Az Egység Törvénye könyvek tanulmányozása során több szokatlan, vagy szokatlan értelmezéssel használt szóval fogunk találkozni. Az olvasó a következőkben találhat meghatározásokat, értelmezéseket az ilyen szavakhoz, kifejezésekhez, melyek – reményeink szerint – segítik a megértést.

Az alábbi meghatározásokat nem szánjuk véglegesnek és mérvadónak. Jelenlegi megértésünk alapján ajánljuk őket tanulmányozásra. Kétely, kérdés, egyet nem értés esetén kapcsolatba léphet velünk és igyekszünk javítani a definíciókon. A legjobb meghatározásokat azonban – megértésünk szerint – minden Kereső saját maga fogja megtalálni.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Adeptus (szakértő)
Az a személy, aki magát a Teremtő keresésének szenteli, használva a „személyiség megfegyelmezését” a Hit és Lélek munkájában. Az adeptus, miután megfelelően egyensúlyba hozta az alsóbb energiaközpontokat, indigó sugáron folytatja a munkát, hogy kapcsolatba lépjen az Intelligens Végtelennel. Az adeptus “lehozhat” Intelligens Energiát az indigó átjárón keresztül azért, hogy gyógyítson, tanítson és a Teremtőért dolgozzon, olyan módon, ami kisugárzó és kiegyensúlyozott. Akármi is a külső szolgálat, az adeptus elsődleges munkája nem a cselekvés, hanem a létezés.


Akarat
Tiszta vágy; az egyénben lévő motiváció vagy lendület, ami megébred és hasznosul amikor szolgálatra vagy spirituális keresésre irányul. Az akaratot láthatjuk úgy is, mint a felfelé kígyózó fényvonal vonzereje, ami a spirituális fejlődést irányban tartja. Ez a különböző energia központok aktiválási és kiegyensúlyozási arányának és igényességének egyetlen mércéje. Az akarat lehet tudatos és öntudatlan, az akarat öntudatlan használata esetlegesen depolarizálhatja az egyén keresését. Az akarat képessége a fátyolnak köszönhetően jelentősen feljavult. A hittel összekapcsolva a kereső akarata alapvető a szolgálat és keresés sokféle szempontjából, kezdve a fejlődés érdekében, a katalizátorok egyszerű használatától, az intelligens végtelen átjárójának megnyitásáig.


Al-logosz (Al-Logoszok)
Az Egy Nagy Logosz (Elsődleges Logosz, Nagy Központi Nap), amely létrehozza az oktávokat (univerzum, teremtés) a Logosz. Ré általában a “Logosz” kifejezéssel, a galaktikus Logoszokra utal, így az “Al-logosz” kifejezés a naprendszer Logoszra utal (nap test) és az “al-al-Logosz” utal az elme/test/lélek komplexumra. Az al-Logoszok minden szintje, mint maga a Logosz, szabad akarattal rendelkezik. A felettes Logosz irányelveinek és módjainak keretén belül, az alárendelt al-Logosz különféle és formáló eszközöket és tapasztalatokat találhat, anélkül, hogy elvenne vagy hozzáadna ezekhez az elvekhez és módokhoz. Minden létező entitás egy valamilyen rendnek al-Logosza, valamilyen észlelés hataráig, mivel az egész teremtés élő minőség. Mindegyikünk egyben társ-Teremtő is, amely holografikus stílusban tartalmazza a teljességet.
Ré időnként következetlenül használja az “al” előtagot, de mindig jelzi a Logoszok hierarchikus elrendeződését. Amennyiben egy oktáv Elsődleges Logoszát úgy tekintjük, mint az első vagy eredeti szint a Logoszok hierarchiájában, vagyis ezt vesszük alapul az “al” előtagoknak, akkor az al-Logosz utalhat a következő szintre, (galaktikus Logosz), az al-al-Logosz a naprendszer Logoszokra, és az al-al-al-Logoszok utalnak az elme/test/lélek komplexumokra. (A 92.22 egy példa lehet erre a nevezéktanra.)


Archetipikus Elme
Az elme, test és lélek fejlődési természetének szerkezete magába foglal minden oldalt, amely hatással lehet az elmére vagy tapasztalatra. Az archetipikus elme egy olyan eszköz a mély elmében amely nagy segítség lehet az adeptus számára. Az archetipikus elme nem igazán egy terv a fejlődéshez, hanem inkább, ha világosan átérezzük, begyakoroljuk minőségeit, minden energiafelhasználás és keresés struktúrájának egy módja (torzítása). A Tarot Nagy Arkánuma az archetipikus elme 22 archetípusának ábrázolása.


Az Egység Törvénye
A nyelvi korlátokon túl, az Egység Törvénye megközelítőleg a következő állítás: minden dolog egy, nincs polaritás, nincs jó vagy rossz, nincs diszharmónia, csak azonosság. Te magad vagy minden dolog, minden létező, minden érzelem, minden esemény, minden szituáció. Egységben vagy. Végtelen vagy. Szeretet/Fény, Fény/Szeretet vagy. Te vagy. Máshogyan fogalmazva: Minden egy. Ez az egy a Szeretet/Fény, Fény/Szeretet, a Végtelen Teremtő. Ez az Egység Törvénye.


Beavatás
Az inkarnáció során a személy többszöri beavatáson is keresztül megy. A beavatásokat általában úgy lehetne jellemezni, mint egy küszöb átlépése, amely elhatárolja a korábbi tapasztalatokat az újabbaktól. Ez megtörténhet egy pillanat vagy hosszú idő alatt is. Gyakran nehézség vagy kihívás tartozik a küszöb átlépéséhez és valamekkora akarat és hit szükséges. Néhányak számára ez úgy nyilvánul meg, mint a lélek sötét éjszakája.
Ré úgy beszél a beavatásról, mint egy folyamat és eszköz, ami által az elme/test/lélek komplexum az Egység Törvényének egy megtisztult vagy beavatott csatornájává válik. Az elme, a test, a lélek, vagy mindegyik számára együtt is megtörténhet a beavatás. Egy ilyen, beavatott személy azután az Egy Végtelen Teremtő Fényének/Szeretetének csatornájává válik, hogy szolgáljon, legyen az a szolgálat az egyedüllét ragyogása vagy az indigó sugár mágikus munkálkodása, a kék sugár kommunikációs-, vagy a zöld sugár gyógyítási képessége.


Belső Fény
Az az energia, amely minden entitásban ott lakozik,a létezőségének magva és valós természete.
Az felemelkedő spirál fényt (energiát), amely a vörös sugáron lép be és mozog északi (emelkedő) irányba az entitás energiaközpontjain keresztül, hogy találkozzon és hatással legyen a Belső Fényre, jelezvén az entitás fejlődésének szintjét. A Belső Fény ereje akkora, mint a fény keresésére irányuló akarat ereje.


Belső Síkok
Ahol az emberek a fizikai testükben a fizikai világban tapasztalják az inkarnációt, az a tér/idő vagy külső síkok, míg a harmadik denzitás tapasztalatinak nem-fizikai része az idő/tér, vagy belső síkok. A belső síkokat az inkarnációk között is megtapasztaljuk az előző inkarnáció áttekintése és gyógyítása valamint az elkövetkező inkarnáció tervezése során. Beléphetünk ezekbe a síkokba továbbá az álom állapotban, valamint egyéb nem-hétköznapi tudatossági állapotok során.


Bolygók Szövetsége a Végtelen Teremtő Szolgálatában
A bolygók szövetsége (gyakran Konföderációnak rövidítve) körülbelül ötvenhárom civilizációból áll, közel ötszáz bolygószintű öntudattal, együtt entitásokkal a Föld belső síkjainak szintjeiről és a Föld harmadik denzitását már elvégzettekből. Ez egy valódi Szövetség abban, hogy a tagjai nemcsak hasonlóak, hanem mindannyian szövetségben szolgálnak, összhangban az Egység Törvényével. Ebben a Szövetségben minden társas memória komplexum önkéntesen hozzáadja a kollektív tudatát egy központi tárolóhoz, amely így minden egyes tag számára hozzáférhetővé válik.A galaxisban sok Szövetség létezik, de szinte minden esetben ez a kifejezés arra a Szövetségre utal, amely jelenleg a Földet szolgálja.Habár míg a hozzá hasonló Szövetség, az Orion Birodalom, hódításra törekszik, addig a Bolygók Szövetsége várja a hívást a szolgálatra.


Denzitás (Sűrűség)
Egy a hét (vagy nyolc, attól függ, honnan nézzük) fejlődés dimenzió vagy ciklus közül a tapasztalat oktávjában. Azért hívják „sűrűségnek”, mert az egymást követő denzitásokban egyre sűrűbb a fény. Hasonlóan a zenei skálához, egy oktávba van rendezve a hét denzitás, amelyben a nyolcadik denzitás a következő oktáv első denzitása az oktávok végtelen láncolatában. Minden denzitás az intelligens energia egy kvantum rezgési spektrumát vagy részét képviseli és minden denzitás átfordul vagy mozdul a következő denzitásba, összhangban az intelligens energia előre meghatározott – óramutató járásához hasonló – ritmusával.
A Logosz tervezte, minden tapasztalati denzitásnak megvannak a maga leckéi és jellemzői, amelyeket meg kell tanulnunk és értenünk, hogy át tudjuk lépni a határt és továbbhaladhassunk az egyik denzitásból a másikba. Minden denzitásnak van hét al-denzitása. Minden al-denzitásnak további hét al-al-denzitása van. És így tovább, végtelenül. A hét denzitás lényege megfeleltethető a hét valós színnek és a hét energia központnak.


Egy Eredendő Gondolat/Eredendő Gondolat
Minden dolog, az élet, a teremtés része az Egy Eredendő Gondolatnak. Minden oktávban ez az Eredendő Gondolat tartalmazza a Teremtő előző oktáv minden tapasztalatának tanulságát. Például, a megelőző oktáv betakarítása jelen oktávunkba a hím/nőstény polaritást eredményezte, és a Szerelem Teremtésének megnyilvánulását az elmében, testben és lélekben.


Életenergia
Az elme, test és lélek energia szintjeinek komplexuma. A fizikai energiával ellentétben, szükséges az egységes komplexumok hasznos módon rezgése. Ezt láthatjuk úgy, mint az élet mély szeretetét, és a másik-magunk vagy a szépség nagyra értékelését. Az életenergia nélkül a legkisebb torzultságú fizikai komplexum is tönkremegy és elpusztul. Ezzel a szeretet vagy életenergiával vagy élannal az entitás tovább működhet, még akkor is ha a fizikai komplexum nagyban eltorzult. Az életenergiát használhatjuk, megtarthatjuk, kimeríthetjük vagy növelhetjük.


Elme komplexum
Az entitás azon jellege, amely érzéseket, érzelmeket, intellektuális gondolatokat, fogalmakat, képzeletet, felfogást, álmokat, stb. tartalmaz. A beáradó lelket és test komplexum felfelé áramlását tükrözi. Az elmére, mint “komplexum” utalunk, a fátyolozás okán, amely elválasztja a tudatos elmét a tudattalantól.
Ré úgy jellemzi az elmét, mint rétegek, vagy mélyebb természetek alakzatát. Az intuíció információt ad az egyéni elmének a faji elme, a bolygószintű elme, az archetipikus elme és kozmikus elme mélyebb nézőpontjaiból. A lélek komplexum az elme ezen gyökereit csatornázza a kapcsolatba az intelligens végtelennel.


Elme/Test/Lélek Komplexum
Ezzel a kifejezéssel Ré a harmadik vagy magasabb denzitásbeli entitásokra (emberekre) utal. (A második denzitásbeli entitásokra, mint elme/test komplexum utal). Az elme, a test és a lélek elválaszthatatlanul egybefonódnak és nem élet tovább az egyik a másik nélkül. A harmadik denztiás munkája ennek a három komponensnek az együttműködésével valósítható meg, nem pedig külön-külön.
Az elme, a test és a lélek természete, mint komplexum (látszólag különálló és megkülönböztethető részek vagy elemek) a fátyolozás eredménye. A fátyolozás előtti entitások egyszerűen elme/test/lelkek (nem pedig komplexumok) voltak.


Energiaközpontok
Az öntudat hét sugara vagy központja, ami megszűri és feldolgozza az Egy Teremtő szeretet/fény energiáját, az energetikai rendszerünk déli és északi pólusán keresztül. Minden egyes energia központ (sugár vagy csakra) képviseli az öntudat egy állomását vagy jellegét a saját kifejeződésein, leckéin és az egyén általános identitásának arculatain keresztül. Hierarchikus sorrendben, Vörös, Narancs, Sárga, Zöld, Kék, Indigó, Viola struktúrában, van az élet minden tapasztalata az energiaközpontokon keresztül, sorrendben feldolgozva.


Fátyol
Az öntudat és tapasztalat egyik jellege, amit úgy lehetne leírni, mint a tudatos és tudatalatti elme elválasztását, mely továbbá eredményezi a Teremtő igaz természetének eltakarását a tudatosságunk elől. A fátyol az Al-Logoszok korai teremtései tapasztalatainak eredménye. A “szabad akarat kiterjesztéseként” hivatkoznak rá, és olyan jelentős mértékű szabad akarat növekedéssel járt, hogy a nem-fátyolozott entitásoknak látszólag nem is volt szabad akaratuk. Ennek megvalósítása előtt a nem-fátyolozott entitások nagyon lassan haladtak a spirituális fejlődés ösvényén, mivel a fátyol hiánya nem segítette a polarizációt. A fátyol a polarizáció növelésében olyan hatékony volt, hogy minden későbbi Al-Logosz alkalmazni kezdte. A fátyol által teremtett feltételek azt eredményezték, amire Ré úgy utal, mint a Választás, a harmadik denzitás tapasztalásának központi célja.
A fátyol félig áteresztő, és míg a fátyol fokozatos felemelése harmadik denzitásbeli munkálkodás, a teljes felemelése nem az.


Fehér Mágia
A mágia általában a munkálkodásnak szentelt rítus, mely a meg-nem-nyilvánult létezővel dolgozik, a fehér mágia ezt a munkálkodást a szeretet és a Teremtővel való egység örömének megtapasztalása irányába végzi, hogy másokat szolgáljon ezzel. Ez a szeretet vagy öröm lehet mind védelem mind pedig kulcs az intelligens végtelen átjárójához, és a pozitív adeptus egész élettapasztalatát áthathatja. A fehér mágiát legjobban csoportban elkezdeni, azonban egy egyén is foglalkozhat vele, addig ameddig tisztában van vele, hogy önmaga segítése a szeretet és fény felé polarizációval segíti a bolygószintű rezgést is.


Felelősség Törvénye
Azon törvény vagy út, amelynek megvalósulása az entitás növekedő képességével kezdődik arra, hogy megértse ezen denzitás megtanulandó leckéit. Amennyiben gyorsított vagy megnövelt mértékű tanulást keres, a Felelősség Törvénye szerint szükséges, hogy az entitás pillanatról pillanatra történő tapasztalatai nagyobb tudatossággal legyenek a gyakorlatba ültetve. Hasonlóan, minél inkább közelebb áll valaki a Fényhez, annál erősebb a hatása a Felelősség Törvényének. Amikor, egy korábbi harmadik denzitásbeli ciklusban a katalizátorokat nem használtuk fel, a leckéket nem tanultuk meg, a tanulás gyümölcseit nem demonstráltuk, így az élethossz jelentős mértékben lecsökkent, mivel a Megtiszteltetést/Kötelességet nem fogadtuk el.


Felfelé Kígyózó (Spirál mozgásban haladó) Fény
Rendszerint “pránának” hívják, ez a fény a Teremtő örökké jelen lévő energiája, amely a tér minden pontjából kifelé sugárzik. A “felfelé” kifejezés nem az irányt jelzi, hanem a (Teremtő) szeretetének és fényének irányába haladás fogalmát. Ezen a fényen keresztül haladunk a fejlődésben a Teremtő felé, és megidézhető és bevonzható a fény keresésének szándékával. Különböző geometriai alakok, mint például a piramis, képesek ezt a fényt különböző célokra befogni, hasznosítani.


Gondolat Forma
Egy gondolati minta vagy kitartás, ami némely esetben tartós metafizikai vagy fizikai jellemzőket mutat, elkülönülten az eredeti „kigondolótól”. A fizikai jellemzők lehetnek látható vagy anyagi létezők. A gondolatformákat teremthetik (tipikusan magasabb denzitásbeli létezők) tudatosan vagy öntudatlanul, főleg a kollektív tudatalatti elme által.


Hangolás
Egy zenei hangszer harmóniába hozása, múltat idéző behangolása. Olyan tevékenységeket foglal magába, mint az energiaközpontok harmonikus kiegyensúlyozása vagy az én hangolása azért, hogy az összeilleszkedjen a csatornázás kontaktusának rezgésével.


Karantén
Körülbelül 75 000 évvel ezelőtt azok, akiket Ré az Őrzőknek nevez, átszállították a Marsi harmadik denzitásbeli lakosság genetikai anyagát a lerombolt otthonukból a Földre. Ezt úgy ítélték meg, mint a szabad akarat megrövidítését, így az Őrzők egy karantént vontak a Föld köré a harmadik denzitás 75 000 éves mesterciklusának kezdetén. A karantén megakadályozza más denzitásbeli entitások által okozott zavaró hatásokat, kivéve két esetet: egy, a Tanács engedélyt ad a karantén felfüggesztésére, vagy, kettő, egy negatív entitás kihasználja az ablak effektust.


Karma
Ré a karmát a tehetetlenséghez hasonlítja: a mozgásba hozott cselekedetek addig fogják folytatni a kiegyensúlyozódási folyamatot, amíg az irányítót, vagy magasabb princípiumot, amelyet hasonlíthatunk a fékezéshez vagy megállításhoz, segítségül hívjuk. A tett tehetetlenségének megállítását hívhatjuk megbocsátásnak is. Ez a két fogalom elválaszthatatlan. A megbocsátás a kulcsa a tett kerekének, amit karmának is hívhatunk, megállításához. A másokkal tudatosan, szeretet nélküli viselkedés és az ebből fakadó tettek azok, amelyek karmát teremthetnek.


Katalizátor
Egy semleges ösztönző, ami tapasztalatot eredményez. Ezt, amennyiben felhasználjuk, tanulhatunk belőle, fejlődhetünk, erősíti az akaratot és hitet és polarizál valamelyik pólus irányába. Lényegében minden, amit érzékelni tudunk és minden ami egy entitás észlelése előtt történik, katalizátor. Embertársaink az elsődleges katalizátorok, mivel tükrökként szolgálnak számunkra.


Kettős-aktiváltságú (Test, Entitás)
Azon, más harmadik denzitású bolygóról betakarított entitások, akik ide, a Föld harmadik denzitásába inkarnálódtak azért, hogy ezzel a bolygóval együtt tegyék meg az áthaladást a negyedik denzitásba. Ezen entitások nem vándorok abban az értelemben, hogy számukra ez a bolygó az ő negyedik denzitásbeli otthonuk.
Ők egy harmadik és negyedik denzitású, kettős aktiváltságú testtel születnek. Ez az átmeneti test képes befogadni a negyedik denzitás energiáit, ahogy ezen energiák beáramlása növekszik, anélkül, hogy a harmadik denzitásbeli test felbomolna. (Amennyiben a harmadik denzitásbeli entitás teljesen tudatában lenne a negyedik denzitás energiáinak, a harmadik denzitás energetikai mezői az összeférhetetlenség miatt tönkremennének.)
Az ilyen kombinált aktivitásnak az a célja, hogy ezen entitások valamennyire tudatában lehessenek azon negyedik denzitásbeli megértéseknek amelyekre a harmadik denzitásban nem képesek emlékezni a feledés fátyla miatt. Így megkezdődhetnek, a harmadik denzitásbeli zavaros környezetben tartózkodás közepette, a negyedik denzitás tapasztalásai, felajánlva annak szeretetét és megértését. Kiváltság az ilyen korai szakaszban megengedett inkarnáció, mivel nagy mennyiségű tapasztalati katalizátor áll rendelkezésre mások szolgálatában a jelen betakarítás során.
A Ré kapcsolat ideje alatt a kettős-aktiváltságú entitások csak más bolygóról származó betakarítottakra szorítkozott. Lehetséges, hogy azóta már a Földről betakarított entitások is csatlakoztak közéjük.


Kevert Kapcsolat
Egy pozitív orientáltságú, de nem megfelelően hangolt és zavart csatorna számára lehetséges, hogy mind pozitív, mind negatív kommunikációt fogadjon. Amennyiben a csatorna, a zavartság alapvető szintjén, mások szolgálata orientált, a negatív források befolyásolhatják az üzenetet, amelyek eljövendő világvégét jósolnak és okot adhatnak a félelemre. Sok csatorna kapcsolatot már összezavartak és elpusztítottak, mert a csatornák ugyan mások szolgálata orientáltságúak voltak, de a vágy a bizonyítékra megnyitotta a keresztesek megtévesztő információja számára az utat, akik ezáltal képesek voltak semlegesíteni a csatorna hatékonyságát. A hangolás és a forrás állásfoglalásra kényszerítése mindig ajánlott a pozitív orientáltságú csatornák számára.


Kikristályosítás (Kristályosítás, Kikristályosított Lény)
Energia központokra vagy magukra az entitásokra használt utalás. Ahogy Ré leírja, amikor a fizikai anyag kikristályosított struktúrája megformálódik, a molekulákban lévő elemek egy szabályozott formájú kötésben vannak a többi elemmel a molekulában. Így a struktúra állandó és, amikor teljesen és tökéletesen kikristályosított, megjelennek bizonyos jellemzők. Nem hasad és nem törik; alapállapotában is nagyon erős; és sugárzó, átalakítja a fényt szemet gyönyörködtető fénytöréssé. Állhatatos, tudatos munkálkodással idővel (“a személyiség diszciplínái”-ként is ismeretes), maguk az energia központok kikristályosítottá válnak, kialakítva egy egyedi kristályszerkezetet, ismertetve az 51. ülés, 8. kérdés során.


Komplexum (Összetett-ség)
A Ré által használt kifejezés lényegében ugyanaz a forma, ahogyan a Merriam-Webster szótár definiálja a főnevet: „Egy egész, amely komplikált vagy összefüggő részekből áll.” Ré ily módon beszél róla az archetípusokkal összefüggésben: „Egy fogalmi komplexum fogalmak összessége csakúgy, mint ahogy a molekula egy komplex struktúra, amely több mint azonos típusú energia-kapcsolatból, vagy más szóval atomból áll.”Néhány más példa: elme/test/lélek komplexum, elme komplexum, test komplexum, lélek komplexum, társas memória komplexum (társadalmi emlékezet-összesség), hang-rezgés komplexum, és még sok más. Jelentheti továbbá valaminek az összetettségét is, például: „gondolati-, idea-, és tett komplexum”.


Konföderáció
lásd: Bolygók Szövetsége a Végtelen Teremtő Szolgálatában


Közöny Pöcegödre
A spirituális ösvény a pozitív és negatív polaritás közötti választáson alapszik. A közöny pöcegödre a nem-polarizált állapotban megmaradás, a Választás meghozatala általi átalakulás el nem érése. Ez, a kevesebb-mint-tudatos állapotban létezés, és képesség hiányában, a minták vak ismétlése. Amig az entitás nem választ ösvényt, folyamatosan katalizátorokat kap, amíg ki nem alakul benne a hajlam az elfogadás és szeretet (mások szolgálata útja) vagy az elhatárolódás és irányítás (önmaga szolgálata útja) felé.


Lehetőség/Valószínűség Örvény
Ré által használt kifejezés, hogy leírja a lehetséges tapasztalatokat és forgatókönyvet a jövőre (ahogyan mi azt értjük). Néhány örvény vagy lehetőség erősebb lehet, mint mások, vagyis nagyobb a valószínűsége, hogy az entitások szabad akarata valamint a létező lendület és energiaminták alapján kibontakozzanak. Bármilyen lehetőség/valószínűség komplexum létezhet, a végtelen lehetőségeknek köszönhetően. A jövendölésre úgy tekinthetünk, mint a különféle lehetőség/valószínűség örvények meglátására, és az erősebb örvény jobban észlelhetőségére.


Lélek Komplexum
Az elme/test/lélek komplexum legkevésbé eltorzult energia és tudatosság területe (amely azonban az elme és test komplexum energia mezei által sokféle torz és nem-egész módon ismerhető fel). Amikor az elme és test intelligens energiája kiegyensúlyozott, a lélek komplexum egy kétirányú csatornaként működik, ösvényként vagy kommunikátorként, ami által 1) a különféle univerzális, bolygószintű és személyes források az öntudat gyökereihez csatornázódnak, és 2) a öntudat az intelligens végtelen átjárójához csatornázódhat. A gyógyítás az elme és a test felismerése és megnyitása ezen a spirituális beáramlásokhoz.
A lélek komplexum látszólagos hozzáadása második denzitásbeli lényeknél (elme/test komplexumok) történik, melyek ön-tudatra ébrednek, így elme/test/tudat komplexumokká válnak és belépnek a harmadik denzitásba, a lélek tudatosságának első denzitásába. Ez a hozzáadás inkább látszólagos, mint valós, mivel ez egyszerűen csak a lélek komplexum felismerése amely lehetőségként mindig is rendelkezésre állt.


Logosz
A Logosz az Egység Törvényének Második Alapvető Torzulása, A szabad akarat intelligens végtelenségének összpontosulása az intelligens energiába, a Teremtő Alapelv, vagy Szeretet. Minden Teremtő Alapelv, Szeretet vagy Logosz saját teremtést vagy rendszert tervez. Az összes Logosz meghatározza az intelligens energia útjait, megtervezve a matematikai és másfajta megnyilvánulásait a természeti törvényeknek és módoknak. Ez az energia sorba rendező (sorrend) természetű, amely holografikus stílusban megalkotja a mintáit.


Magasabb rendű Én (Egyéni Örök Lélek)
A lény, túl a polaritásokon a hatodik denzitás második felében, aki az entitás tapasztalati felhalmozásának teljes tudatában létezik. Amit mi jövőnek hívunk, onnan működik, és a Magasabb rendű Én nem más, mint Te a hatodik denzitás közepén: minden általad megtapasztalt fejlődés végeredménye. Minden entitás rendelkezik Magasabb rendű Énnel – akár pozitív, akár negatív vagy még határozatlan. Bármilyen iránymutatás, sugallat is érkezik a Magasabb rendű Éntől, értelmezhető pozitív vagy negatív fényben, a kereső polaritásától függően, habár a negatív entitás, aki elválasztódik önmagától, nem valószínű, hogy ilyenfajta iránymutatást keresne.
A Magasabb rendű Én szorosan együttműködik az inkarnációk közötti időszakban az entitással, segítve őt azon tapasztalatok gyógyulásában, amelyeket még nem sikerül megfelelően elsajátítani és segíti a következő élettapasztalat programozását. Akármilyen tevékenységet is végez, az inkarnálódó entitás szabad akarata a legelső abban a szolgálatban, amit a Magasabb rendű Én tesz.


Mágia
Az a képesség, amellyel az akaratunkat használva változást hozunk létre a tudatosságunkban, vagy a tudatalatti tudatos használatának képessége. A mágia az adeptus munkája; egy megszentelt kapcsolat az átjáró vagy indigó sugár szintjén,amelyet a személyiség diszciplínái táplálnak. A fehér mágia (a mágia pozitív pólusú használata) lényege a Teremtővel való egység élményének megtapasztalása, mely összekapcsolja a testet, az elmét és a lelket az Egy Végtelen Teremtővel, mely az élettapasztalaton keresztül kiárad.


Mágikus Személyiség
Amikor a Magasabb rendű Ént megfelelően és hatékonyan segítségül hívjuk azért, hogy munkálkodjunk, ezt mágikus személyiségnek nevezzük. Ezen segítségül hívás során egy híd keletkezik a tér/idő és idő/tér között. Ennek következtében a munkálkodás alatt a Magasabb rendű Én közvetlenül megtapasztalja a harmadik denzitásbeli katalizátorokat. Továbbá a harmadik denzitásbeli én magára ölti a tudatosság személyiségének egyfajta „ünnepi ruháját”, ami felruházza mágikus szemlélettel és erőkkel.


Maldek
Amit tudunk, hogy az aszteroida mező a hagyatéka egy egykori bolygónak, amely aktivált első, második és harmadik denzitásbeli lényeknek adott otthont. Különböző neveken azonosították már ezt a bolygót, a Földi történelem bizonyos szegleteiben (talán amelyek közül néhány mára már elveszett), ennek neve Maldek. A Maldeki harmadik denzitású lakosság civilizációja jelentős mennyiségű technológiai információt halmozott fel, azonban óvatlanul használták, tekintet nélkül a bolygóra, melyet háborúskodás és önmaguk szolgálata követte, amit ők őszintén mások szolgálatának hittek. Az erősödő pusztítás tönkretette a bioszférát és előidézte a bolygó széthullását.


Mars
Valaha aktív első, második és harmadik denzitású vibrációknak adott otthont. A harmadik denzitású őslakosság hajlama a háborúskodásra lakhatatlanná tette az atmoszférát a ciklusuk vége előtt. A Konföderáció kisegítette ezeket az entitásokat és átszállította őket a Föld harmadik denzitásbeli tapasztalatának kezdeti idejében, 75 000 évvel ezelőtt. Ez az átszállítás szokatlan volt abban az értelemben, hogy az genetikai anyagukat megőrizték, behangolták és egyfajta klónozási eljárással szállították át a Földre. Következésképp, az Őrzők megítélése alapján, létrehozták a Föld bolygó karanténját, mivel a Marsiak szabad akaratát már korábban megrövidítették.


Másik (Saját) Maga
Ezzel a kifejezéssel utal Ré entitásokra, akik mások mint saját maguk, azaz Én vagyok a Te másik saját magad és te vagy az én másik saját magam. Továbbá ez a kifejezés igazolja minden dolog egységét, mivel minden a saját magad és minden a másik saját maga magadnak és minden része az egy magadnak: az Egy Végtelen Teremtőnek.


Mások szolgálata (Pozitív Ösvény)
A polaritás két ösvényének egyike, melyet a harmadik denzitásbeli tapasztalásban választunk. Hívják még az annak az ösvénynek, ami van; szeretet, elfogadás és kisugárzás a pozitív ösvény fő ismérve. A pozitív ösvény törekszik megérteni minden dolog egységét és a saját maga, másik-saját maga, és végül a Teremtő megértése, megtapasztalása, elfogadása és egybeolvadása körül forgolódik. Mások szolgálatának vágyában a minden lény szabad akaratának tisztelete alapvető, így a pozitív entitás vár a szolgálat hívására, és csak akkor segít, szolgál, ha kérik. Mások szolgálatának a legjobb módja a folyamatos kísérlet a Teremtő szeretetének keresésére és árasztására, ahogyan belső énünk képes rá. Ez az ösvény megkísérli megnyitni és egyensúlyba hozni az energiaközpontok teljes spektrumát.


Meditáció
Ré úgy írja le a meditációt, mint a spirituális kereső útjának alapvető előfeltétele, amely nélkül, a fordított analitikus folyamatok módszerével, nem tudnánk egységbe rendezni a keresés során szerzett megértéseinket. Ré nem jelentett ki egy legjobb módot a meditációra, hanem tág kategóriákat írt le: passzív meditáció, kontempláció, imádság, vizualizáció.


Meg-nem-nyilvánult Maga
Az a magunk, amelynek nincs szüksége másik-magára, hogy megnyilvánuljon vagy cselekedjen; az a létező, amely létezik és kapcsolatok nélkül munkálkodik vagy segédkezik másik-magának. A meg-nem-nyilvánult maga cselekedeti a meditáció, kontempláció, a gondolatok és reakciók belső kiegyensúlyozása, míg a fájdalom vagy betegség a katalizátorai. A mágiában a saját meg-nem-nyilvánult magunkkal dolgozunk testben, elmében és lélekben; a munkálkodás természetétől függő arányban.


Megtiszteltetés/Felelősség, Megtiszteltetés/Kötelesség és fordítva
Minden felelősség(vállalás) egyben megtiszteltetés; minden megtiszteltetés egyben felelősség(vállalás). A felelősségeket és kötelességeket nem úgy kell értenünk, mint a valakit gúzsba kötő mindennapi munka, kötelezettségek, hanem úgy, hogy a keresőnek megvan a maga szabadsága, hogy elfogadja a felelősséget és szolgálatot vállal, ami számára megtiszteltetés és szabadság, hogy ezt a szolgálatot elvégezze. (Ré megtiszteltetése/felelőssége, hogy a Föld bolygó lakóval maradjon, hogy az Egység Törvényének megértésbeli torzulásait megszűntesse.)


Mester és Fő Ciklusok
A harmadik denzitás kezdete és vége egy mester ciklus, a miénk körülbelül 75 – 76 000 év. A mester ciklus végén minden entitás betakarításra kerül, függetlenül a fejlettségi szintjétől. Azok, akik sikeresen polarizálódtak, egy negyedik denzitásbeli polarizált otthonba kerülnek át. Azok, akiknek nem sikerült megtenniük a Választást, meg fogják ismételni a harmadik denzitást máshol. Egy mester cikluson belül három fő ciklus van, melyek megközelítőleg 25 000 évig tartanak.


Múlandó információ
A Ré kontaktus vonatkozásában az az információ, amely konkrét természetű és hiányzik belőle a metafizikai alapelv vagy lényeg, vagy nem közvetlenül kapcsolódik az elme, test és lélek fejlődéséhez. A kontaktus színvonala és tisztasága a keresett információ színvonalán és tisztaságán múlott. A múlandó és konkrét információ, különösen ha erőltették, hátrányos volt a munkálkodásra.


Munkálkodás
A kifejezés általában a tettre, tapasztalatra vagy szolgálatra utal, mely spirituális szempontból jelentős és hatékony. Ez a fajta munkálkodás igényli a tudatosság polarizáltságát, mely munka így sokkal hatékonyabban zajlik le – nagyobb tisztasággal, intenzitással és változatossággal – amikor egy entitás tudatosan meghozza a Választást, polarizálódva vagy mások vagy saját szolgálatára. Példa lehet a tudati kiegyensúlyozódás finom munkálkodása, vagy a saját élet szolgálatra felajánlása, mint gyógyító.


Oktáv
A denzitások rendszere, amelyen a fejlődő entitások és társas memória komplexumok haladnak keresztül, egy nagyobb ciklusban, amit oktávnak nevezünk, zajlik le. Minden oktáv hét denzitásból áll, a nyolcadik denzitás a következő oktáv első denzitása. Minden oktáv egy szívdobbanás, melyben egy új univerzum születik meg, amely az első denzitással kezdődik és a nyolcadik denzitásban szívódik fel. Amit megtanultunk egy oktávban, továbbvisszük a következőbe. Ré, elismerve tudásának határait, feltételezi, hogy végtelen számú oktáv létezik, az oktáv létezésének mikéntje idő nélküli; vagyis hét denzitás létezik minden egyes teremtésben, az oktávok végtelen sokaságában.
Mivel a teremtésben láthatunk fraktál jellemzőket, Ré időnként az egyéni denzitásokra, al-denzitásként, vagy bizonyos tapasztalatai ciklusokra, oktávként. Az oktáv továbbá szinonímája az univerzum és teremtés kifejezéseknek.


Önmagunk Szolgálata (Negatív Ösvény)
A polaritás két ösvényének egyike, melyet a harmadik denzitásbeli tapasztalásban választunk. Hívják még annak az ösvénynek, ami nincs; irányítás, befolyásolás és elnyelés a negatív ösvény fő ismérve. Ennek az ösvénynek az alapja a más lények szabad akaratának elkülönítése, befolyásolása, meghódítása és elnyomása a saját haszonra. Ez megköveteli az egyetemes szeretet vagy zöld sugarú energia központ kihagyását és megtagadását. Így együttérzés hiányában, az önmagát szolgáló entitás nem vár a segítségre, szolgálatra hívásra, hanem „meghívja” saját magát a hódításra.


Öntudatlan (Tudatalatti)
Az elme komplexum azon része, amely az entitás tudatos éberségi észlelésén kívül esik. Különféle szintjei és mélységei vannak a személyes elmétől a kozmikus elméig, és a tudatos elmétől eltérő szerkezetet, tudatosságot vagy akaratot tartalmazhat. Az öntudatlan természete inkább a fogalom, nem pedig a szó. Megfelel a női archetipikus energiának, melyet a Főpapnő arhetipusa képvisel a Tarotban, amely az öntudat Hatás-növelője. Ré úgy írja le a fátyolon áthatolásnak a természetét az öntudatlan elmébe, hogy “hasonló a túlságosan gazdag és egzotikus utazáshoz, amelyről megfelelő leírást nem tudunk kigondolni”.


Orion
Entitások és társas memória komplexumok birodalma, akik a negatív utat választották. Míg a Bolygók Szövetsége (Konföderáció) egy olyan szövetség, amely hatalmat és szolgálatot nyújt minden dolog egysége alapján, az Orion Csoport hatalom hatalom elleni alapon szerveződik, létrehozva egy hierarchiát, melyben az erősebb irányítja a gyengébbet. A Konföderáció egységről és mások szolgálatáról tanít; az Orion Birodalom elkülönülésről és önmagunk szolgálatáról. Ezt teszik hódításaik során, megkísérelve a harmadik denzitásbeli entitásokat és bolygókat különböző féle manipulációs és elnyomó eszközökkel a saját birodalmuk részévé tenni. Ezt úgy érik el, hogy megtalálják és létrehoznak egy elit réteget és elérik, hogy mások ezt az elit réteget szolgálják. A hatalom hatalom elleni torzsalkodásból fakadóan a spirituális entrópia folyamatosan a társas memória komplexumuk szétesésést okozza, így létszámuk folyamatosan körülbelül egy tizede a Konföderációnak.
Orionként utalunk rájuk, mivel a dominancia és így a többi tag fölötti uralkodás az Orion csillagjegyből származó társas memória komplexumok kezében van. Tisztázatlan, hogy vannak-e pozitív lények akik az Orion csillagjegy csillagjaiból származnak.


Polaritás (a tudatosságban)
Hogy sikeresen fokozatot lépjünk a harmadik denzitásból, a tudatosság polarizálódhat és kell is polarizálódjon az egyik vagy másik pólus felé: “mások szolgálata” vagy “önmaga szolgálata”. A polaritás célja, hogy kifejlessze a munkálkodás lehetőségét. Ez a munkálkodás hajtja a fejlődést előre, felélénkíti az akarat és hit fejlesztését, létrehozva egy élénkebb és intenzívebb tapasztalást a Teremtő Önmaga megismerésének folyamatában. Hívják a tengelynek, amin a teremtés fordul, a magasabb denzitások munkálkodásukat ezen választott pólus mentén végzik, a hatodik denzitásig, amikor is a polaritások feloldódnak.
Az Egység Törvénye sem a fényre sem a sötétségre nem kacsint, hanem igénybe vehető mind a mások szolgálata mind az önmagunk szolgálata ösvényén. A hatodik denzitásban, az egység denzitásában, a pozitív és negatív ösvények egymásba futnak, mivel ott mindent úgy kell látni, mint szeretet/fény és fény/szeretet. Ez nem nehézség a pozitív polaritásnak, amely szeretetet és fényt küld minden másik saját magának. Azonban elég nehéz az önmagát szolgáló irányba polarizált entitásnak, mert egy bizonyos ponton a negatív polaritást el kell hagynia.


Programozás (Inkarnációs)
Mielőtt az entitás a spirituális fejlődési ösvényének tudatára ébredne, az inkarnáció automatikus és a katalizátorok véletlenszerű természetűek. Miután az entitás tudatossá válik a spirituális fejlődés mechanizmusára (a zöld sugarú energia központ aktiválódása során), az entitás, az inkarnációt megelőzően, előkészíti és elhelyezi saját magának azokat a leckéket és entitásokat, amelyek szükségesek az inkarnációs tapasztalás során a maximális növekedéshez és a polaritás megnyilvánulásához. Az ilyenfajta programozás lehet például: genetikai hajlam, a szülők és a család megválasztása, életkörülmények, az inkarnációs időtartam, személyiségjegyek, a polaritás leckéi, a szeretet és bölcsesség közötti egyensúly, stb.Egy társas memória komplexum, mely a Vénusz bolygón fejlődött, a harmadik denzitást 2,6 milliárd évvel ezelőtt tapasztalta, azóta elhagyták a bolygót és jelenleg a fejlődés hatodik denzitásában léteznek. Az elsődleges céljuk, hogy az Egység Törvényét tanítsák válaszként azok szolgálatára, akik erről a bolygóról hívják. Tettek már erre kísérletet a történelem során, ideértve az egyiptomiakkal történt együttműködésüket. A tanításaik azonban idővel torzultak, így az elsődleges jelen céljuk, hogy az Egység Törvényének torzulásait helyretegyék.


Rezgés
A kifejezéssel utalunk a: denzitásokra vagy al-denzitásokra; hangokra vagy beszédre vagy nevekre; az elme állapotára; a csatorna kontaktusra; az entitás általános létezőségére, viselkedési mintáira, torzulási mintáira vagy a spirituális fejlődésének előmenetelére, vagy gondolat-folyamatokra; egy hely metafizikai állapotára; egy bolygó és rajta az emberek metafizikai állapotára; a fizikai rezgésre vagy mozgásra, különös tekintettel Dewey Larson Reciprok Elméletére. Ré jelzi számunkra, hogy minden ami megnyilvánult, egy rezgés, fotonnal kezdve.


Rezgés Magasabb Rangja
Az előnyös bánásmód, ami a reinkarnáció prioritását adja azon entitások számára, akik tudatosan hajlanak elme, test és lélek szintjén a betakaríthatóság elérésére. Hasonlítható ahhoz, amikor különböző osztályú folyadékokat helyezünk el ugyanabba az üvegbe. Némely felemelkedik a tetejére, némely lesüllyed az üveg aljára. Az entitások rétegekbe rendeződnek és, a betakarítás közeledtével, azok, akik a legtöbb fénnyel és szeretettel vannak feltöltve, természetes módon, felügyelet nélkül, számíthatnak erre az inkarnációs tapasztalatra.


Rezgő Hang Komplexum (Hang Rezgés Komplexum)
Időnként Ré a “szó” kifejezésre használja, gyakran amikor nevekre utal.


Spirituális Entrópia (fokozatos leépülés a rendezetlenségbe)
Egyfajta polaritás és összetartás-veszteség. Főleg a negatív társas memória komplexumok által tapasztalt jelenség, az arra való hajlamuk következtében, hogy képtelenek teljes egységként cselekedni, így társas memória komplexük folyamatos szétesése tapasztalható.


Szellemi Üdvözlés (Szellemi Támadás)
A harmadik denzitásbeli kereső korábban már létező torzulásainak energizálása magasabb denzitásbeli entitások által. A negatív üdvözlés állhat az entitás vagy entitáscsoport megkísértéséből, hogy a mások szolgálatának teljes polarizáltságát elhagyva, önmagát vagy társas szervezeteket, csoportokat magasabb rangra emeljen, amelyekkel önmaga azonosulni tud. A rezgés természetétől és az üdvözlés szándékától függően, a harmadik denztiásbeli entitás energizálódhat, elakadhat vagy az egyensúlytalanságai felerősödhetnek.


Személyiség diszciplínái (fegyelmezései)
A legfőbb munkája annak, aki tudatossá vált a fejlődés folyamatára. A személyiség megfegyelmezésének lényege háromoldalú: Egy, ismerd meg magadat. Kettő, fogadd el magadat. Három, válj a Teremtővé.
A személyiség megfegyelmezésének eredménye, végső soron, a MAGad teljes megismerése a mikro- és makrokozmoszban, és finoman hangolt együttérzés és szeretet, amely minden dolgot szeretetként lát.


Szeretet/Fény (Fény/Szeretet)
Csak egy energia létezik a végtelen univerzumban: szeretet/fény vagy fény/szeretet vagy intelligens energia – az univerzum szeretet/fény, fény/szeretet energiából áll. Ez az az energia, amely gyógyít, épít, eltávolít, rombol, átalakít és megformálja bármely univerzum ösvényeit vagy az úgynevezett természeti törvényeit. Ez az energia, mint Szeretet (a Második Elsődleges Torzulás) jön létre, a Szabad Akarat mentén, megteremti a Fényt (a Harmadik Elsődleges Torzulás), így szeretet/fénnyé válik. A Szeretet és Fény (hasonlóan a szeretet és bölcsesség) nem fekete és fehér, hanem az érmének a két oldala. Ugyanaz a különbség a szeret/fény és fény/szeretet között, mint a tanít/tanulás és tanul/tanítás között. A szeretet/fény az lehetővé tevő, az erő, az energiát nyújtó. A fény/szeretet a megtestesülés, ami akkor jön létre, amikor a fényre a szeretet ráhatással van.


Szexuális Energia Átvitel
Általános értelemben az energia átvitel a potenciális energia különbség felszabadulása a térben. A szexuális energia átvitel az energia átvitele közösülés során két szexuálisan polarizált entitás között, a hím/nőstény alapelv arányától függően. Mind a pozitív mind negatív szexuális energia átvitel lehetséges. A pozitív energia átvitelhez szükséges, hogy mindkét entitás zöld sugár szintjén rezegjen. A pozitív átvitel során, a hím a fizikai energia kiáramlását ajánlja fel a nőstény számára, míg a nőstény az általa tárolt mentális és érzelmi energiát. Az átvitel kölcsönösen felemelő és gyógyító hatású, polarizációs és segítő, szolgáló lehetőséget tartalmazó. Ennek az átvitelnek az óvatos, tudatos fejlesztése lehetővé teszi az indigó átjáró megnyitását és a Teremtővel való szent közösség megtapasztalását.


Szüret, Betakarítás (Következő Fokozatra Lépés)
Az átmenet pontja a denizitások között egy oktávban, amely úgy működik, amit egy három dimenziós óralap-szerűségként képzelhetünk el a teljes galaxisban kiterjedve. Ahogy a galaxis fordul, vagy spirálban forog, minden a galaxist alkotó naprendszer és bolygó mozog a tapasztalat denzitásán keresztül. A ciklusok pontosan úgy mozognak, ahogyan az óra mutatója egészet üt. A denzitás befejezésekor vagy a ciklusban, azok akik sikeresen elsajátították az adott ciklusnak a leckéit, betakarításra kerülnek és megállapításra kerül, hogy készen állnak-e hogy továbblépjenek a következő denzitásba. Ez valamelyest hasonlítható az iskolarendszerben az évfolyam végi záróvizsga sikeres megtételéhez, hogy a tanuló a következő évfolyamba léphessen.


Tanul/Tanítás (Tanít/Tanulás)
A Tanul/tanítás és tanít/tanulás egymás ellenkező kifejezései. A tanító a tanít/tanuló; a diák a tanul/tanító. Tanulni ugyanaz, mint tanítani, kivéve ha nem azt tanítod, amit tanulsz; mely esetben kevés jót teszel a másiknak, ha egyáltalán teszel valamit is. Valaki nem tanul/taníthat a másiknak, csak tanít/tanulhat.


Tarot
A 22 képből (Major Arcana) álló rendszert eredetileg Ré fejlesztette ki a harmadik denzitásbeli tapasztalata során majd később az egyiptomiaknak adta tovább. Eszközként használható az archetipikus elme tanulmányozására és a mágikus személyiség kifejlesztésére. Ré nem javasolja, hogy a Major Arcana-t jövendölésre használjuk, hanem az archetipikus elme tanulmányozására, valamint hogy megismerjük magunk által magunkat, azzal a céllal, hogy az alaposan és pontosan felismert jelen pillanatot tudjuk megélni.


Társas Memória Komplexum
Amikor a kapcsolatban álló entitások összessége, melyeket társas komplexumnak hívunk, eléri az egy irányultság pontját vagy keresést, társas memória komplexummá alakul. Egy társas memória komplexumban minden egyes entitás tapasztalata elérhető az egész számára, ami egyfajta csoport memóriát alakít ki, mely elérhetővé válik az egész társas komplexum számára. Ezt általában a negyedik denzitású pozitív vagy negatív csoportokban érik el. Ennek a komplexumnak az előnye a társas létezőség relatív torzulásmentes megértése és a keresés irányultságának relatív torzulásmentes követése.
A negatív társas memória komplexumok szigorú hierarchiális rend mentén szerveződnek a relatív hatalom alapján úgy, hogy a nagyobb hatalommal rendelkezők irányítják és leigázzák a kevesebbel rendelkezőket. A pozitív társas memória komplexumok az egység vagy minden dolgok Teremtője mentén szerveződnek. Ebben az elrendeződésben megosztják a képességet és szeretetet, és a szabad akarat tiszteletben tartásával önkéntesen szolgálnak.


Tér/Idő és Idő/Tér
A tér/idő a látható, fizikai tartomány, amit mint tudatos, inkarnálódott lények jelenleg tapasztalunk. Ez a fizika és az öt érzékszerv birodalma. Az idő/tér a láthatatlan, metafizikai tartomány, amit úgy is ismerünk, mint belső síkok. Ez a szándék és a tudatalatti birodalma. A terminológia valószínűleg a Dewey Larsontól származó fizikai elméleteken alapul, amelyet Don és Ré használt, hogy egységbe rendezzék a tudományos és a spirituális magyarázatot.
A tér/idő és idő/tér egy komplexum, teljes rendszer, amely az illúziónk alapvető nézőpontját kialakítja, megformázza. Fordított kapcsolatban vannak egymással, köszönhetően az idő és tér közötti változékonyságnak. A tér/időben, az anyag térbeli orientációja okozza az illúzió kézzelfogható keretét. Az idő/térben a változékonyság az idő tulajdonába tolódik át.
Ezen tér/idő és idő/tér megkülönböztetések nem befolyásolóak, csak a harmadik denzitásban. Azonban a negyedik, ötödik és bizonyos részig a hatodik denzitás a polarizált tér/idő és idő/tér néhány rendszerében működik. Megjegyzés: Ré az “idő/tér” kifejezéssel utal arra is, hogy jelezze az óra és a naptár haladását, ahogyan azt mi értjük.


Test (A hét test)
A tér/idő -ben létezés egyik előfeltétele valamilyenfajta test komplexum. Mindegyik fajta test lehetővé teszi a tanulást, mozgást és tapasztalást egy bizonyos környezetben. Beleértve a jelen fizikai testünket, hét alapvető test típus létezik.


Törvények
Habár a fizika területe, ahogyan magyarázza az anyagi világot (értsd: tér/idő), egy behatárolt megközelítése annak, amit Ré érthet a “Törvények” alatt, mégis itt kell kezdenünk a magyarázatot. A tudományos törvények, melyeket a fizikai univerzum alapvető működési módjaiként értünk, nem ember által tervezett, hanem ember által felismert törvények. Jellemző rájuk, hogy ezek a tudományos törvények ellenőrizhetően, tapasztalati úton igazak, egyszerűek, megkerülhetetlenek, stabilak, állandóak és univerzálisak. Az univerzumban mindennek valamilyen módon alkalmazkodnia kell, be kell tartania vagy ezekkel a törvényekkel együtt kell működnie.
Ré jelzi számunkra, hogy igazából csak egy törvény van: Az Egység Törvénye. A többi úgynevezett törvény ennek az egy törvénynek torzulásai, habár néhány közülük elsődleges és rendkívül fontos a fejlődési folyamat során. Ré mégis használja a “Törvény” szót, amikor az Egység Törvénynek valamelyik törvényszerű torzulásásra utal, mint például a Zavar Törvénye, a Szeretet Törvénye, a Fény Törvénye, stb. A “törvény” kifejezés felcserélhető az “út” vagy “mód” kifejezéssel.


Torzulás (disztorzió)
A Merriam-Webster szótár második meghatározása a “torzít” szóra az, hogy “kicsavarni (valamit) a természetes, normális vagy eredeti alakjából vagy állapotából”. Hasonló értelemben használja Ré a “torzulás” kifejezést, hogy átadja az el-nem-különült, elő-nem-segített intelligens végtelen kicsavart, módosított, félre-értelmezett, vagy rejtett állapotát annak tiszta formájában, úgymond a Teremtőt.
Így minden az univerzumban egyfajta torzulás, kezdve a Szabad Akarat Első Torzulásával, továbbhaladva a Szeretet, utána a Fény, utána a teremett univerzum, beleértve a csillagokat, bolygókat, embereket, teret, időt, stb. A “torzuláshoz” sokféle jelzőt lehet társítani (“jó”, “rossz”, “szép”, “szörnyű”), de végső soron nincs sem pozitív, sem negatív tartalma. Szigorúan semleges kifejezésként használjuk, hogy jelezzük, a teremtésben minden tapasztalat az Egy Teremtő torzulása.


Transz Állapot/Csatorna
A Ré kontaktus vonatkozásában, az az állapot amelyben az instrumentum elme/test/lélek komplexuma elhagyta a fizikai testet, így lehetővé téve, hogy Ré rajta keresztül beszélhessen, oly módon, hogy az instrumentum előítéleteitől, hajlamaitól feltehetően torzítatlan maradjon. Az instrumentum ebben az állapotban öntudatlan volt és az ébredés után sem emlékezett a rajta keresztül átadott információra.


Választás (a Harmadik Denzitás Választása)
A nagyon intenzív és nagyon rövid harmadik denzitásbeli tapasztalatok elsődleges funkciója a Választás megtétele: az, hogy válasszunk és felajánljuk magunkat a mások szolgálatának pozitív útjára, vagy a magunk szolgálatának negatív útjára. Amennyiben a harmadik denzitás katalizátorait sikeresen használjuk a Választás meghozatalára, oly módon, hogy ez polarizálja és hajlamokkal lássa el a öntudatot (a rezgési hányad 51%-a mások szolgálatában vagy 95%-ban a magunk szolgálatában), akkor a betakarítás idején a lény továbbléphet a harmadikból a negyedik denzitásba.


Valós Szín
A rezgésszám (frekvencia), ami minden egyes denzitás alapja, mindegyik színnek megvan az egyéni rezgési jellemzője mind a tér/időben, mind az idő/térben. A denzitás alapvető rezgését azután a különböző rezgési szintek beborítják és színezik a saját denzitásukban, és vonzzák a következő valós szín denzitásban.


Vándor (A Szomor(úság) Fivérei és Nővérei)
A negyedik, ötödik és hatodik denzitás entitásai, akik a szomorúság (segítségkérés) hívására válaszolnak azáltal, hogy a harmadik denzitásbeli környezetbe inkarnálódnak, hogy másokat segítsenek, mások szeretetének sugárzása által. Ezen szolgálat közben a vándor teljesen harmadik denzitásbeli teremtménnyé válik, így a feledés alanyává is, melyet csak fegyelmezett meditációval és munkálkodással lehetséges megérteni, áthatolni. Ezzel a döntéssel a vándor kockáztatja, hogy elfeledi küldetését és karmikusan eladósodottá válik, így folyamatosan szükségessé válik a harmadik denzitásba reinkarnálódnia, hogy kiegyensúlyozza karmáját.


Ezen szójegyzék nem jött volna létre az L/L Research, Austin Bridges és Gary Bean munkája nélkül.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.