Korszakváltás, szüret (betakarítás)

Mielőtt elovasnánk az alábbiakat, javasoljuk a denzitásokról és polaritásról szóló írások elolvasását.

A denzitásokkal kapcsolatban említettük, hogy ezek fejlődési dimenzióként, ciklusonként léteznek. Most ezekről a ciklusokról, mint korszakokról lesz szó.

Az oktávokba rendeződő hét denzitás (fejlődési dimenzió) röviden összefoglalva a következő:

7. Végtelenség (Az “Én” feloldódása a Teremtőben)
6. Egység (Szeretet és Bölcsesség kiegyensúlyozása)
5. Bölcsesség (Tudás, megértés)
4. Szeretet (Másokat vagy Saját magunk Szolgálata)
3. Választás (Öntudat)
2. Mozgás (növény-, és állatvilág)
1. Elemek (anyag)

A fenti 7 denzitás alkot egy oktávot. Az oktávok pedig végtelen láncolatban követik egymást a Végtelen Teremtésben. A hetedik denzitás után egy új oktáv, egy új teremtés indul, tehát a nyolcadik denzitás nem más, mint a következő oktáv első denzitása.

Milyen “hosszú” egy-egy denzitás, mennyi “ideig” tart?

76.13

Kérdező: Most néhány olyan kérdést fogok feltenni, melyek talán kissé kevésbé központiak arra nézvést, amit tenni igyekszünk. Kissé bizonytalan vagyok, mivel ezekkel a kérdésekkel próbálok megfejteni valamit, ami úgy vélem, igencsak alapvető abban, amit végzünk. Kérlek, nézd el az alkalmatlanságomat a kérdezésben, mivel ez egy nehéz fogalom számomra.
Tudnál valami közelebbit mondani az e bolygón lezajlott első és második denzitás hosszáról?

Ré: Ré vagyok. Nem létezik becslési mód a tér/időre azelőtt, hogy az időtlenség meghódolt volna az első denzitásotokban. Időtök kezdetéig a mérték óriási lenne, s még e mérhetetlenség is semmitmondó. A konstruált tér/időbe való belépéssel az első denzitásotok hozzávetőleg két milliárd éveteknyi tér/időt ill. idő/teret hidalt át.
A második denzitás könnyebben kalkulálható, éspedig a leghosszabb denzitásotokat képviseli, már ami a tér/idő terjedelmét illeti. Megbecsülhetjük, hogy ez az idő hozzávetőleg 4,6 milliárd évetek. E közelítések szerfelett durvák ama némiképp egyenetlen fejlődés okán, ami azon teremtésekre jellemző, melyek a szabad akarat alapkövén épültek.

76.14

Kérdező: Azt mondtad, hogy a második denzitás 4,6 milliárd? -árd, Á-R-D? Így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

Tehát Ré szerint a mi teremtésünkben az első denzitás 2 milliárd, a második denzitás 4,6 millárd évig tart hozzávetőleg.

Ami a mi, jelenlegi harmadik denzitásunkat illeti:

6.15

Kérdező: Milyen hosszú a mi éveinkkel egy-egy ilyen ciklus?

Ré: Egy főciklus nagyjából 25 ezer évetek. Három ilyen jellegű ciklus van, melynek során azok, akik fejlődést mutattak, begyűjthetők a három főciklus befejeződésekor. Ez valahol kb. 75 és 76 ezer évetek között van. Mindenkit begyűjtenek előmenetelre való tekintet nélkül, mivelhogy ekkorra maga a bolygó mozdul át a dimenzió használható részében és kezdi elveszíteni használhatóságát a vibráció alsóbb szintjein az adott denzitásban.

Ré szerint a Föld bolygón jelenleg történik a denzitás váltás a harmadikból a negyedik denzitásba. Nagyon fontos kijelentés, hogy a ciklus végén, ahol jelenleg tartunk, minden ember “begyűtjésre” kerül, függetlenül a szellemi fejlődési szintjétől.

A “begyűjtés“, “betakarítás“, “szüret” kifejezés alatt érthetjük azt a felmérést, megmérettetést, miszerint elértünk-e, megértünk-e már arra a szintre, hogy továbblépjük a következő denzitásba.

Személyes megjegyzés: ez a hozzávetőleg 25 ezer éves időszak nagymértékben hasonlít arra, amit az asztrológiában egy asztrológiai évnek tekintünk. A Föld bolygó precessziós mozgásából fakadóan az asztrólógia nemcsak napokat (a Föld a megfordul a tengelye körül) és éveket (a Föld megkerüli a Napot), hanem nagyobb időszámítási egységeket is számon tart. Egy aszrológiai év hozzávetőleg 25920 év, egy asztrológiai hónap pedig körülbelül 2160 év. Az asztrológiai hónapokat szokták világkorszakoknak nevezni. Jelenleg a Halak korszakból haladunk a Vízöntő korszakba. Ezen téma kifejtése nem tárgya a jelen cikknek, de az érdeklődő további információkat találhat a precesszióról itt, vagy az asztrológiát tanulmányozva.

Ha a fenti megjegyzést elfogadjuk, akkor kijelenthetjük, hogy a harmadik denzitás, mint a “fejlődési iskola harmadik évfolyama” három asztrológiai évig tart.

A több milliárd évet felölelő előző denzitásokhoz képest ez a 75 ezer év nagyon nagyon rövid. Miért?

76.15

Kérdező: Van tehát egy harmadik denzitásunk, amely, összehasonlítólag nézve egy szemvillanás, egy ujjcsettintés az időben a többihez viszonyítva. Miért ily rendkívül gyors a harmadik denzitás ciklusa az elsőhöz és a másodikhoz képest?

Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitás egy választás.

76.16

Kérdező: Vagyis akkor a harmadik denzitás – olybá tűnik – , hogy az összes többi denzitáshoz hasonlítva nem egyéb, mint egyedülállóan rövid szakasza annak, amit mi időnek tekintünk, és a célja pedig tehát ez a döntés. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez pontosan így van. A döntés előjátékának fel kell ölelnie az alapok lefektetését, az illúzió megalakítását, s a megvalósíthatóságát mindannak, ami spirituálisan véghez vihető. A fennmaradó denzitások folyamatos kifinomítása e választásnak. Ez ugyancsak jócskán elnyúlik, miként a kifejezést használnátok. A döntés, mint mondtad, a pillanat műve, ámde azon tengely, mely körött a teremtés forog.

Erről a választásról, döntésről a Polaritásokról szóló cikkben olvashat.

A Föld bolygón jelenleg történik a denzitásváltás a harmadikból a negyedikbe.

13.23

Kérdező: Hogyan válik egy harmadik denzitású bolygó negyedik denzitású bolygóvá?

Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés.

A negyedik denzitás – ahogy mondtuk – elérkeztében úgy van beszabályozva, ahogy az óraütés történik egészkor. A naprendszeretek tér/ideje egy másfajta vibrációs konfigurációba való elő-csavarodást tett lehetővé e planetáris szférának. Ebből kifolyólag a planetáris szféra számára lehetővé válik, hogy ezek az újfajta torzulások átgyúrják. Azonban embertársaitok gondolatformái ezen átmeneti időszak során olyanok, hogy a tudat/test/lélek komplexumok mind egyéni, mind társadalmi szinten a skála teljes tartományában szétszóródnak, ahelyett, hogy – mondhatni – megragadnák a mágnes hegyét, és egyfelé vezérelnék az iránytű mutatóját.

Következésképp a belépés a szeretet vibrációjába – amelyet olykor a megértés vibrációjaként emlegetnek emberek – jelenlegi társadalmi komplexumotokkal nem hatékony. Vagyis a szüret olyan lesz, hogy sokan ismétlik meg a harmadik denzitású ciklust. Vándoraitok, tanítóitok és szakértőitek energiái jelenleg mind a szüret növelésére irányulnak. De még emellett is kevesen vannak a szüretelhetők.

40.8

Kérdező: Mennyi idő lesz tehát a harmadikból a negyedik denzitásba való átmenet ezen a bolygón?

Ré: Ré vagyok. Ezt nehéz megbecsülni az átmenet nem jellemző anomáliái miatt. Élnek leszületett lények ebben a tér/idő összeköttetésben, akik hozzáláttak a negyedik denzitású munkához. Azonban a planetáris tudat harmadik denzitású klímája hátráltatja a folyamatot. Ezen adott nexusban a lehetőségi/valószínűségi örvények valahol 100 és 700 évetek közöttire vetítik elő az átmeneti időszakot. Népeitek ingatagságából kifolyólag jelen tér/időben ez nem lehet pontos.

A harmadik denzitás, amely a választás denzitása, arra szolgál, hogy eldöntsük, milyen módon akarunk tovább fejlődni. A “planteráis tudat”, az emberiség tudatszintje még harmadik denzitású, nem értük el a negyedik denzitás tudatszintjét, ami a szeretet szintje. Másokat szolgáló, keresztény kifejezéssel, a bolygó még nem érte el a “Krisztus – tudatot”, a szeretet tanát nem valósította még meg az emberiség. És nem érte el a negatív polusú (önmagát szolgáló) szeretet szintjét sem a világ. Ez hátráltatja az átmeneti időszakot és diszharmóniákat okoz a denzitás-váltásban.

40.10

Kérdező: Azt feltételezem, hogy a vibráció, a mi rezgésünk körülbelül húsz vagy harminc éve kezdett el növekedni. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Első előjelei ennek körülbelül 45 évetekkel ezelőtt történtek, és az energiák intenzívebben rezegnek a vibrációs anyag végső átmozdulását, az ahogy mondanátok: kvantumugrást megelőző negyven éves időszak alatt.

(A kérdést 1981-ben tették fel)

Ha most történik a Föld rezonancia szintjében a váltás. Most emelkedik a bolygószintű rezonancia, most születik egy új, szép, jó világ. De akkor miért van ennyi baj a világban?

60.20

Kérdező: Köszönjük. Mialatt próbálom az energiákat, a kreatív energiákat megérteni, eszembe ötlik, hogy igazán nem értem, miért termelődik hasznavehetetlen hő aközben, hogy a Földünk a harmadikból a negyedik denzitásba költözik. Tudom, hogy ennek a harmadik és negyedik denzitás vibrációi közti diszharmóniához van köze, de hogy ez miért jelentkezne fizikai felhevülésben a Földben, az érthetetlen a számomra. Felvilágosítanál engem erről?

Ré: Ré vagyok. A fogalmak némileg nehezen átjárhatók nyelveteken. Ennek ellenére megpróbálunk beszélni a témáról. Ha egy entitás nincs harmóniában a körülményeivel, az egy égető érzés belül. A fizikai hordozó hőmérséklete ekkor még nem emelkedik, csak a felindultság heve, ha leírhatjuk így e diszharmóniát. Azonban ha egy entitás tér/időtök hosszú szakaszáig marad meg eme érzelmi hevület és diszharmónia érzetében, akkor a teljes test komplexum megkezd rárezonálni e diszharmóniára, s a diszharmónia akkor jelentkezni fog rákként vagy más degeneratív eltorzulásokként attól, amit egészségnek neveztek.

Mikor emberek és kultúrák teljes planetáris rendszere újra és újra diszharmóniát él át nagy kiterjedésben, akkor a föld ezen entitások lába alatt majd rezonálni kezd eme diszharmóniával. A fizikai hordozó természeténél fogva a diszharmónia egy növekedési blokádként vagy egy kontrollálatlan növekedésként fog megmutatkozni, mivel a tudat/test/lélek komplexum testi komplexumának elsődleges funkciója a növekedés és fenntartás. Bolygótok esetében a planéta célja a keringési pálya fenntartása és a megfelelő elhelyezkedés vagy orientálódás a más kozmikus befolyásokra. Annak érdekében, hogy ez megfelelőképp zajlódjon, szférátok belseje a fizikai értelmetekben forró. Vagyis kontrollálatlan növekedés helyett kontrollálatlan hőt és annak táguló következményeit kezditek megtapasztalni.

63.31

Kérdező: Úgy tűnik számomra, mintha az e bolygón lejátszódó felhevülési effektus analóg lenne egy betegséggel a testben, és mintha ugyanaz vagy hasonló mentális konfiguráció lenne az alap kiváltó oka.
Így van-e ez?

Ré: Ré vagyok. Ez így van, kivéve, hogy bolygó szférátok test komplexumának ezen eltorzulásaiért a földi ember spirituális konfigurációi és mentális hajlamai felelősek.

Mondhatjuk tehát, hogy a bolygónak “hőemelkedése”, “láza” van, ezt éljük meg globális felmelegedésként, amelynek mi – az emberiség – vagyunk az okai. Tehetünk azonban a Földért. Szerethetjük, óvhatjuk, vigyázhatunk rá. Szeretetet adhatunk a bolygónknak, ahogyan a bolygónk szeret, táplál, fenntart bennünket, mint az Anya, aki a saját testéből táplálja gyermekét. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Tudatosan igyekezhetünk kevesebb szemetet termelni, ritkábban autózni, érezzük át a környezetvédelem fontosságát, ültessünk fákat, vigyázzunk az állatokra. Szeretetet adhatunk a bolygó többi lakójának, legyen az ember, más élőlény vagy tárgy. Azáltal, hogy ezt a rezonanciát képviseljük, sugározzuk, hozzájárulhatunk a bolygószintű állapot javulásához.

33.12

Kérdező: Köszönjük. Közeledve a mesterciklus végéhez az entitások számára növekvő mennyiségű katalizátor várható. Azon tűnődtem, hogy mivel a planetáris rezgések némiképp nem illenek a negyedik denzitású vibrációkhoz de a beindítás fokozódik, nem okoz-e ez kicsivel nagyobb polarizációt s így a katalizátor végett kicsivel nagyobb pozitív szüretet, ugyanakkor nagyobb negatív polarizációt is, ami viszont valamivel nagyobb negatív szüretet idéz elő ezen átmeneti mechanizmus által, mely sajnálatos módon némelyest nagyobb katalizáló erővel rendelkezik, mint hogyha egy magasabb tudatossági szintettudott volna elérni a bolygó. Valóban ez történik?

Ré: Ré vagyok. A kérdést két részletben kell megválaszolnunk. Először is, a földi katasztrófák – ahogy mondanátok őket – tünetei a nehézkes szüretnek semmint tudatosan beprogramozott beindítói a szüretnek. Következésképpen mi nem foglalkozunk velük, mivel ezek véletlenszerűek az afféle tudatos katalizátorokhoz képest, mint amilyeneket nekünk áll módunkban elérhetővé tenni.

A második rész pedig ez: az általatok földi változásoknak nevezett véletlenszerű katalizátorok eredményei szintén véletlenszerűek. Így tehát egyaránt láthatunk pozitív irányú és negatív irányú valószínűségi/eshetőségi örvényeket. Azonban amint lesz, úgy lesz. A tudatos beindítás igazi lehetősége nem a földi változások hatásköre, hanem a megtestesülések rangidősségi rendszerének eredményéé, mely a szüret idejére azokat helyezte testbe, akiknek legjobb esélyük van az élettapasztalatok felhasználására a begyűjthetővé váláshoz.

Az tehát, hogy most “testbe vagyunk helyezve” bizonyítéka annak, hogy “legjobb esélyünk” van a “begyűjthetővé váláshoz”, ahhoz, hogy egy új denzitásba átlépjünk.

Mit jelent az, hogy legjobb esélyük azoknak van a begyűjthetővé váláshoz, akik “rangidősségi rendszere” eredményes?

17.43

Kérdező: Elmagyaráznád, mit értesz vibrációban való rangidősségen?

Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek.
A vibrációban való rangidősség az a, mondjuk úgy, kedvező elbírálás, mely azon útjait követi az Egység Törvényének, amelyek a szüretelhető egyéneket ösztönzik – miközben mindegyiknek tudomására jut a szüret és az ahhoz szükséges én-fokozat, hogy tudatát, testét és lelkét e leckék tanulás/tanítása felé terelje –, elsőbbséget adva nekik annak érdekében, hogy az entitásoknak a legjobb lehetséges esélye legyen e kísérlet, mondjuk úgy, sikerére.

Érthetjük tehát úgy, mint az előnyös bánásmód (jó “karma”), azok számára, akik tudatosan hajlanak elme, test és lélek szintjén a betakaríthatóság elérésére, és ezért az olyan tetteket, cselekedeteket részesítik előnyben, amelyek nagyobb polarizálódást tesznek lehetővé számukra. Például, aki a mások szolgálata mentén szeretne továbblépni a negyedik denzitásba, ennek megfelelően is igyekszik életében cselekedni.

Hasonlítható ahhoz, amikor különböző osztályú folyadékokat helyezünk el ugyanabban az üvegben. Némely folyadék felemelkedik a tetejére, némely lesüllyed az üveg aljára, van ami középen marad. Mint azok a koktélok, amelyekben többféle színű ital van. Az entitások, emberek hasonló módon rétegekbe rendeződnek a betakarítás közeledtével.

Mit tehetünk, hogy betakaríthatóak legyünk, azaz képesek legyünk átlépni a negyedik denzitásba? A válasz, megfelelően polarizálódjunk.

71.2

Kérdező: Számos különböző kérdésem van. Ezen az ülésen belépőpontot remélek létesíteni – számos különböző fajtájú kérdéssel körbefürkészve – egy vizsgálódáshoz, mely remélhetően gyümölcsöző lesz.
Először azt a kérdést tenném fel, hogy lehetséges-e a szüretelhetőség növelése nélkül polaritást növelni?

Ré: Ré vagyok. A sarkosulás és a szüretképesség közti kapcsolat a harmadik denzitású szüretnél a legfontosabb. Ebben a denzitásban a mások megnövekedett szolgálata vagy a megnövekedett önös szolgálat szintehogy szükségszerűen felnöveli egy entitás jogosultságát arra, hogy magasabb intenzitású fényt élvezzen. Következésképp ebben a denzitásban – mondhatjuk így is: – szüretelhetőségben való növekedés nélkül aligha lehetséges polarizálódni.

A denzitás befejezésekor vagy a ciklusban, azok akik sikeresen elsajátították az adott ciklusnak a leckéit, betakarításra kerülnek és megállapításra kerül, hogy készen állnak-e hogy továbblépjenek a következő denzitásba. Ez valamelyest hasonlítható az iskolarendszerben az évfolyam végi záróvizsga sikeres megtételéhez, hogy a tanuló a következő évfolyamba léphessen.

A másokat- és az önmagukat szolgálóknak külön-külön vagy közös betakarítása történik meg?

16.11

Kérdező: Az önmaguk szolgálata felé irányult entitásoknak ugyanúgy van szüretük, ahogy a másokat szolgálóknak?

Ré: Ré vagyok. Egy szüret van. Vibrációs komplexum fokozatokon keresztül a negyedik denzitásba belépni kész egyének választhatnak az Egységes Teremtő keresésének további mikéntje felől.

16.12

Kérdező: Vagyis mikor a negyedik denzitásba lépünk, egy elkülönülés lesz, ha mondhatjuk, és az egyének egy része, akik a negyedik denzitásba lépnek, olyan bolygókra vagy helyekre kerül, ahol mások szolgálata zajlik, másik részük pedig olyan helyekre, ahol önmaguk szolgálata. Így van?

Ré: Ré vagyok. Így van, igen.

Felfoghatjuk ezt a gondolatkört úgy is, hogy lejárt a hardmadik denzitásbeli tapasztalási ciklus és ennek végén a másokat szolgálók “a jók” olyan bolygókra, helyekre kerülnek, ahol mások szolgálata zajlik (“mennyország”), míg az önmagukat szolgálók, “a rosszak” olyan helyekre ahol mindenki önmagát szolgálja (“pokol”). És azok akik sem az egyik sem a másik irányba nem polarizálódtak eléggé, megismétlik a harmadik denzitás ciklusát (“tisztítótűz”, “purgatórium”, “limbus”), hogy megfelelően polarizálódjanak valamelyik irányba.

Talán ide kapcsolható az a gondolatkör is, hogy majd eljön a “végítélet”, melyben mindenki megítéltetik.

János evangélista a jelenések könyvében így ír:
És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint … és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint.” – Jel. 20. 11-12

Nemcsak a kereszténység beszél végítéletről, hanem szinte minden vallás. Például a Korán így írja:
“Azt gondoltátok vajon, hogy játékból teremtettünk benneteket, és hogy nem lesz visszatérésetek hozzám?” Korán, Al-Muminun, 23:115
“Azon a napon úgy hajtjuk össze az eget, ahogyan az írnok göngyölíti össze az irattekercseket. Ahogy véghezvittük az első teremtést, megismételjük azt. Ígéret ez, amely minket terhel. Így cselekszünk.” Korán, Al-Anbiyaa, 21:104

Kell-e értenünk, tudnunk mindent, ismernünk az Egység Törvényét a sikeres betakarításhoz?

16.39

Kérdező: Feltételezem, hogy az egyén számára nem szükséges megérteni az Egység Törvényét ahhoz, hogy a harmadikból a negyedik denzitásba léphessen. Ez igaz?

Ré: Ré vagyok. Abszolút szükséges, hogy az entitás tudatosan felismerje, hogy nem érti meg, ahhoz, hogy szüretelhető legyen. A megértés nem feladata e denzitásnak.

16.40

Kérdező: Ez egy nagyon fontos kérdés. Rossz szót használtam. Úgy akartam mondani, hogy az entitás nem kell tudatában legyen az Egység Törvényének ahhoz, hogy a harmadikból a negyedik denzitásba léphessen.

Ré: Ré vagyok. Ez így helyes.

17.15

Kérdező: Most, hogy biztos vagyok a dolgomban, szeretnék egy dolgot tisztázni. Ennek a bolygónak a lakói, legyenek valamely vallás követői, semennyire nem vallásosak vagy híján minden az Egység Törvényével kapcsolatos intellektuális ismeretnek, egyaránt begyűjthetők a negyedik denzitásba, ha a vibrációjuk megfelelő. Nem így van?

Ré: Ré vagyok. De így van. Ugyanakkor kevés olyan begyűjthetőt fogsz találni, akinek kisugárzása a többieket ne győzné meg az – úgy mondanád – spiritualitásáról, vagyis tudat/test/lélek komplexum torzulása minőségéről. Így tehát nem túl valószínű, hogy valaki egy rendkívülien sugárzó személyiségű egyénként tökéletesen ismeretlen legyen ismeretségi köre számára, még akkor sem, ha az egyént nem érte utol úgynevezett vallási rendszereitek egyik torzulása sem.

Vannak segítőink, akik támogatnak bennünket a betakarítás, a szüret során?

51.1

Kérdező: Amint elkezdjük Az Egység Törvénye Harmadik Könyvét, van is egy pár kérdés: az egyik kellően nem-múlékony jelentőségű, s egy másik, amit egy kissé múlékonynak gondolok, de amit kötelesnek érzek feltenni másokkal való kommunikáció miatt.
Előbbi a már utolsó fehér foltok tisztázására irányul a szürettel kapcsolatban, [név] barátunknak. És azon is eltöprengtem, hogy van-e felügyelet a szüret felett, és ha igen, akkor miért szükséges és hogyan működik ez a felügyelet, mikor az entitás begyűjthetőségét az ibolyaszín jelenti? Kell-e entitásoknak felügyelni a megfeleltetést, vagy pedig automatikus? Tudnál erre válaszolni, kérlek?

Ré: Ré vagyok. Szüretkor mindig vannak szüretelők. A gyümölcs megérik olyanná, amilyen, de valamilyen felügyelet szükséges, hogy ez az adomány ütődések és foltok nélkül kerüljön a helyére.

Három szinten felügyelik a szüretet.

Az első szint a planetáris és az, amelyet lehet angyalinak hívni. Ebbe a fajta oltalmazásba tartoznak az entitás tudat/test/lélek komplexum teljessége vagy felsőbb énje és azon belső síki entitások is, akik az ő belső keresése alapján ehhez az entitáshoz vonzódtak.

A második osztályába azoknak, akik e folyamatot őrzik, azon konföderációbéliek tartoznak, akiknek megtiszteltetés/felelőssége a fény/szeretet lépcsője szélének beugróinál állni, hogy a begyűjtés alatt lévő entitások – függetlenül attól, hogy mennyire zavarodottak vagy mennyire képtelenek kapcsolatot teremteni a felsőbb énjükkel – ne botoljanak el vagy maradjanak le bármi egyéb okból, mint a fény
erőssége. Ezek a konföderációs entitások elkapják a botladozókat és beigazítják őket, hogy folytathassák útjukat a fény felé.

A harmadik csoportja e folyamat felügyelőinek az a csoport, akiket ti az Őrzőknek hívtok. Ez a csoport a mi sajátunk feletti oktávból való, és fényhozóként szolgál ily módon. Ezen Őrzők biztosítják a fény/szeretet precíz kisugárzását kifinomult eleganciájú megkülönböztetési terjedéssel, hogy így minden egyes entitás fény/szeret vibrációja precízen megállapítható legyen.

Vagyis a szüret önműködő abban, hogy a szüretelés alatt állók annak megfelelően fognak reagálni, ami a szüret idején már megváltoztathatatlan. Ez pedig az ibolyaszín kisugárzás. Mindamellett ezek a segítők ott vannak azért, hogy biztosítsák a megfelelő szüretet, hogy így minden egyes entitásnak a legteljesebb lehetősége nyíljon ibolyaszín önmaga kifejezésére.

Az ibolyaszínnek Ré a következő tulajdonságát mondja:

48.10

Az ibolyaszín intelligens végtelen aktiválása, […] útlevél a tapasztalatok következő oktávjába.

A színekről, sugarakról az energiáról szóló írásban olvashat tovább.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. Javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.