78.37

Kérdező: negyedik archetípus, a Császár elnevezésű, a más-ének megtapasztalásához látszik kötődni, valamint a zöld színű energiaközponthoz más-ének vonatkozásában. Így van-e?

Ré: Ré vagyok. Ez jó megfigyelés. A négyes archetípus átfogó neve a Elme Tapasztalata lehetne. A tarotban a Császár nevet találod. Ez újra csak nemességre utal, s itt ebben az esetben ez úgy láthatjuk, azt sugallja, hogy csupán a mozgósított tudat által már feldolgozott katalizátorból származhat tapasztalat. Ekképp nemesítik föl a tudatos elmét a tudattalan elme roppant forrásai.

79.35

Kérdező: A következő archetípus a Császárnő, a Elme Katalizátora, az, amelyik a tudatos elmére hat, hogy megváltoztassa azt. A negyedik a Császár lévén, mely az Elme Tapasztalata, az a tudattalanban tárolt anyag, amely létrehozza annak folyamatos hajlamosságát. Helyesek eme kijelentéseim?

Ré: Ré vagyok. Habár kijelentéseid messze túl merevek, helyes kapcsolatokat érzékelsz bennük. Nagyfokú dinamikus összeköttetés van ezen első négy archetípus közt.

94.11

Kérdező: Rajzoltam egy kis ábrát, amelyen egyszerűen egy nyilat mutatok be, mely a katalizátort szemlélteti, ahol a nyíl áthatol egy rá merőleges vonalon, ami a fátyol, majd aztán letétbe helyeződik két raktár közül valamelyikbe, melyből az egyiket a jobb oldali ösvénynek, másikat a bal oldali ösvénynek nevezném, a fátylon átszűrődött katalitikus működés e két raktárát pedig úgy címkéztem fel, mint „a Tapasztalat”. Nagyon durva hasonlat lenne ez arra, ahogy a katalizátor átszűrődik a fátylon, hogy tapasztalássá váljon?

Ré: Ré vagyok. Újracsak, részben van igazad. Az elme/test/lélek komplexum mélyebb elfogultságai úgy kormányozzák a katalizátort a pozitivitás és a negativitás megannyi szigete körül, ahogyan kifejezést ölt a mélytudat szigetvilágában. Azonban a hasonlat téves abban, hogy nem veszi számításba a további sarkosulást (polarizációt), amely bizonyosan nyitva áll a tudatos elme előtt, miután a mélyebb elméből már észlelte a részben sarkos katalizátort.

94.12

Kérdező: Úgy tűnik számomra, hogy a Elme Tapasztalata oly módon fejti ki hatását, ami megváltoztatja a fátyol jellegét, hogy a katalizátor úgy szűrődjék meg, ahogyan elfogadhatóbb abban az elfogultságban, amit mindinkább kiválaszt az entitás. Például ha az entitás a jobb oldali ösvényt választotta, akkor a Elme Tapasztalata megváltoztatja a fátyol áteresztőképességét, hogy az több és több pozitív katalizátort bocsásson át, és a másik is igaz, hogy több negatívat fogad el, ha a bal oldali ösvény az, amit az entitás újra és újra kiválaszt. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez nemcsak, hogy igaz, hanem további következménnyel is jár. Amint az entitásnak nőnek a tapasztalatai, a katalizátornak egyre inkább a pozitív értelmezését fogja választani, ha a másokat szolgáló ösvényen jár, és negatív értelmezését, ha létélménye az önmagát szolgáló ösvény mentén zajlik.

94.13

Kérdező: Akkor a Logosz megtervezte működésmód a katalizátor tapasztalatot eredményező hatásáról öngerjesztőként lett kigondolva avégett, hogy megteremti ezt az úgymond változó áteresztőképességi lefolyást, mely a kiválasztott ösvény függvénye. Kielégítő megállapítás ez?

Ré: Ré vagyok. Nincs változó áteresztőképesség az imént tárgyalt fogalmak közt. Ezt leszámítva nagyon is igazad van.

94.14

Kérdező: Megértem, amiért – egy újabb gyönge kifejezéssel élve: szükség van egy archetípusra vagy modellre a Elme Katalizátoráról, de mi az indok arra, hogy egy tervrajz vagy modell létezzen a Elme Tapasztalatára, amely eltér e kettős raktár egyszerű modelljétől a negatív és a pozitív beindítóknak? Nekem úgy tűnik, hogy a szabad akarat első torzulást jobban szolgálná az, ha a tapasztalatról nem készülne modell. Kissé tanácstalan vagyok ebben. Ki tudnád tisztázni?

Ré: Ré vagyok. Kérdésed kétségtelenül érdekes, tanácstalanságod pedig remélhetően produktív. Nem tanulhatunk/taníthatunk a tanítványnak. Pusztán megemlíthetjük, mint tettük korábban is, a különféle archetípusok vonzódását a férfihez és a nőhöz. Indítványunk az, hogy a megfontolások ezen iránya termékeny lehet.

94.15

Kérdező: A negyedik archetípusban a kártya egy férfit ábrázol, akinek teste előre mutat. Feltételezem, ez arra utal, hogy a Elme Tapasztalata kéri magának a katalizátort. Az arc azonban balra fordul, azt jelezvén ez számomra, hogy a katalizátorért való kinyújtózásnál a negatív katalizátor erejében és hatásában kézzelfoghatóbb lesz, mint a pozitív. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. A Elme Tapasztalatának archetípusa nem nyúl ki, ó, tanítvány, hanem határozott tekintéllyel megragadja, ami megadatott. Megjegyzéseid többi része figyelmes.

94.16

Kérdező: Tapasztalat az anyagi káprázat négyzetén ül, melynek színezése sokkal sötétebb, mint a Hármas Kártyán. Jóllehet ezen egy macska van. Az jut az eszembe, hogy amint az élmények megszerzésre kerülnek, az illúzió második denzitású természete megértésre kerül, és a negatív és pozitív szempontok elkülönülnek. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Ez az értelmezés feltűnően különbözik a Ré szándékától. A figyelmet a nagy macska kulturális jelentésére irányítanánk, amely őriz. Mit őriz vajon, ó, tanítvány? S micsoda harci lobogóval világosítja meg ama megnyilvánulás sötétjét? A polaritások csakugyan jelen vannak; az elkülönülés nem létező, hacsak nem rostáláson keresztül, amely halmozódó tapasztalás eredménye. Még más benyomásokat szándékozott közölni az ülő alak eme testhelyzete, tejfehér lába és csúcsos lábfeje.

94.18

Kérdező: A Hármas Kártyán a női entitás lába az instabil padlón van, kettős polaritásra utalván a színe alapján. A Négyes Kártyán, az egyik spicces láb azt sejteti, hogy ha a férfi entitás lábujjhegyre áll, akkor gondosan kiegyensúlyoz. A másik láb balfele mutat. Észrevételezné Ré a megfigyelésemet, hogy ha az entitás erre a lábára rááll, akkor nagyon-nagyon óvatos egyensúlyban lesz?

Ré: Ré vagyok. Ez egy fontos észrevétel, mivel ez megfejtés nemcsak ehhez a fogalmi komplexumhoz, hanem másokhoz is. Láthatod a fejesvonalzót, időnként berepedve úgy, ahogy az egy láb a biztos alapzattól a tapasztalat természetétől fogva, ám ugyaneme tapasztalat természetétől fogva gondosan, pontosan és építészetileg is van odahelyezve e fogalmi komplexum talapzatára, és igenis az archetípusi elme komplexumba. Tapasztalat (négyes kártya) rendelkezik annak jellemzőivel, hogy hatékonyabban és megrendítőbben fejezze ki a tapasztalat felépítését: mind a szerkezet törékenységét, mind a szerkezet biztosságát.

94.19

Kérdező: Úgy tűnik nekem, e férfi entitás testtartásából a Négyes Kártyán, aki balra néz és akinek jobb lába balfelé mutat, hogy ez a kártya azt jelzi: egy védelmi állásban kell lenned a baloldali ösvénnyel kapcsolatban, míg a jobb oldali ösvénnyel összefüggésben nem kell a védelmen aggódnod. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Újracsak, ez nem az a sugalmazás, amit felajánlani kívántunk e kép megkonstruálásával. Azonban az érzékelésről nem mondható el, hogy az téves lenne.

94.20

Kérdező: A mágikus forma a kártya jobb szélén helyezkedik el, azt jelezve számomra, hogy a spirituális jelentőség a kártya jobb szélén található, azt közölve velem, hogy a szellemi megtapasztalás a jobb oldali ösvény. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Igen. A figura a tapasztalat természetét fejezi ki azáltal, hogy figyelmét az ragadta meg, amit baloldali katalizátornak lehetne nevezni. Mindeközben az erő, a mágia elérhető a jobboldali ösvényen.

A tapasztalat természete olyan, hogy a figyelemnek folyamatosan kapnia kell a legkülönfélébb megtapasztalásokat. Úgy tűnhet, bőségben vannak azok, amelyeket negatívnak vélelmeznek, vagy negatívnak értelmeznek. Nagy kihívás katalizátort kapni és kigondolni a mágikus, pozitív tapasztalatot. Az, ami mágikus a negatív megtapasztalásban, sokkal hosszabb eljövetelű úgymond a harmadik denzitásban.

94.21

Kérdező: Namost, a harmadik és a negyedik archetípus is, miként én látom, együtt dolgoznak a polaritás lehetséges leghatékonyabb módú létrehozásának egyedüli céljából. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Erről nem mondható, hogy téves lenne. Eltűnődést javasolunk ezen a gondolatkomplexumon.

94.22

Kérdező: Akkor az elfátyolozási eljárás előtt az, amit mi az elfátyolozási eljárás után katalizátornak nevezünk, nem volt katalizátor, mert nem hatékonyan eredményezett polaritást, hiszen ez az általam lerajzolt, fátylon áthaladó és sarkos élménnyé váló úgymond katalizátor-töltési folyamat nem volt érvényben, mivel azt, amit mi katalizátornak mondunk, sokkal világosabban tekintették szimplán az Egy Teremtő megtapasztalásának, nempedig olyasvalaminek, ami más elme/test/lélek komplexumok függvénye. Észrevételezné Ré ezt az állítást?

Ré: Ré vagyok. A tárgyalt fogalmak számottevő torzulás nélkülinek tűnnek.

94.23

Kérdező: Köszönöm. Akkor arra számíthatunk, hogy a Négyes Kártyán meglátjuk a katalitikus lefolyás eredményét, és ennélfogva nagyobb képélességet a sötét illetve fényes területek közt. Ezen a kártyán észrevenni, hogy némely területeken határozottabb a sötét tónus, míg más részek fehérebbek általános értelemben a Hármas Kártyánál, azt jelezve számomra, hogy a szétválasztódás a két elfogultság mentén megtörtént, s meg is kell történjen, hogy kövesse a tapasztalás részletes tervét. Tudná ezt észrevételezni Ré?

Ré: Ré vagyok. Figyelmes vagy, ó, tanítvány.

94.24

Kérdező: A Hármas Kártya madara most a Négyes Kártyán mintha befoglalódna az entitás közepébe azáltal, hogy megváltozott a… A repülés most elérte célját és része lett… központi része lett a megtapasztalásnak. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Az érzékelés helyes, ó, tanítvány, de mit gondol a tanítvány, mit jelenthet a madár?

94.25

Kérdező: Talán azt, hogy a kommunikációt, melynek érkezését a Hármas Kártya katalizátorként jelképezte, elfogadja a nő, és felhasználva a tapasztalat részévé válik. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Igazam van bármennyire is?

Ré: Ré vagyok. Ennek kevés értelme van.

94.26

Kérdező: Dolgoznom kell még rajta.
Aztán úgy gondolom, hogy az entitás keresztbe tett lábának a Négyes Kártyán hasonló jelentése lehet a crux ansata keresztjéhez. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az élő végtagok által formált kereszt a képen azt jelképezi, ami a megnyilvánult tudat/test/lélek komplexumok természete illúziótokban. Nincs tapasztalat, amit ne valamifajta erőfeszítés árán szereznének meg, nincs tett önmaguk vagy mások szolgálatára, amelynek ne volna, a megnyilvánító entitás számára, a tisztaságával összemérhető ára. A megnyilvánulásban minden dolog tekinthető ilyen vagy olyan módon önmaga felajánlásának annak érdekében, hogy a tettnek megfelelő szinten átalakulások mehessenek végbe.

94.27

Kérdező: A Négyes Kártyán a madár egy körön belül van az entitás mellkasán. Ugyanolyan jelentése volna ennek, mint a crux ansata körkörös részének?

Ré: Ré vagyok. Ez egy speciális formája e jelentőségteljes alakzatnak. Speciális nagyrészt a megnyilvánulás keresztbe tett lábának természete végett, amit az imént tárgyaltunk.

94.28

Kérdező: A Négyes Kártya entitása egy furcsa formájú szoknyát visel. Van-e jelentősége e szoknya alakjának?

Ré: Ré vagyok. Igen.

94.29

Kérdező: A szoknya kiterjeszkedik balfelé, ám némileg rövidebb jobbfelé. Egy fekete erszény lóg az entitás övéről a bal oldalon. Úgy tűnik előttem, hogy ennek az erszénynek a jólét anyagi javainak megszerzésében van jelentése a baloldali ösvény részeként. Kommentálná ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Habár e jelentést Ré nem szándékozta a fogalomkomplexum részének tenni, az értelmezést egészen elfogadhatónak találjuk.

94.30

Kérdező: Csupán azt az állítást tenném, hogy ez a kártya, mivelhogy férfi, arra utalhat, hogy amint tapasztalatokat szerez, a tudat válik a motiválóvá vagy azzá, ami kinyúl vagy többet „tesz” a katalitikus lefolyás megszerzése előtti egyszerű átélőnél. Ez azt jelentené, hogy a tudat jobban hajlamos vezényelni az elme/test/lélek komplexumot […]?

Ré: Ré vagyok. Az utolsó előtti kérdésed összefüggésében azt javasolnánk, hogy újra töprengj el a képmás által viselt öltözék alakján. Az efféle ünneplőgúnya nem természetes. A forma jelentős, és nagyon a kérdésed irányvonalaiba esik.

[…]

95.21

Kérdező: A legutóbbi ülésen a Négyes Kártyánál beszéltünk a szoknya alakjáról, és az jutott eszünkbe, hogy a Tapasztalat archetípusát reprezentáló entitás szoknyája azért nyúlik ki balra, hogy jelezze, más-ének nem lesznek képesek közel kerülni ehhez az entitáshoz, ha az a bal oldali ösvényt választotta. Nagyobb lesz a távolság közte és más-énjei közt, míg hogyha a jobb oldali ösvényt választotta, akkor sokkal kisebb lesz a távolság. Észrevételezné Ré ezt a megfigyelést?

Ré: Ré vagyok. A tanítvány éleslátó.

95.22

Kérdező: És úgy látszik, hogy a négyzet, amin az entitás ül, mely majdhogy teljesen fekete, az anyagi káprázatot képviseli, a fehér macska pedig a jobboldali ösvényt védi, mely most a tapasztalatban elválasztódik a baltól. Észrevételezné Ré ezt a megfigyelést?

Ré: Ré vagyok. Ó, tanítvány, a látásod majdnem látja azt, ami a szándék volt. Azonban a polaritásoknak nincs szükségük védelmezőkre. Minek kell tehát az őr, ó, tanítvány?

95.23

Kérdező: Azt akartam mondani, hogy az entitás kap védelmet a jobboldali ösvény mentén, amint meghozta a döntését, az anyagi illúziónak azon hatásaitól, amelyek negatív sarkosságúak. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Ez pontos érzékelése a mi szándékunknak, ó, tanítvány. Megjegyezhetjük, hogy a nagy macska egyenes arányban véd a szándék megnyilvánulásainak tisztaságával, és az elvégzett belső munka tisztaságával ezen ösvény mentén.

95.24

Kérdező: Ezt a kijelentést a következőképp értelmezem magamnak: Ha a Elme Tapasztalata a jobb oldali ösvényt elegendőképp kiválasztotta, hogy a jobboldali ösvény kiválasztásában a tökéletes tisztaságot megközelítette, akkor a baloldali katalizátor hatásaitól való teljes áthatolhatatlanságot is megközelítette ezzel. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez pompásan éleslátó. Azon keresőnek, aki tisztán kiválasztotta a másokat szolgáló ösvényt, bizonyosan nem lesz kézzelfogható változékony inkarnációs létélménye. Illúziótokban nincs külső menedék a gyors és kegyetlen katalizátor kitöréseitől, felindulásaitól és viharától.

Azonban a tisztáknak, minden, amivel csak szembetalálkoznak, az Egy Végtelen Teremtő szeretetéről és fényéről szól. A legdurvább csapást is felkínált kihívások és eljövendő lehetőségek légkörében szemlélik. Így aztán a nagy fényfáklya jó magasra van tartva egy ilyenvalaki felett, hogy valamennyi értelmezés a fény által védelmezettnek legyen tekinthető.

95.26

Kérdező: Úgy kell értsem tehát, hogy semmilyen védelem nincs, hogyha a Elme Tapasztalata negatívvá vált, és a negatív ösvényt járják be? Mindenfajta véletlenszerű katalizátor érheti a negatívan sarkosult egyént, a véletlenszerű katalizátor statisztikai természetének függvényeként. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megfigyelheted, amint egyes a ti népetek közül valók ebben a tér/idő nexusban túlélőhelyeket keresnek. Ennek oka a védelem nélküliség, mikor az önmagukat szolgálókat hívják segítségül.

95.27

Kérdező: Lehetséges-e, hogy az, miszerint a Négyes Kártya entitásának lábai nagyjából derékszöget zárnak be, összekapcsolható a teszerakttal * , melyről egy sokkal korábbi ülésen Ré szót ejtett az átváltozás irányaként a tér/időből az idő/térbe, és azt gondoltam, hogy talán a füleskereszthez is hozzákapcsolható. Jól látok bármit is ezzel a megfigyeléssel?

* hiperkocka, „négy dimenziós kocka”

Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek, mivel a kiutalt energia apad. A derékszög és annak átváltozási jelentésének megfigyelése igencsak éleslátó, ó, tanítvány. A Elme, a Test és a Lélek Átváltozásaihoz, és végül a nagy átváltoztató Választáshoz vezető egyes képek növekvő fogalomkifejezése növekvő intenzitású; ezen azt kell érteni, hogy minden egyes kép, amin ezt a szöget megtalálod, egyre fokozottabban tekinthető úgy, hogy mind és mind harsányabban hív hangot az alkalomnak minden eszköz megragadására – legyen az akár a most megfigyelt tapasztalat, akár további képek – a szakértő nagy munkájához, mely az átalakulás irányába építkezik, a lélek jótékony ingajáratát használván az intelligens végtelenhez.

96.21

Kérdező: A Négyes Számú Kártyán leszedjük a külseje körüli betűket, meg az összes csillagot, és úgy tűnik, itt megint az a helyzet, hogy le kell vennünk a pálcát, a gömböt pedig beletennünk a kézbe. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez újracsak választás dolga. Habár asztrológiai természetű, ennek az adott kormánypálcának relevanciai lehetőségei vannak az eredetileg szándékolt fogalmi komplexumban.

Ez a közvetítő némi hiányát éli át annak a torzulásnak, amit a megfelelő légzésnek neveztek, a közelmúltatokban – miként ti érzékelitek – történt megtapasztalás végett. Ennélfogva, minthogy ez az instrumentum kérte egy jelentősebb elegendő mennyiségű kiutalt energia fenntartását azért, hogy ez talán majd kivált egy nyugodtabb újrabelépést, most egy kérdést kérünk még, miután megjegyeztük a következőt.

Nem fejeztük be a crux ansata méreteivel kapcsolatos megállapításunkat. Ez sok helyen meg van adva. Döntéseket kell hozni, hogy melyik rajza a helyes ennek a képnek. Javasolhatjuk persze az úgynevezett Nagy Piramis megtekintését, ha valaki szereti a rejtvényt. Mi nem kívánjuk megoldani ezt a rejtvényt. Arra lett tervezve, hogy mikor eljön az ideje, megfejtsék. Általánosságban persze ez a kép a korábban kimondott jelentéssel rendelkezik.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.