Az alábbiak a „The Ra Contact: Teaching the Law of One” kétkötetes könyv bevezetőjének szabad fordítása. Ezek szintén az Egység Törvénye könyvek kérdés-válaszait tartalmazzák, azonban egy új kiadás, az újrahallgatási projekt („The Relistening Project”) eredményeként. Az új könyvek a következő linken felsorolt pontosításokat tartalmazzák: https://www.lawofone.info/relistening-report.php. A „The Ra Contact: Teaching the Law of One” könyvek egyelőre csak angol nyelven érhetőek el, e-könyvként itt, papír alapú könyv formájában pedig itt.

Az Igazság három elszánt keresője 1981. január 15 és 1984. március 15 között szóbeli kommunikációt folytatott a földönkívüli lények egy civilizációjával, akik „Ré”-ként azonosították magukat. Az Egység Törvénye könyvek tartalmazzák a Ré-vel való kapcsolat ezen három év teljes és egységes feljegyzéseit.

Ez a bevezető nem szándékozik alaposan elmagyarázni a kapcsolatot vagy annak filozófiáját. Mindössze az a célja, hogy áttekintse, hogyan jött létre a kapcsolat, némi háttérinformációval szolgáljon a forrásról, valamint tömör vázlatot adjon arról, amit ezen forrás a metafizikai valóságról mondott. Ez a bevezető egyfajta orientációt és előkészítést szándékozik nyújtani a könyvek olvasásához.

Ré-ről

A Föld ősi történetében Ré, mint az egyiptomi napisten volt ismert. Ré azt mondja, hogy amikor meglátogatták az egyiptomiakat, testvérként érkeztek, nem pedig istenként. Azért jöttek, mert az egyiptomi civilizáció eljutott egy olyan kulturális szintre és hiedelem rendszerre, amely előkészítette őket arra, hogy megértsék az Egység Törvényének fogalmait. Ez a készség, készenlét az Egység Törvényére, vonzotta Ré -t hozzájuk, hogy szolgálja őket, mint az Egység Törvénye alapelveinek tanítója.

Ré beszámol arról, hogy a törekvéseiket, mellyel segíteni szerették volna ezt a bizonyos kultúrát, félreértették és eltorzították. Az Egyiptomiak, különösen a királyi elit, aki megtartotta magának az eredeti üzenetet, megfosztotta azt, a benne rejlő együttérzéstől, a “minden egy” filozófiáját eltorzítva. Ezért Ré kilépett az egyiptomi tapasztalási síkról, de egészen mostanáig a távolból figyelte a földi fejleményeket. Ré régi vágya volt, hogy kijavítsa az Egység Törvénye ezen torzulásait, ami oda vezetett, hogy kapcsolatba lépjen Don, Carla és Jim csoportjával.

Nem ez volt azonban az egyetlen okuk. Ré további oka a kapcsolatfelvételre, hogy Földünk egy 75 000 éves ciklus végén jár, és sokan készen állnak, hogy továbblépjenek a következő fejlődési szintre, mely a szeretet és együttérzés szintje, amit Ré a negyedik denzitásnak hív. Támogatni szeretnének bennünket ebben az átmeneti időszakban, ezért válaszoltak a planétánkról származó segítségkérésre.

Ré állítása szerint a hatodik denzitásból származik, az Ő szavaival élve Ő egy “társas memória komplexum”. Ez az, amivé a bolygószintű népesség válik a mi fejlődési denzitásunk után. Ebben az elrendeződésben a gondolatok, emlékek és minden egyéni tapasztalat ismertté és részévé válik az egész csoportnak. A teljes társadalom így sok-sok egyéniségből áll össze, akik hozzáférnek a közös, megosztott emlék és identitás tárházhoz.

Ré szerint a Föld népessége is megszüli a saját “társas memória komplexumát”, miután befejeződik az átmenet a negyedik denzitásba. Hasonlóan az egyének fejlődéséhez, idővel a “társas memória komplexum” is fejlődik, átalakul és egységesebbé válik, ahogyan a fejlődés magasabb denzitásaiban a leckéket sikeresen megérti. Ré számára, mint “társas memória komplexum”, nincs különbség az egyén és az egész csoport között. Így, amikor a Don, Carla és Jim Ré-vel kommunikált, akkor a “társas memória komplexum” egy egyéniesedett részével beszélt. Mivel a komplexumban mindenki hozzáfér a megosztott közös tudathoz, olyan volt, mintha a Ré “társas memória komplexum” mind a 6.5 millió entitásával beszéltek volna.

Ré tagja egy nagyobb csoportnak, amit úgy hívnak, hogy a Bolygók Konföderációja az Egy Végtelen Teremtő Szolgálatában, mely a Tejútrendszer különböző galaxisainak sok más “társas memória komplexumaiból” áll. Ré szerint a Konföderáció tagjai már jó ideje felajánlják szolgálataikat telepatikus kommunikáció és más módokon különböző egyéneknek és csoportoknak. Együttműködésük Földünkkel az őstörténeti időszak előttre nyúlik vissza. Don, Carla és Jim csoportja 1962-től kezdődően áll kapcsolatban a Konföderáció különböző tagjaival.

A Konföderáció elsődleges üzenete mindig ugyanaz volt, miszerint az egység univerzumában létezünk és ahogyan érzékeljük a világot, az illúzió. Azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk, hogyan adjunk és fogadjunk szeretetet, továbbá, hogy a meditáció az egyik alapvető módja a mindannyiunkban létező Teremtő felismerésének.

A beszélgetések során Ré határozottan felelősséget vállalt Saját nézőpontjukért, de kijelentették, hogy amit megosztanak, az az Ő nézőpontjuk. Ahogyan fogalmaztak, “egy valamelyest más nézőpont arról az információról, ami mindig is ugyanaz”. Nem szerették volna, hogy úgy azonosítsuk Őket, mint az információ forrásait. Ehelyett kifejezetetten azt kérték, úgy írják le Őket, mint az “Egység Törvénye szerény hírnökei”. Ebben a kijelentésben elismerik saját behatároltságukat és megtiszteltetettségüket az Egy Igazság felé, mely meghalad (és magába foglal) minden látszólagos identitás részt az egész univerzumban:

62.23

[Bátorítjuk a keresőt, hogy ne] terelje el a figyelmet a szeretet és a fény Egységes Végtelen Forrásáról, melynek mi mindnyájan hírnökei vagyunk, szerényen és tudván, hogy önmagunkban csupán legparányibb darabkái vagyunk a Teremtőnek: kis részei a végtelen intelligencia pompás teljességének.

Az Egység Törvénye és Kozmológiája

Ré így fogalmazza meg az Egység Törvényét:

1.7

Igazából nincs helyes vagy helytelen. Nincs polaritás, mert egyszer minden összebékül táncotok egy pontján a tudat/test/lélek komplexumon át, amellyel magatokat szórakoztatjátok különböző módokon torzítva e jelen időszakban. Ez a torzítás semmi esetre sem szükséges. Ezt ki-ki maga választja egy alternatívaként a minden dolgot összekötő gondolat teljes egységének megértésére. Itt nem hasonló entitásokról vagy dolgokról beszélünk. Ti vagytok minden dolog, minden lény, minden érzés, minden esemény, minden helyzet. Ti vagytok az egységesség. Ti vagytok a végtelenség. Fény/szeretet vagytok, szeretet/fény vagytok. Vagytok. Ez az Egység Törvénye.

A könyvben Ré szembesít bennünket ugyanazzal az alapvető igazsággal, melyet a Föld minden tájékáról a különböző korok tanítói kinyilatkoztattak: azt az elképesztő felismerést, hogy az Egy Végtelen Teremtő bennünk és mindenkiben és mindenben jelen van. Valójában az Egység Törvénye kijelenti, hogy nincs semmi, ami nem a Teremtő lenne; nincs semmi ami ezen alapvető Egységen kívül helyezkedne el. Ré elmondja, hogy a Teremtő Önmagából teremtette meg a teljes és végtelen teremtést, azzal a céllal, hogy megismerje és megtapasztalja Önmagát. Ez az “Intelligens Végtelen”, ahogyan Ré nevezi, saját létezőségéből állítja elő a galaxisokat, csillagokat, planétákat, entitásokat, mint mi magunk; sötétséget és fényt, szeretetet és félelmet, az értelem és tapasztalás minden árnyalatát; a gondolat és aktivitás mindenféle módját, és minden mást, legyen az valós vagy elképzelt a létezőség minden egyes síkján. Továbbá a Teremtés minden egyes látszólag különálló részét felruházta az alapvető Szabad Akarattal: a tanulás, növekedés, tervezés, alkalmazkodás képességével, hogy a fejlődése érdeklében döntéseket hozzon, hogy feltérképezze a Teremtőhöz visszatérő tapasztalatok útját.

Ahogyan haladunk a spirituális utunkon, gyakoroljuk a Szabad Akaratot, lépésről lépésre megismerjük önmagunkat és előbb vagy utóbb belenövünk az Egy Végtelen Teremtő Egységébe.

Az út, amelyet minden lélek végigjár, Ré szerint az “oktávok” végtelen rendszere; mely oktávok a fény hét emelkedő denizitására, sűrűségére vagy koncentrációjára osztható fel. A Teremtés jelenlegi oktávjának első denzitásában a tűz és szél tanítja a földet és vizet, hogy olyan formát alkossanak, melyek az elkövetkező biologóiai életformák alapajait teremtik meg.

A második denzitás a baktériumok és egysejtű organizmusok az alacsonyabb, a növények és állatok tudatossága a magasabb szinteken. Ezen denzitás leckéi az átalakulás az első denizitás véletlenszerű változásaiból egy összefüggőbb tudatossági szintre, ami lehetővé teszi a növekedést és irányított mozgást. Ahogyan az entitás fejlődik, halad a második denzitásban, elkezd törekedni a következő denzitás öntudatra ébredésére; és ahogyan a lélek komplexum megébred, a harmadik denzitásba a továbblépés lehetővé válik.

A Föld és a rajta élő emberiség, a Konföderáció szerint, jelenleg a harmadik denzitás ciklusának végéhez közeledik. Ebben a harmadik denzitásban, a választás denzitásában, már fejlettebb öntudattal rendelkezünk, ami magába foglalja az elmét, a testet és a teljesen aktivált lelket is. Ennek a denzitásnak a feladata, hogy tudatosságunkat megfelelően polarizálja és kiválasszuk a szeretetünk, a szolgálatunk formáját. A polarizáció spektrumának egyik végpontja az önmagunk szolgálata: önmagunk kizárólagos szeretete, amely elutasítja az egyetemes szeretetet és irányítani, manipulálni, kihasználni, akár szolgává tenni igyekszik másokat a saját haszon érdekében. A spektrum másik vége a mások szolgálata: szeretet, nemcsak önmagunk, hanem mások irányába is. Szolgálat, mely az egyetemes és feltétel nélküi szeretetre törekszik, a Teremtőt látja mindenben és minden dolog Szabad Akaratát támogatja. Életünk ugyan nem ennyire fekete vagy fehér, viszont érdemes folyamatosan törekedni a tudatosság polaritási spektrumának egyik végpontja irányába.

A Föld több bölcs hagyományával összhangban Ré azt mondja, hogy egy “új kor” felé haladunk, vagy ahogyan Ré fogalmazná: a szüret a szeretet és megértés negyedik deniztásába. Ez az a szint, ahol a “társas memória komplexum” megszületik és a pozitív és negatív polaritású entitások elkülönülnek egymástól, hogy egy, az eltérő fejldődési útjuknak megfelelőbb környezetben fejlődjenek tovább.

Az ötödik deniztás a fény denzitása, ahol a bölcsesség válik a fókusszá és a továbbhaladás feltételévé a következő denzitásba.

A hatodik denzitás kiegyensúlyozza és egyesíti a szeretetet (negyedik denzitás), és a fényt (bölcsességet, ötödik denzitás), és létrehozza azt az erőt (egységet), amellyel magasabb szinten szolgálhatunk. Ez az egység hatásosabb, mint a szeretet vagy a bölcsesség külön-külön.

A hetedik denzitás a tapasztalás olyan régióiba nyúlik amelyeket még nehezebb leírni. Ré szerint ez a “végtelenség” deniztása, és itt kezdünk teljes harmóniába kerülni az Egy Végtelen Teremtővel.

A nyolcadik denzitás képviseli a teremtés teljes egyesülését az Egy Végtelen Teremtővel, és tekinthetünk rá úgy, mint az új oktáv első denzitása. A denzitások elrendeződése hasonlítható a zenei skálához, ahol a nyolcadik hang a következő oktáv első hangja (dó – ré -mi – fá – szó – lá – ti – dó). Ennek az oktávnak a tapasztalataiból születnek a denzitások új oktávjai, amelyek tapasztalatiból születnek a denzitások újabb oktávjai és így tovább, végtelenül.

Hogyan jött létre a Ré kapcsolat

Az élet nagy kérdéseire Don Elkins a választ már iskolás korában elkezdte kutatni. A mindennapi olvasmányai, írásai és matematikai tanulmányai mellett ezt kérdezte magától: Mi az élet értelme? Mekkora az univerzum és hogyan működik? Mit tudunk és mit nem? A megértésre és a puzzle darabkáinak összerakására irányuló vágya nem csökkent élete során. Szakmai életében Elkins gépész és fizika professzor, míg magánéletében UFO, reinkarnáció és egyéb, a paranormálisként megfogalmazható területek elszánt nyomozója volt. Miután felismerte, hogy a modern tudomány nem képes megmagyarázni az univerzum alapvető működésének módját és célját, a paranormális területek felé fordult válaszokért.

Carla L. Rueckert gyermekkorától kezdve szárnyaló intellektussal és alapvetően mély és személyes hittel megáldott személy volt. Ez utóbbit úgy fogalmazta meg, hogy “bölcső püspök” és végső soron, “misztikus keresztény”. Carla kiváló volt az iskolában, és a gyermekkora kemény körülményei ellenére, az élet szeretete lényében vibrált. A táncnak, az éneklésnek, a termeszettel való kapcsolódásnak, az odaadásnak és szolgálatnak szentelte az életét. Carla gyakran kiváltotta másokból, a benne lévő önzetlen szeretet és jószándék miatt, hogy a külvilággal szemben meg akarják őt óvni, melyet nem láttak olyan tisztának és emelkedettnek mint Őt magát.

1961 végén Don kapott egy kis barna jegyzettömböt, amelyet kreatívan a “Barna Jegyzetfüzet”-nek hívott. Ezt a “Barna Jegyzetfüzetetet” a detroiti Walt Rogers szerkesztette, akinek már volt tapasztalata a szemtől szembeni kapcsolatról egy UFÓ entitással. A találkozás után egy “hosszantartó telepatikus kapcsolat” jelent meg ezzel az entitással. Hasonló találkozásokról és a telepatikus jelenségről az 1950-es évektől kezdődően gyakran számoltak be más források is. Rogers barna jegyzetfüzete a valóság metafizikai természetéről tartalmazott információt állítólagos földönkívüli forrásoktól. Továbbá leírta, hogy egy gyakran, közösen meditáló csoport hogyan tud ilyenfajta telepatikus kommunikációt fogadni a földönkívüli entitásoktól. Elkinst annyira lenyűgözte a hasonlóság a füzetben lévő, csatornázott anyagok és saját munkássága között, hogy ezen az információn alapulva úgy döntött elvégez egy kísérletet egy tucat tanítványán Louisvilleben, Kentucky államban. Ennek híre az egyik tanítvány akkori barátnőjéhez is eljutott, akiben nemrég ébedt meg egy erős érdeklődés a csend és a meditáció szeretete iránt, így megkérdezte, csatlakozhat-e a kísérlethez. A lány a neve Carla L. Rueckert volt.

Don nem tájékoztatta a csoportot, hogy esetlegesen mi fog történni, csak annyit mondott, hogy valami érdekes történhet, ha együtt meditálnak. Tudományosan hiteles kísérletet kívánt ugyanis folytatni, hogy lássa, a tanítványok előzetes értesítés nélkül is képesek-e fogadni a földönkívüli telepatikus kommunikációt. Némi idő eltelt és nem sikerült egyértelmű eredményeket produkálni. Ekkor Walt Rogers meglátogatta a csoportot és a meditáció során az Ő forrásától, Hatonn-tól fogadott információt, akivel korábban szemtől szembe is találkozott. Hatonn azt mondta, próbáltak ugyan kommunikáni Don csoportján keresztül, de a tanítványok figyelmen kívül hagyták a fogadott gondolatokat és benyomásokat, mivel nem voltak tudatában annak, hogy ezek földönkívüliektől származtak. Elkins úgy érzete, hogy ez lenullázta a kísérlet tudományosan igazolható értékét, azonban ezután elkezdtek jönni az eredmények. Ezen látogatás után a csoportban, Carla kivételével, mindenki megtanulta, hogyan fogadjon telepatikus kommunikációt, azaz csatornázzon információt. Carla továbbra is a néma meditációt részesítette előnyben.

Carla és Don útjai ezután külön utakon folytatódtak, de végül újra összetalálkoztak és hivatalosan is elindították a kutatási és keresési küldetésüket 1968-ban. Két évvel később megalapították az L/L társaságot, melynek nevét 1976-ban megváltoztatták L/L Kutatásra (L/L Research). 1974-ben történt, 12 évvel azután, hogy Carla meglátogatta Don első csatornázási kísérletét, hogy Don megkérte Carlát, vegye fel a csatorna szerepet. Don ugyanebben az évben kezdte el megőrzini a csatorázott anyagokat magnókazettán. Carla alkalmasságának és Don kezdeti csatornázási módszerén végrehajtott finomításoknak köszönhetően az üzenetek mennyisége megugrott. Ezen finomítások egyike szerint Carla kifejlesztette az insturmentum hangolásának elengedhetetlen módszerét és állásfoglalására kényszerítette a telepatikus kapcsolat másik végpontját, melyek végülis az L/L Research stílusú csatornázás fő ismérvei lettek.

Jim McCarty, 1978-ban az általa épített fakunyhóban élt, saját 132 holdas erdejében, távol a civilizációtól, közép-Kentucky államban. Egyik este elemes rádióján a WKQQ adását hallgatta, melyben Don és Carla adott interjút az UFO témával kapcsolatban. Lenyűgözve, Jim azt remélte, egy nap találkozhat velük. Egy évvel később a vágya valóra vált, amikor bemutatta neki Don-t és Carla-t egy telepes ismerőse. Egy éven keresztül minden vasárnap este Jim elvezetett Louisville-be, hogy részt vegyen a meditációkon. Don és Carla ezután meghívta, hogy csatlakozzon hozzájuk és segítsen a kutatásban. Jim 1980. december 23-án hozzájuk költözött.

Huszonhárom nappal később, 1981. január 15-én, miközben Carla egy tanítványnak oktatta a csatornázást, egy hang szólalt meg rajta keresztül és azt mondta: “Ré vagyok”. Ezt az ülést megelőzően Carla minden csatornázása tudatosan történt, de amíg a Ré kapcsolat instrumentumaként szolgált, öntudatlanná vált, testét átadva a Ré kapcsolatnak, melynek hogyanja teljesen soha nem vált érhetővé Don, Carla és Jim számára. Ré képes volt ezután távolról működtetni Carla hangszálait, hogy válaszoljon Don kérdéseire. Mind a 105 ezt követő ülésben Carla öntudatlanságba csúszott és öntudatlan volt arra, ami rajta keresztül átjött. Egészen a 23-ik ülésig Don nem is mutatta meg neki Ré szavainak átiratait sem. Don azért tartotta vissza az anyagot Carla elől, hogy a kapcsolat tudományos értékelhetőségét megőrizze.

A Ré kapcsolat egy akkora kvantum ugrás volt, előrevetítve olyan mélységet és szélességet, hogy Don, Carla és Jim teljesen ennek a kapcsolatnak szentelte az életét az elkövetkező három év és két hónapra.

Párbeszéd Ré-vel

A Ré stílusú kapcsolat kizárólag kérdés-válasz formában valósult meg. Úgy érezték, ez a forma volt a legalkalmasabb, hogy a csoport tagjainak Szabad Akarata ne legyen csorbítva. Ré, mint “keskeny sávú” írta le a kapcsolatukat, ami a következő néhány dolgot jelentette: egy, figyelemre méltó fókusz és fegyelem volt szükséges a kapcsolatuk fenntartásához; kettő, az információ minősége sokkal precízebb és mélyebb volt, mint ami a tudatos csatornázás során lehetséges; és három, Ré elsősorban a filozófiára és az időtlen spirituális alapelvekre kívánt fókuszálni, ami azt jelenti, hogy az átmeneti információt, amelynek hosszútávon nincs jelentősége, igyekezett elkerülni.

Ré egyrészt azért választotta Don-t, Carlá-t és Jim-et a kommunikációra, mert Don és Carla már évek óta gyakorolta és finomította a csatornázás módszerét. Azonban a sokkal fontosabb ok volt az, hogy ez a három kereső, mint csoport, kiemelkedő, fenntartható és erőltetés nélküli harmóniában voltak egymással. Hasonló fontosságú volt Carla abszolút tiszta vágya és teljes elköteleződése az Egy Végtelen Teremtő szolgálatára, kifejezetten a kommunikáció és a csatornázás módszere által. Ezen tényezők tartották fenn a Ré kapcsolatot, ami végül 106 ülést eredményezett, felderítve az Egység Törvényét.

Az előkészületek a Ré ülésekhez már a megelőző este elkezdődtek. Don, Carla és Jim együtt meditáltak majd átgondolták az előző ülés anyagát és új kérdéseket fogalmaztak meg Ré-nek. Miután felfedezték, hogy a szexuális energiaátvitel meghoszabbította az ülést, azáltal, hogy Carla vitális energiái megnőttek, Carla és Jim, akik addigra már kialakítottak egy intim kapcsolatot, felajánlották az aktust az Egy Végtelen Teremtőnek és a Ré kapcsolatnak. Az ülés reggelén miután Don, Carla és Jim elfogyasztották könnyű reggelijüket, Jim megmaszírozta Carlát, hogy elejét vegye az ízületi fájdalmaknak, ami abból fakadt, hogy Carla körülbelül egy órán át mozdulatlanul feküdt.

Reggeli és az ülés között a nappaliban együtt meditáltak és gyakran ez alatt a meditáció alatt Donban megfogalmazódott további egy-két kérdés, melyet feltett Ré-nek. Ezután visszavonultak a “Ré szobába”, és elhelyezték Carla ágyát a szoba közepére. Jim beállította a három kazettás magnót, hogy a rögzítés biztosan sikeres legyen és ne vesszen el a hanganyag. Don beállíotta a “kellékeket” – ahogyan Ré hívta a Bibliát, a füstölőt, a vízzel teli serleget és a gyertyát – odafigyelve, az optimális elhelyezésre Ré instrukciói alapján. (Ezeket a Carla számára fontos és jelentőségteljes tárgyakat Ré választotta ki, mivel Carla minden vasárnap a templomban szolgált, és ezeket a tárgyakat helyezte el az oltáron, mint ministráns. Ezek a tárgyak nyugalmat és békét hoztak számára, ahogyan elhagyta testét.)

Ré átadott továbbá a csoportnak egy védelmi rítust, az “Egység Kör”-ét, mely során Don és Jim Carla körül járt, miközben ismételték a szavakat, melyek kifejezték a vágyukat, hogy másokat szolgáljanak. Ezután Don leült a székébe, átnézte a kérdéseit, Jim szintén elfogalta a székét és meditálni kezdett, mely az ülés végéig tartott. Jim azt vizualizálta, hogy a fény Carla energiaközpontjain keresztül áramlik, a feje tetejétől a talpáig. Egy-két percen belül kezdetétt vette az ülés.
A három éves Ré kapcsolat alatt, Don több mint 2600 kérdést tett fel Ré-nek. A válaszok segítettek és képessé tették arra, hogy a puzzle darabkák sok része összeálljon és végre megadja a válaszokat a legnagyobb, legjelentősebb kérdésekre.

A Kereső az Egy(ség)et keresi

Ré azt mondta, hogy mindannyian az igazság keresői vagyunk. Ahogyan megerősítjük akaratunkat az igazság keresésében és hitünket, hogy szeretetet találunk magunkban és a világban, biztosan megtaláljuk valódi természetünket, vagy másképp szólva, az Egy Végtelen Teremtőt.

Ahogyan Ré fogalmaz:

57.33

A kereső az Egyet keresi. Ez az Egy mint mondtuk, az egyensúlyba hozott és önelfogadó énnel keresendő, mely egyaránt tisztában van látszólagos torzulásaival és teljes tökéletességével is. Ebben az egyensúlyi tudatosságban megnyugodván aztán az entitás megnyitja magát a mindenségre, ami ő. A minden dolgok fényenergiája azután bevonzható e nagyfokú keresés által, s ahol a belső keresés a kozmikus pránával összetalálkozik, ott az Egy fölismerése megtörténik.

Jim a „The Ra Contact” könyvek bevezetőjének végén még a következőt emeli ki: A csatornázási üléseink során a Konföderáció szinte mindig azt tanácsolta a keresőnek, hogy alaposan fontolja meg az üzeneteket és használja saját ítélőképessége szerint, hogy meghatározza, mi segítség és igaz számára, és a többit hagyja el. Mi szintén visszhangozzuk ezt az gondoltatot a könyv olvasójának, bátorítva mindenkit, aki Ré szavait olvassa, hogy az anyagot nyitott és józan ítélőképességű elmével közelítse meg. Az “igaz” szót használtuk az előbb, de emlékeztetünk, hogy Te vagy az igazság, amit keresel; semmilyen üzenet, filozófia vagy szavak kombinációja sem lesz egyenlő vagy helyettesítő azzal, ami Te vagy.

Kísérjen Téged, barátaidat, családodat és a világot áldás az úton az Egy Végtelen Teremtő keresésében.

Megjegyzés az olvasónak

Mialatt a 80-as évek elején folytak az ülések, Don, Carla és Jim tisztában voltak vele, hogy életük nagy napjait élik. Tudták, hogy ez a munka az elsődleges ok, amiért erre a Földre jöttek. Alig hitték el, hogy ekkora szerencséjük van, hogy egy olyan földönkívüli kapcsolatuk van, aki ilyen ékesszólóan, precízen és alaposan kommunikál a teremtés természetéről, a fejlődésünkről benne, az élet értelméről és hogy minden dolog alapvető építő eleme a fény, a szeretet és az egység. Egyszerűen szólva, Ré szívükből és lelkükből szólt és harmóniában rezegtek mindennel, ami elhangzott.

Az évek alatt kialalkult a keresők egy kis közössége, akik szintén harmóniában rezegnek az információval, melyet Ré átadott. Ha egyike vagy ezeknek, üdvözlünk a családunkban. Mégha soha nem is találkozunk, jó tudni, hogy itt vagy. Az Egy Végtelen Teremtő szolgálatában mindig együtt vagyunk, nem számít, mi a fizikai valóság látszólagossága. Küldjük a szeretetünket és fényünket neked és kérünk, hogy oszd meg a szeretetedet és fényedet mindenkivel, akivel találkozol jelenlegi és jövőbeni élettapasztalataid során.

– Don, Carla és Jim

Ajánljuk az olvasó figyelmébe a következő videót, melynek címe: Bevezetés az Egység Törvénye filozófiájába:

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.