a jelzőnek komplexummá kell válnia?

Ré: Ré vagyok. Akkor komplexum valami, ha egynél több jellemző elemből vagy fogalomból áll.

79.20

Kérdező: Szeretném megpróbálni megérteni az első torzulás kiterjesztése előtti Logosz elméjének archetípusait. Úgy hiszem, hogy a most általunk tapasztalhatónak a jobb megértése érdekében ez egy logikus megközelítés.

Mint elmondtad, adott számunkra a mátrix, a potentátor és a szignifikátor. A mátrixot úgy értelmezem, mint amely a tudat: az, amit mi tudatos elmének nevezünk, de mivel az is ez, amiből az elme felépül, így elveszettnek érzem magam, hogy e három fogalmat teljesen megérthessem, különösen az az előtti idő vonatkozásában, hogy a tudat és a tudattalan közti felosztás megtörtént volna. Úgy vélem, fontos jó megértéshez jutni erről a három dologról. Ki tudnád-e fejteni még bővebben a Elme Mátrixát, Potentátorát és Szignifikátorát, hogy miben térnek el és miként kapcsolódnak egymáshoz, ha megkérlek?

Ré: Ré vagyok. A Elme Mátrixa az, amelyből minden [létre] jön. Bár mozgás nélküli, a mozgósításban mégis aktiválója minden elmetevékenységnek. A Elme Potentátora az a nagy forráskészlet, mely azon tengerként szemléltethető, amelybe a tudatosság mind mélyebben és mind alaposabban merül alá annak érdekében, hogy teremtsen, elképzeljen és ön-tudatosabbá váljon.

A tudat, a test illetve a lélek Szignifikátora az illető egyszerű és egyesített fogalomként szemlélhető.

A Szellem Mátrixát nehéz jellemezni, mivel a szellem természete kevéssé mozgásos. A lélek energiái és mozgásai ugyan messze a legbehatóbbak, mégis, mivel az idő/térrel van közelebbi kapcsolatban, a dinamikus mozgás jellemzőivel nem rendelkezik. Következésképp Mátrixa úgy szemlélhető, mint a legmélyebb sötétség, Potentátora pedig úgy, mint a legváratlanabb eszmélés, megvilágosodás és alkotó befolyás.

Ímhol az Archetípusok leírása az Egyestől a Kilencesig, a társ-Teremtő avagy al-Logosz szabadakarati felismerése befolyásának beállta előtt.

79.36

Kérdező: Akkor a Főpap egy kormányzója vagy szortírozója lenne ezen hatásoknak, hogy megteremtse a tudattalanba való megfelelő beágyazódását annak, ami a tudaton keresztüljön?

Ré: Ré vagyok. Habár éles eszű, a feltételezés a lényeget tekintve téves.

79.37

Kérdező: Mi volna hát a Főpap?

Ré: Ré vagyok. A Főpap a Elme komplexum Szignifikátora, annak igazi természete. Megjegyezhetjük, hogy a jellemzőnek, amelyről beszéltél, csakugyan van jelentősége a Elme Szignifikátora szempontjából, ám nem a középpont. A tudat komplexum szívközepe az a dinamikus entitás, amelyik magába szív, keres és tanulni próbál.

79.38

Kérdező: Akkor a Főpap a kapcsolat – mondhatnád – a tudat és a test között?

Ré: Ré vagyok. Erős kapcsolat van a tudat, a test és a lélek jelzői közt. Az állításod túl általános.

79.42

Kérdező: Akkor az egyik olyan archetípusra kérdeznék rá, amelyet jelenleg a legkevésbé értek, ha használhatom egyáltalán ezt a szót. Még mindig igencsak sötétben vagyok, hogy úgy mondjam, a Főpappal kapcsolatban, és hogy pontosan mi is az. Tudnál adni valami más ismertetést is arról, hogy ez mi, kérlek?

Ré: Ré vagyok. A legnagyobb érdeklődést a Szignifikátor iránt mutattad, melynek komplexummá kell válnia. A Főpap az elme eredeti archetípusa, mely a tudat és a tudattalan finom mozgásai révén vált összetetté. Az elme komplexitásai kifejlődtek, szemben a tapasztalatok Potentátorból Mátrixba történő egyszerű beolvadásával.

Maga az elme egy színésszé vált, amelyet megszállt a szabad akarat és konkrétabban, az akarat. Az elme Szignifikátoraként a Főpap rendelkezik az akarattal a megismerésre, de mihez kezdjen az ismereteivel és mi célból keressen? Egy komplex Szignifikátor potenciáljai sokrétűek.

92.14

Kérdező: Negyedik: Mikor a Elme Katalizátorát feldolgozta az entitás, abból a Elme Tapasztalata származik. Ez így helyes?

Ré: Ré vagyok. Apró téves irányok vannak eme egyszerű kijelentésben a Szignifikátor fölülíró tulajdonságaihoz köthetően. Igaz az, hogy a katalizátor tapasztalatot terem. Mindazonáltal a szabad akarat illetve tökéletlen emlékezet adottsága révén a katalizátort a leggyakrabban csupán részben hasznosítják, a tapasztalat pedig ezzel arányosan elferdül.

92.15

Kérdező: A Mátrix, a Potentátor, a Katalizátor illetve a Elme Tapasztalata képezik a tudat jellegét vagyis a Elme Szignifikátorát. Helyes ez így?

Ré: Ré vagyok. Ahogy az előző válaszunk sugallja, a Elme Szignifikátora hat is, és rá is hatnak. Ezzel a kivétellel az állítás javarészt helyes.

92.18

Kérdező: Forduljunk most akkor az én párhuzamomhoz vagy mondjuk úgy, példámhoz az újszülöttel és a torzítatlan Mátrixszal: ennek az újszülött gyermeknek a tudatalattiját elfátyolozták a Mátrix elől. A második archetípus, a Elme Potentátora, hatni fog rá valamikor – nem mondom azt, hogy a fátylon keresztül, nem gondolom, hogy ez jól fejezné ki a dolgot – , de a Elme Potentátora hatni fog rá egy olyan feltételt teremtve, és itt egy példával élnék, mint amikor a gyermek megérint egy forró tárgyat. A forró tárgyat tekinthetjük véletlenszerű katalizátornak. A gyermek vagy rajtahagyja a kezét a forró tárgyon, vagy gyorsan elveszi. A kérdésem az, hogy a Elme Potentátora részt vesz-e egyáltalán ebben a megtapasztalásban, és ha igen, miként?

Ré: Ré vagyok. A Elme és a Test Potentátora egyaránt részt vesznek abban, ahogyan a gyermek felkutatja az új tapasztalásokat. Az elme/test/lélek komplexum, amely a gyermek, rendelkezik egy magasan fejlett résszel, mely a legjobban úgy tanulmányozható, ha górcső alá vesszük a Elme és a Test Szignifikátorát. Mint észrevetted, nem soroltuk ide a lelket. A tudat/test/lélek komplexumnak ez a része nem fejlődött ki megbízhatóan minden egyes tudat/test/lélek komplexumban. Ekképp a gyermek szignifikáns énje, amely az összes korábbi inkarnációs megtapasztalás hajlamainak terméseredménye, hajlamokat kínál fel ennek a kisgyermeknek, amellyel fogadhatja az új élményeket.

Mindamellett a kisgyermek azon részét, amit a Elme Mátrixa megfogalmazhat, csakugyan nem táplálják tapasztalatok, és a szabad akarat révén megvan a hajlama, hogy kinyújtózzék eme tapasztalat iránt, épp úgy, mint ahogy a kinetikus fázisú intelligens energia szabad akarat révén megteremti a Logoszt. Ez az al-al-Logosz, avagy az elme/test/lélek komplexum azon porciója, amelyet megfogalmazhat a Elme és a Test Potentátorainak megfontolása, szabad akarat révén úgy dönt, hogy változtatásokat akar a tapasztalati kontinuumán. Eme újdonsült kísérletek eredményei ezután feljegyzésre kerülnek a tudat és a test részébe ezek Mátrixai által megfogalmazván.

92.19

Kérdező: Valamennyi tevékenységben, ami egy entitásnak van, miközben a kisgyermekkortól kezdve végigél dolgokat, szerepe van a Elme Potentátorának?

Ré: Ré vagyok. Először is, noha a test a tudat kreálmánya lévén, a tudat funkciói csakugyan fölülmúlják a testéit, egy tudat/test/lélek komplexumnak bizonyosan nem minden tette tekinthető egyedül a tudat komplexum lehetségesítő kvalitásai eredményének, mivel a test és némely esetben a lélek szintén mozgósít tetteket. Másodszor, amint a tudat/test/lélek komplexum ráébred a spirituális evolúció folyamatára, a tevékenységeket keltő tudat és test egyre több és több tevékenységét a tudat/test/lélek komplexumnak azon részei váltják ki, melyeket az Átalakulás archetípusai fogalmaznak meg.

92.34

Kérdező: Akkor már csak megpróbálkoznék egy példával a Elme Potentátorának működésére. Amint a kisgyermek időt nyer a testet öltésben, azt tapasztalná-e vajon, hogy a Potentátor mind pozitív, mind negatív lehetséges tetteket vagy jobban mondva gondolatokat felkínál megtapasztalásra a Mátrixnak, melyek ezután kezdenek felhalmozódni úgymond a Mátrixban és beszínezni azt az egyik vagy a másik irányba a polarizációban, a Potentátor által kínált folytonos döntéseknek megfelelően? Igaz ez bármilyen módon is?

Ré: Ré vagyok. Elsőként, újracsak különbséget tehetnénk az archetípusi elme és az elme/test/lélek komplexum megtestesülési létélményének folyamata között.

Másodszor, minden egyes lehetségesítés, amelyért a Mátrix kinyúl, a Mátrixba jegyződik be, ámde a Szignifikátor tapasztalja meg. A Szignifikátornak e lehetségesített tevékenységről szóló tapasztalata természetesen függ a Katalitikus és Tapasztalati folyamatainak hevességétől.

97.10

Kérdező: Köszönjük. Ötös Számú Kártya, a Elme Szignifikátora, mit mutat; először is, ahogy én látom, egyszerűen egy férfit egy téglalapszerűre szerkesztett alakzatban. Ez arra utal a számomra, hogy a Elme Szignifikátora a harmadik denzitásban jól megkötött az illúzión belül, amit jól illusztrál az a tény is, hogy a férfi alapja egy téglalap alak, amely mozgásképtelenséget tükröz. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Ó, tanítvány, te megragadtad legtisztább lényegét a Szignifikátor téglalapban való teljes beburkoltsága természetének. Gondold át magadnak, ó, tanítvány, hogy a gondolataid tudnak-e járni. A legfinomabban kiélesített elme sem ismerhető az általatok testnek nevezett fizikai hordozó használata nélkül. A szájon keresztül szólhat az elme. A végtagokon keresztül hajthat végre tetteket.

97.11

Kérdező: Az entitás balra néz, ami arra utal, hogy az elme hajlamos könnyebben észrevenni a negatív katalizátort vagy környezetének negatív lényegiségét. Észrevételezné Ré ezt a megfigyelést?

Ré: Ré vagyok. Ez lényegében helyes.

97.12

Kérdező: Két kis entitás van az ülés aljánál: egy fekete és egy fehér. Először megkérdezném Rét: helyes ennek a rajznak a színezése? Jó helyen van a fekete a Ré eredeti rajzaihoz képest?

Ré: Ré vagyok. Az, amit te feketének érzékelsz, először vörös volt. E különbségen kívül a lények elhelyezése a fogalmi komplexumban helyes.

97.13

Kérdező: A vörös színezés akkor rejtély a számomra. Eredetileg úgy véltük, hogy ezek az elme polarizációját képviselik, ami vagy pozitív, vagy negatív, mivel ennek szignifikáns önmaga vagy az egyik, vagy a másik pólusként volna szignifikáns. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. A polaritási utalások olyanok, amilyennek a kérdező őket feltételezi. A bal oldali ösvény régi szimbóluma a rozsda színezés volt.

97.16

Kérdező: zon csodálkoztam, miért van a sötét entitás a férfi figura vagyis a Szignifikátor jobbján, a fehér entitás pedig a balján. Ha tudnád ezt kommentálni, miután megköhögtetted az instrumentumot, kérlek?

Ré: Ré vagyok. […] A polaritás természete érdekes abból a szempontból, hogy a Szignifikátornak pozitívként felkínált tapasztalatok gyakran kerülnek úgy bejegyzésre, mint amik negatívnak tekinthető hajlamokat teremnek, miközben a látszólag negatív megélések gyümölcse rendszeresen találtatik hasznosnak a másokat szolgáló irányultság kifejlesztésében. Mivel ez az úgymond irányadó jellegzetessége annak, amit a tudat földolgoz és följegyez, így ezek a polaritási jelzők kerülnek elhelyezésre.

Megjegyezhető, hogy a központi kép kezei a megfelelő irányultságra utalnak a jobb- és balkézi működésben, vagyis tehát a jobb kéz mozdulata másokat szolgáló, kifelé kínálva fényét. A bal kéz próbálja a szellem fényét elnyelni és egymaga hasznára irányítani.

97.17

Kérdező: A nyolc pajzsdísz alul talán az energiaközpontokat jelképezi, és a fejlődést ezen központok révén… lehetőséget vagy a pozitív, vagy a negatív polarizációra, a figurák fehér és fekete színezése végett. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. A tanítvány megfigyelései szemfülesek. Informatív folytatni az oktávok tanulmányozását ezzel a fogalmi komplexummal összefüggésben. Sok oktávja van az elme/test/lélek komplexum lényének. Egy sincs, amely ne profitálna abból, ha eltöprengnek rajta az Ötös Számú Kártyátok fogalmi komplexuma példázta polaritási fejlődés természetének megfontolásai kapcsán.

97.18

Kérdező: A jelképeknek e kis pajzsdíszek mindegyikének elején, úgymint a madaraknak és más szimbólumoknak van-e olyan jelentésük ezen a kártyán, aminek értéke lehet az archetípus megfontolására nézve? Megválaszolnád-e ezt, kérlek?

Ré: Ré vagyok. E szimbólumok betűk és szavak, csakúgy, mint ahogy a ti nyelvetek is kapna efféle cirádát. Ezeket nagy mértékig kultúrájába fogadta egy nem a ti generációtokból való nép. Hadd mondjuk azt, durván, hogy az ezekre a díszpajzsokra írott információk úgy értendők, mint a frázis: „És ti újra megszülettek az örök életre.”

99.7

Kérdező: Az egyetlen probléma – amely biztos vagyok benne, hogy meglehetősen idegen Ré gondolkodásmódja számára, mégpedig amit úgy neveznek, hogy „szerzői jogok”. Nem sikerült szerzői jogi kiváltságot szereznünk azon kártyák kiadójától, amelyekkel elkezdtük, és ilyen vagy olyan módon, de körül kell hajóznunk ezt a problémát, mely elképzelhetőleg rá fog kényszeríteni minket, hogy egy másik képsort használjunk a folytatáshoz.

Az Ötös Kártya szárnya, felteszem a védelemmel kapcsolatos… ez a Elme Szignifikátora fölött helyezkedik el, és arra tippelek, hogy védelmi jelkép. Igaz ez valamilyen módon?

Ré: Ré vagyok. Hadd mondjuk úgy, hogy nem tévedsz, de aligha van igazad. A Szignifikátornak egyezsége van a lélekkel, melyet némely esetben megnyilvánít a szakértő gondolata és tette révén. Ha védelem van egy ígéretben, akkor a megfelelő hangvibrációt választottad a lélek kitárt szárnyára, mely messze magasan a megnyilvánultság fölül, de húzza mégis tovább a kalickába zárt elmét.

103.10

Kérdező: Ebben az esetben a Hetes Kártyáról lenne pár kérdésem, hogy lezárjuk az első átfutásunkat a tudat archetípusain. Egy T van, fölötte két derékszöggel az entitás mellén a Hetes Kártyán. Arra tippeltünk, hogy az alsó T a bármelyik ösvény kiválasztásának lehetőségével kapcsolatos az átalakulásban, a fölső két szög pedig a bal vagy a jobb oldali ösvény nagy útját képviseli egy tudati átalakulásban, amely megteszi a váltást a tér/időből az idő/térbe, mondhatnád. Nehéz ezt kifejezni. Van bármi helyes ebben a tippben?

Ré: Ré vagyok. Igen.

103.11

Kérdező: Észrevételezné Ré?

Ré: Ré vagyok. A tau* valamint az építész négyzetének használata valóban sugallni szándékozik a Nagy Út környezete tér/idejének közelségét az idő/térhez. Igen figyelmesnek találjuk ezt a megfigyelést.

A Nagy Út egész – mondjuk úgy: – hangulata csakugyan a Szignifikátortól való megfigyelhető különbség alárendeltje. A Szignifikátor a szignifikáns én, amit nagy mértékig de nem kizárólag befolyásol a fátyol leeresztése.

A Elme, A Test vagy a Lélek Nagy Útja azt a környezetet rajzolja meg, amely az elfátyolozási eljárás előidézte új felépítés, és, ennek folytán, megmártózott az idő/tér nagy és határtalan árjában.

* A tau a görög ABC 19. betűje (τ). A tau kereszt vagy Antalkereszt a latin keresztnek egy T alakú változata.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.