A Tarot az elterjedt értelmezés alapján egy 78 lapból álló kártyacsomag, melyet jellemzően jóslásra használnak. Két fő részből áll, a Nagy-, és Kis Arkánumból. Az Egység Törvénye könyvekben csak a Nagy Arkánum lapjai, szimbólumai jelennek meg, mint az archetípusi elme 22 „oldala”, „arca” vagy archetípusa. A Kis Arkánum később került toldásra, ezért ebben az írásban nem foglalkozunk velük.

A Tarot Nagy Arkánuma (a Major Arcana) az archetípusi elme huszonkét archetípusa. (88.23). Ezért a továbbiak megértéséhez fontosnak tartjuk megtárgyalni az „archetípusi (vagy archetipikus) elme” kifejezést.

91.2

Kérdező: Összeírtam a különböző tudatokat, és szeretném tudni, hogy ebben a konkrét nézőpontból értendők-e: először van a kozmikus tudat, amely ugyanaz minden olyan al-Logoszra, mint amilyen a mi Napunk. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

91.3

Kérdező: Vagyis az al-Logosz, mint amilyen a mi Napunk, az Ő sajátos evolúciós léttapasztalásának megteremtésével kifinomítja a kozmikus tudatot, vagy mondjuk úgy, az Ő saját hozzáadott hajlama vagy hajlamai szerint fogalmazza meg azt. Helyes megfigyelés-e ez?

Ré: Ré vagyok. Ez egy helyes megfigyelés azzal az egy kivétellel, ami a „hozzáadott” szót illeti, mely azt az elképzelést sugallja, hogy ez több, mint a minden-tudat. Ehelyett az archetípusi elme egy kifinomítása a minden-tudatnak, egy az al-Logosz választására sajátosan jellemző mintázatban.

91.4

Kérdező: Tehát a soron következő finomítás, ami a kozmikus tudat kifinomításakor történik, az, amit mi archetípusi elmének nevezünk. Így van?

Ré: Ré vagyok. Igen.

Az archetípusi (vagy archetipikus) elme tehát a kozmikus tudatnak (elmének) a saját al-Logoszunk (melynek harmadik denzitású manifesztációja a Napunk) által finomított, „hangolt” elméje. Az angol nyelvű forrásban a „mind” szót használja Ré és jelenlegi megértési szintünk alapján használható az „elme” és „tudat” kifejezés is, mint szinonimák.

Vizsgáljuk tovább, mi is ez az archetípusi elme?

93.14

Kérdező: Akkor a szakértő, azáltal, hogy alaposan megismeri a Logosz valamennyi archetípusát, képessé válik a leghatékonyabb hasznát venni a Logosz evolúciós tervének. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Az archetípusi elmében mint forrásban nem kimondottan egy evolúciós terv lelhető fel, hanem inkább az evolúció természetének részletes tervrajza vagy belső struktúrája. Apró megkülönböztetésnek tűnhet ez, ám jelentősége van a mélytudat e forrása használatának világosabb érzékelésében.

Az archetípusi elme tehát a Terv, a mód, mely szerint fejlődünk mint elme, test és lélek a harmadik denzitásban. Most, hogy valamelyest rálátunk arra, hogy létezik egy fejlődési terv, és ezen Terv „tervrajza” a Tarot Nagy Arkánuma.

Honnan származik a Tarot?

76.6

Kérdező:[…] Elmondanád, kérlek, honnan ered a Tarot?

Ré: Ré vagyok. E tanulmányozási és jövendölési rendszer eredete kettős: elsőként volt a befolyás, mely egy torzult módozatban jött azok részéről, akik az Egység Törvényét tanítani próbáló papok voltak Egyiptomban, amely alakot adott az általuk fogadott megértésnek – ha megbocsátjátok nekünk a névhibát. Eme alakokat aztán rendes részévé tették a beavatandók tanulás/tanításának. A második befolyás azon entitásoké az általatok úgymondott Ur, Kháldea és Mezopotámia földjén, akik régről megkapták az adatokat, hogy úgy mondjuk, melyeket a mennyek kapcsán lehívtak.

Ekképpen az archetípusok szemléletére irányuló próbálkozások során két jövendölési módszert látunk egybeolvadni változó eredményekkel: az asztrológiát – miként nevezitek – és ama módosulatot, mely úgy kombinálódott, hogy azon – mondhatnánk – összefüggéseket érzékeltesse, melyek a látható torzulásokra jellemzők.

76.7

Kérdező: Helyesen következtetek-e hát, hogy az egyiptomi papok, érthető jelképrendszerré próbálván konvertálni a tudást, melyet eredetileg Rétől kaptak, gondolták ki és vezették be a Tarot fogalmát? Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez helytálló, a sumér befolyás hozzáadásával.

A Tarot tehát – emberi kifejezéseinkkel élve – ősi eredetű. A Ré tanításait jelképrendszerré formáló beavató eszközként használták az ókori Egyiptomban. Maga a kifejezés, a szavak, szimbólumok földiek. Honnan ered maga a koncepció?

88.13

Kérdező: Köszönjük. A tarot kezdeti kifejlesztésével kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hogy hol jött létre először ez a fogalom, és hol jegyezték le először a tarot, hogy hol… a legelső elképzelését?

Ré: Ré vagyok. A tarot fogalma az általatok Vénusznak nevezett planetáris influenciáról ered.

88.14

Kérdező: A földieknek adták… – hadd kérdezzem meg – azt mondod, onnét ered… Ezt a fogalmat egy oktatási eszköznek találták ki az akkori vénuszlakók számára, vagy a vénusziak találták ki egy oktatási eszköznek a földiek számára?

Ré: Ré vagyok. A tarot a Vénusz harmadik denzitású lakossága fejlesztette ki tér/időtök jókora mértékén keresztül a múltatokban. Miként említettük, a vénusziak harmadik denzitású tapasztalata sokkal mélyebben és harmonikusabban foglalkozott azzal, amit ti a más-énekkel való kapcsolatnak mondanátok; szexuális energiacserés munkával, filozófiai és metafizikai kutatásokkal. Sok-sok generáció munkájának eredményeként arról, amit mi az archetípusi elmének képzeltünk el, megszületett a tarot, melyet a mi népünk tanulási segítségül használt fel a mágikus személyiség kifejlesztésében.

88.15

Kérdező: Találgatni fogok, hogy azok a harmadik denzitású vénusziak, akik legelsőként hatoltak részlegesen keresztül a fátylon, összecsipegették az információkat az archetípusi elme illetve az elfátyolozási módszer természetéről, s ebből kifejlesztették a tarot mint mások tanításának módszerét. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

A Tarot tehát eredetileg Ré harmadik denzitásbeli tapasztalásának bolygójáról, a Vénuszról származik. Az Egyiptomiak ezt a tudást kapták meg, és megértésük mentén kidolgozták a 22 archetípus jelképét. Mekkora eltérés van a „földi” és az eredeti Tarot között?

88.16

Kérdező: Azt is feltételezem – ami lehet, hogy nem igaz – , hogy a jelenlegi lista, ami nekem van a tarot kártyák huszonkét nevéről, nincs teljesen összhangban Ré eredeti tarotkifejlesztésével. Le tudnád írni az eredeti tarot, elsőként elmondva nekem, hogy huszonkét archetípus volt-e? Ez ugyanannyi kellett hogy legyen. És hogy ezek ugyanazok voltak-e, mint amit az egyik korábbi ülésen felolvastam neked, vagy
voltak különbségek?

Ré : Ré vagyok. Mint azt már korábban elmondtuk, mindegyik archetípus egy fogalmi komplexum, és nemcsak egyének, de az ugyanazon fajhoz vagy planetáris influenciához tartozók is szemlélhetik őket egyedi módokon. Ennélfogva nem informatív rekonstruálni a leíró elnevezéseiben fellelhető, meglehetősen jelentéktelen különbségeket az általunk használt tarot illetőleg az egyiptomiak valamint az e tanulmányi rendszer első tanulmányozóinak szellemi leszármazottjai által használt tarot közt.

Volt egy nagy áttörés, amely akkor történt, miután a munkánk a harmadik dimenzióban már elvégeztetett, ami az volt, hogy a Huszonkettes számú Arkánum, melyet mi a Választásnak neveztünk, helyes hangsúlyt kapott. A mi saját megtapasztalásunkban tisztában voltunk azzal, hogy kell léteznie egy ilyen egyesítő archetípusnak, ám nem adtunk neki megfelelő fogalmi komplexumot arra a célra, hogy ezt az archetípust a leghatékonyabban használjuk fel az evolúciónk előlendítése érdekében.

Ré két fontos gondolatot emel ki a válaszban. Az egyik, hogy mindenki egyéni módon szemléli az archetípusokat, – hiszen mindannyian egyedi tükröződése vagyunk a Teremtőnek-, ebből következően nincs egy „tökéletes” vagy „egyértelmű”, végleges értelmezése az archetípusoknak. Mindenki a maga módján szemléli és érti őket. A másik fontos gondolat, hogy Ré a harmadik denzitás befejezése után ismerte fel a 22-es archetípus fontosságát, amelyet Ők a „Választás”-nak neveztek (a „földi” Tarot-ban a „Bolond” lapja). A „Választás” vagy „Bolond” archetípusának megértése nagy segítség lehet a harmadik denzitásbeli evolúciós fejlődésünk előlendítése érdekében.

Egy korábbi válaszban még határozottabban megfogalmazódik, hogy nem ugyanúgy látjuk, tapasztaljuk, fogjuk fel az archetípusokat.

67.30

Ré: […] Jól lett kimondva, hogy az archetípusok az Egy Végtelen Teremtő porciói vagy arcának nézőpontjai. Ám emellett messze jobb azt fölismerni, hogy az archetípusok, noha állandók a felkínált termelő energiák komplexumában, semely két keresőnek nem adják e komplexumok ugyanazon termését. Minden egyes kereső minden egyes archetípust azon jellemzőiben fog megtapasztalni az archetípus komplexumán belül, melyek az ő számára a legfontosabbak. Erre egy példa lehet a kérdező megfigyelése, hogy a Bolond leírása ilyen és ilyen. Ennek az archetípusnak egyik nagy nézőpontja a hit szemszöge, az üres térbe sétálás, tekintet nélkül arra, hogy mi fog történni a következőkben. Ez persze eszelős, ám része a spirituális újonc jellemzőinek. Hogy ezt az aspektust miért nem látta meg, azon eltöprenghet a kérdező. […]

Tehát érdemes saját magunknak vizsgálni az archetípusi elme 22 „arcának” vagy „oldalának” jellemzőit, nem pedig elfogadni egy esetleges más vagy akár a „mindenki” általi értelmezést, miszerint például a „Bolond” ábra ezt és ezt jelenti. Mi magunk nem vagyunk teljesen egyformák azzal, akitől az értelmezés jön, ezért szerencsésebb lehet, ha magunk számára mi találjuk meg az értelmét, a lényegét az archetípusi elme egy-egy „oldalának”.

Ré ugyanezt kifejezi a 91.26-os válaszban is.

A kép valamelyest eltérően fog rezonálni minden egyes entitásban. Ennélfogva Ré részéről ott a vágy teret engedni az egyes archetípusok kreatív látomásának, inkább általános útmutatásokkal, mintsem konkrét és bekorlátozó definíciókkal.

Később szintén előkerül az, hogy mindannyian más-más különbségeket láthatunk meg. Azonban a lényeg ugyanabba az irányba segít mindannyiunkat.

91.34

Kérdező: Ezek lennének tehát minden összetevője ennek az első archetípusnak?

Ré: Ré vagyok. Ennyi az, amit te, a tanítvány, érzékelsz. Ekképp a teljesség teljes a te számodra. Minden egyes tanítvány megláthat egyéb nüanszokat. Mi e képeket, miként elmondtuk, nem megkötöttségekkel kínáltuk, hanem csupán olyan szándékú iránymutatásul, mely segíti a szakértőt a mélytudat mély avagy archetípusi része felépítésének megalapozásában.

93.23

Ré: […] Hozzátennénk, várható, hogy minden tanítványnak természetszerűleg egyedi érzékelési élménye lesz az egyes képek kapcsán. Ennélfogva nem várható, hogy a kérdező átfogóan kérdezzen valamennyi tanítvány számára. Ehelyett inkább az a várható, és elfogadható, hogy a kérdező felerésznyi kérdést tesz föl, amelyből minden archetípust illetően kiépül egy-egy fogalomsor, mely aztán minden őt követő tanítvány számára lehetőséget kínál az archetípusi elme behatóbb tanulmányozására.

Az Egység Törvénye könyvekben a Tarot kapcsán tehát többször is hangsúlyozza Ré, hogy nem dogma, amit felkínálnak, hanem iránymutatás. Így mindannyian egy kicsit máshogy látjuk/értjük a szimbólumokat és ábrákat. Ez így helyénvaló, hiszen mindannyian más tapasztalatokon, „szűrőkön” keresztül látjuk a Teremtés minden részét.

Aktuális-e, alkalmazható-e még ez az ismeret mai korban?

76.9

Kérdező: Ré véleménye szerint van-e értelme a mai korban újból elővenni a Tarot, segítségül az evolúciós folyamatban?

Ré: Ré vagyok. Információt ismétlünk. Helyénvaló mélységében tanulmányozni az egyik formáját az archetípusi elme szerkesztett és rendszerezett torzulásainak ahhoz, hogy elérkezz abba a helyzetbe, amelyből tetszésed szerint képes vagy eggyé válni archetípusokkal és megtapasztalni őket. Három alapválasztásod van. Választhatod az
asztrológiát, a tizenkét csillagképet (miként bolygótok energiahálózatának e porcióit nevezitek) s ami a tíz bolygó nevét kapta. Választhatod a Tarot annak huszonkét úgynevezett Nagy Arkánumával. És választhatod az Élet Fájának tanát annak tíz szefirájával, valamint az állomások közti huszonkét kapcsolattal.

Jó áttanulmányozni minden egyes diszciplínát, nem egy dilettánsként, hanem olyasvalakiként, aki a próbakövet keresi, s aki érezni kívánja a mágnes vonzását. Valamelyike ezen tanoknak vonzóbb lesz a kereső számára. Ezután a kereső hadd tárja fel az archetípusi elmét alapvetően e három diszciplína valamelyikének felhasználásával. A tanulásnak egy szakasza után a tanok sikeres elsajátításával aztán meglépheti a fontosabb lépést: mely az írottakon való túllépés, hogy a kereső egyedi módon fejezze ki megértését – ha ismét elnézitek a főnevet – az archetípusi elméről.

A Tarot tehát az egyik javasolt tanulmányozási rendszer – az asztrológia és az Élet Fája mellett -, melyet érdemes lehet megismerni annak érdekében, hogy az archetípusi elmével megismerkedjünk, illetve fejlődésünket gyorsítsuk.

Célunk itt mindössze annyi, hogy bemutassuk az alapokat ahhoz, hogy a Kereső eldönthesse, rezonál-e, vonzódik-e a Tarot tanához. Amennyiben igen, javasoljuk az Egység Törvénye könyvek tanulmányozását a Tarot kapcsán, továbbá érdemes lehet mélyebben tanulmányozni az ábrákat, szimbólumokat, figyelembe véve a fokozatokat, melyeket Ré javasol.

Hogyan segíthetnek egyéni fejlődésünkben az archetípusi elme elemei?

91.35

Kérdező: Miként hasznosítja az archetípusi elme arculatainak ismeretét az egyén a fejlődése meggyorsítására?

Ré: Ré vagyok. Felkínálunk egy példát ezen elsőként bejárt archetípus avagy fogalmi komplexum segítségével. A szakértő tudatos elméje pukkadásig lehet a leghomályosabb és kezelhetetlenebb ötletekkel, hogy a további fogalomalkotás így lehetetlenné válik, és a kék vagy indigó színű munkát elzárja a túlaktiválódás. Ekkor van, hogy a szakértő segítségül hívja az új elmét, mely szűz és érintetlen, és belakja az új és makulátlan elmét, amely hajlamok és polaritás nélküli, s a Logosz varázsával teli.

Vagyis amennyiben ismerjük az archetípusi elmét, felvehetjük azt az „állapotot”, azt a helyzetet, azt az oldalát az archetípusi elmének, amely helyénvaló(nak ítélünk). Hasonlóan az asztrológiához, ha ismerjük a 12 csillagjegyet, tudjuk élni őket, akkor ha szükséges tudunk például „kos”-ként megnyilvánulni, amennyiben az a helyénvaló. Vagy az Élet Fájához hasonlítva, ha helye van például „Geburah”-nak akkor azt tudjuk képviselni, ha pedig „Hod”-nak lenne helye, akkor azt. Megismerve az archetípusi elme minden „oldalát” vagy „arcát”, tudatosan megtapasztalhatóvá, megérthetővé válnak olyan helyzetek szituációk, melyeken keresztül egy „magasabb” szintről szemlélhetjük a tapasztalatokat.

91.36

Kérdező: Szóval akkor azt mondod – hogyha helyesen értelmezem, amit az imént elmondtál – , hogy a tudatos elme telítve lehet egy majdhogy végtelen számú fogalommal, ám van egy sor alapfogalom, mely úgy mondanám: fontos, egyszerűen azért, mert ezek alapkövei a tudati evolúciónak, és amely, hogyha – ha úgy tetszik – figyelmesen alkalmazzák, gyorsítani fogja a tudati evolúciót, míg a napi életünk során előkerült roppant mennyiségű fogalom, ötlet és élmény kevés vagy talán semmi kihatással nincs a tudat evolúciójára, leszámítva az igencsak közvetett módot. Más szavakkal, amit itt most tenni igyekszünk, az nem más, mint megtalálni a fejlődés nagy mozgatóit, és hasznosítani őket az evolúciós csapásvonalunkon való keresztülhaladásnál. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Nem egészen. Az archetípusok nem alapkövei a tudati evolúciónak, hanem inkább eszköz eme evolúció természetének torzítatlan módú megértéséhez.”

Az archetipikus elme az evolúció „tervrajza”, nem maga a fejlődés lépcsőfokai vagy szintjei.

91.37

Kérdező: Vagyis tehát egy olyan egyénnek, aki tudatosan fokozni kívánja az ő saját fejlődését, az archetípusok felismerésében és hasznosításában való jártasság előnyére válna helyére tenni mindazt, amit keresni óhajtott és amit talált – no meg azt, amit akkor egy nem annyira hatékony keresési eszköznek találna. Ez jó állítás lenne?

Ré: Ré vagyok. Ez egy egészen találó állítás. A „hatékony” elnevezés is talán gyümölcsözően kicserélhető a „torzítatlan” kifejezéssel. Az archetípusi elme világosan felfogva egy torzulásmentes tervrajza valamennyi energiaráfordítás és valamennyi keresés épületszerkezetének. Ez egy erőforrásként a mély elmében, nagy potenciális segítsége a szakértőnek.

Az archetípusi elme tehát egy rendelkezésünkre álló erőforrás, mely nagyot lendíthet fejlődésünkön, amennyiben megismerjük és alkalmazzuk életünkben.

Ré állítása alapján eredetileg nem jövendölésre volt szánva a Tarot, hanem – mint már tárgyaltuk – a fejlődésünk gyorsítása és önismeretünk fejlesztése céljára.

93.17

Kérdező: Kimondottan arra a dologra gondoltam, hogy Ré egy korábbi ülésen a tarot-ról mint jövendölési módszerről beszélt. Elárulnád, mit értettél ez alatt?

Ré: Ré vagyok. A kháldeusok befolyásának eredményeként az archetípusi képek rendszerét a kor papjai beolvasztották egy asztrológiai alapú tanulmányi, tanulási és jövendölési rendszerbe. Ez nem egy olyan cél volt, amelyért Ré kifejlesztette a tarot.

A bevezetés végén az alábbi kérdés-válasz párban Ré bemutat egy hozzáállást, amivel érdemes lehet a Tarot mentén keresnünk, tanulnunk, fejlődnünk.

97.9

Ré: […]

Mi nem kívánjuk kialakítani azt, amit bármely elme/test/lélek komplexum egy komplett és tévedhetetlen képsornak tekinthet. Ez itt egy lényegi szempont ebből a tekintetből. Mi most, a kérdező segítségével, az archetípusi elme nagy architektúrájának fogalmi komplexumait járjuk körül. Az archetípusok jellegének, folyamatának és céljának világosabb felfogásához Ré átnyújtott egy fogalmikomplexum-sort. Az égvilágon semmilyen módon nem kívánnánk mi, az Egy Végtelen Teremtő szerény hírnökeiként bármely az evolúcióját kereső elme/test/lélek komplexum megfontolása elé még a gondolat leghalványabb színét sem helyezni, hogy ezek a képek bármi egyéb volnának,mint munkául szolgáló forráseszközök a hit és az akarat kifejlesztésének területén.

Ennek távlatba helyezéséhez muszáj most szemünket az Egy Végtelen Teremtő megdöbbentő misztériumára szegezni. Az archetípusi elme se nem old fel egyetlen paradoxont, se nem hoz mindenkit egységbe. Ez nem jellemzője semely forrásnak, ami a harmadik denzitásé. Ennélfogva megkérhetnénk-e a tanítványt, pillantson fel a benső munkáról, és lássa meg az egység dicsét, erejét, a fenségét, titokzatosságát és békéjét. Ne lehessen, hogy bármely madár vagy bestia, sötétség vagy fény, alak vagy árny szemügyre vétele bárkit is feltartson, aki az egység központi megfontolásából keres.

Mi nem a komplexum hírnökei vagyunk. Mi az egység üzenetét hozzuk. Csupán ebből a távlatból bizonygathatjuk azt, hogy a szakértőség keresője számára ez a mély elmének az archetípusok fogalmi komplexumai által megmintázott forráseszközének felfogása, megfogalmazása és használata értéket képez.

Háttér-információ az ábrákról: Don, Carla és Jim a C.C. Zain: Brotherhood of Light tarot kártyákat használta a Ré kapcsolat alatt, melyek szerzői jogvédelem alatt álltak. Ebből adódóan nem volt lehetséges kiadni az Egység Törvénye könyvekben azokat az ábrákat, így a nyilvánosan is felhasználható Királyi Út című (George Fathman: The Royal Road) könyvben szereplő lapokat helyezték el a negyedik könyvben. Ré iránymutatása alapján Don és az L/L Research átrajzoltatta az első hét ábrát, melyeket szintén megtalálunk a könyvekben és ezen az oldalon is ezeket használjuk.

Weboldalunk ezen képek közzétételére és felhasználására engedéllyel rendelkezik az L/L Researchtől.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.