74.4

Kérdező: Egy korábbi ülésen az archetípusi elméről hangzott el egy kérdés, amely nem került teljesen megválaszolásra. Az erre a kérdésre való válasszal szeretném most folytatni. Tudnád-e kérlek ezzel folytatni, vagy fel kell-e olvasnom újra a teljes kérdést?

Ré: Ré vagyok. Általános gyakorlatként jó a kérdést ugyanazon tér/időben elvibrálni, ahol a válasz kívántatik. Mindamellett ebben az esetben elfogadható számunkra, hogy ennél a pontnál egy jegyzet kerüljön beillesztésre a felvételetekbe ezekről a hang vibrációs komplexumokról, amely a kérdés helyére hivatkozik a korábbi ülésekben.
(Megjegyzés: Ez a kérdés a 67. ülés utolsó kérdéseként hangzott el.)

Ez a kérdés, jóllehet megfontolt, bizonyos fokig nem üti meg az archetípusi elme természete felismerésének mércéjét. Nem taníthatunk/tanulhatunk másnak olyan mértékben, amennyire mi tanulókká/tanítókká váltunk. Ennélfogva csupán általános megállapításokat fogunk tenni erről az érdekes témáról, és ráhagyjuk a kérdezőre bármely kérdés kigondolását és továbbfinomítását.

Az archetípusi elme úgy definiálható, mint olyan elme, mely e planetáris szféra Logoszának a sajátossága. Ekképpen, a nagy kozmikus össz-tudattal ellentétben, tartalmazza azt az anyagot, amellyel örömére szolgált a Logosznak, hogy finomításul felkínálta a nagy kozmikus létezésnek. Az archetípusi elme tehát az, ami tartalmaz valamennyi arculatot, amely hatással lehet a tudatra vagy a tapasztalatra.

A Mágus mint jelentős archetípus került megnevezésre. Mindazonáltal nem került felismerésre, hogy az archetípusi elmének ez a darabkája nem a mély tudattalanból képvisel egy részt, hanem a tudatos elme de még inkább kiváltképp az akarat. Az egyesek által Főpapnőként nevezett archetípus pedig ezért a megfelelő intuitív vagy tudatalatti készség.

Figyeljük csak meg az entitást, mivel ő rokonságban áll az archetípusi elmével. Számba vehetitek a lehetőségeket az összefüggések hasznosítására a mikrokozmoszbéli tudat/test/lélek és a Teremtőt jobban közelítő archetípusi tudat/test/lélek közt. Példának okáért az általad e hely megtisztítására levezényelt szertartásban te a „Ve Geburah” kifejezést használod. Helyes feltételezés az, hogy ez az Egy Végtelen Teremtőnek egy porciója vagy aspektusa. Ám azonban az archetípusi elmével is léteznek különféle kapcsolatok, melyeket a szakértő mind tovább finomíthat. A „Ve Geburah” a kapcsolódás Mihályhoz, Marshoz, a pozitívhoz, a férfiassághoz. A „Ve Gedulah” kapcsolódik Jupiterhez, a nőiességhez, a negatívhoz, az Élet Fájának azon részéhez, mely Aurielhez kötődik.

Tovább is mehetnénk mind tovább finomítva e két bejegyzést az archetípusi elméhez. Tárgyalhatnánk színkapcsolatokat, rokonságot más archetípusokkal és így tovább. Ez a szakértő munkája, nem a tanító/tanulóé. Csupán javasolhatjuk, hogy léteznek tanulási rendszerek, amelyek tárgyalják az archetípusi elme részleteit, és jó kiválasztaniegyet közülük és gondosan áttanulmányozni. Még közelebb áll a jóhoz, ha a szakértő túlmegy bármin, amit leírtak, és létrehoz olyan összefüggéseket, melyekkel az archetípus akaratlagosan előhívható.

78.11

Kérdező: Kirészleteznéd, kérlek a Mátrix és a Potentátor természetét és minőségét?

Ré: Ré vagyok. Az elme komplexumban a Mátrix* úgy írható le, mint tudat. Ennek az elnevezése a Mágus lett. Megemlítendő, hogy a tudat önmagában mozdulatlan. A tudat Potentátora** a tudattalan. Ez felöleli az elmében rejlő potenciál roppant birodalmát.

A testben a mátrix Egyensúlyi működésként vagy Egyenletes [élet] funkcióként látható. Megjegyezzük, hogy itt a mátrix mindig aktív és semely módon nem inaktív. A test komplexum Potentátorát innentől Bölcsességnek 10 lehet nevezni, mivel csupán döntés folytán [állhat elő] az, hogy a test komplexum szüntelen tevékenységei és tendenciái hasznos módon élődjenek meg.

A Szellem Mátrixa az, amit a Lélek Éjszakájának vagy az Ősi Sötétségnek hívhatsz. Újra csak van itt valami, ami nem képes mozgásra vagy munkára. E rendkívül fogékony mátrixnak a potenciális ereje akkora, hogy a potentátor Villámcsapásként tekinthető. A ti Tarotnak nevezett archetípusi rendszeretekben ez a Villám Sújtotta Torony fogalmi komplexumára finomodott ki. Jóllehet az eredeti potentátor a fény volt annak hirtelen és tüzes formájában, vagyis maga a villám.

* a környezet, amelyben a fejlődés zajlik, egy körülvevő közeg vagy struktúra
** mozgosító, lehetővé tevő, elősegítő, lehetségesítő

78.34

Kérdező: Az intuíciót jelképező, Főpapnőnek nevezett archetípus volna tulajdonképp akkor a második archetípus?

Ré: Ré vagyok. Ez így van. A Logosz kezdőtudásának összegzését látod itt, úgymint mátrix és mozgósító. A tudattalan csakugyan az, ami költőien a Főpapnőnek írható le, mivel ez a Elme Potentátora, és a tudat potentátoraként ama vezérelv, mely minden tapasztalatok lehetségesítője.

79.20

Kérdező: Szeretném megpróbálni megérteni az első torzulás kiterjesztése előtti Logosz elméjének archetípusait. Úgy hiszem, hogy a most általunk tapasztalhatónak a jobb megértése érdekében ez egy logikus megközelítés.

Mint elmondtad, adott számunkra a mátrix, a potentátor és a szignifikátor. A mátrixot úgy értelmezem, mint amely a tudat: az, amit mi tudatos elmének nevezünk, de mivel az is ez, amiből az elme felépül, így elveszettnek érzem magam, hogy e három fogalmat teljesen megérthessem, különösen az az előtti idő vonatkozásában, hogy a tudat és a tudattalan közti felosztás megtörtént volna. Úgy vélem, fontos jó megértéshez jutni erről a három dologról. Ki tudnád-e fejteni még bővebben a Elme Mátrixát, Potentátorát és Szignifikátorát, hogy miben térnek el és miként kapcsolódnak egymáshoz, ha megkérlek?

Ré: Ré vagyok. A Elme Mátrixa az, amelyből minden [létre] jön. Bár mozgás nélküli, a mozgósításban mégis aktiválója minden elmetevékenységnek. A Elme Potentátora az a nagy forráskészlet, mely azon tengerként szemléltethető, amelybe a tudatosság mind mélyebben és mind alaposabban merül alá annak érdekében, hogy teremtsen, elképzeljen és ön-tudatosabbá váljon.

A tudat, a test illetve a lélek Szignifikátora az illető egyszerű és egyesített fogalomként szemlélhető.

A Test Mátrixa úgy tekinthető, mint a tudat ellentétekben való visszatükröződése; vagyis mint korlátlan mozgás. A Test Potentátora pedig az, amely – áthatva – a tevékenységet szabályozza.

A Szellem Mátrixát nehéz jellemezni, mivel a szellem természete kevéssé mozgásos. A lélek energiái és mozgásai ugyan messze a legbehatóbbak, mégis, mivel az idő/térrel van közelebbi kapcsolatban, a dinamikus mozgás jellemzőivel nem rendelkezik. Következésképp Mátrixa úgy szemlélhető, mint a legmélyebb sötétség, Potentátora pedig úgy, mint a legváratlanabb eszmélés, megvilágosodás és alkotó befolyás.

Ímhol az Archetípusok leírása az Egyestől a Kilencesig, a társ-Teremtő avagy al-Logosz szabadakarati felismerése befolyásának beállta előtt.

79.21

Kérdező: Az első változtatás a szabad akarat e kiterjesztése érdekében tehát az volt, hogy az információkat, vagy a kommunikációt a Elme Mátrixa és Potentátora közt, viszonylag hozzáférhetetlenné kellett tenni egymás számára az inkarnáció során. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Mi talán inkább viszonylag rejtélytelinek neveznénk a körülményeket, semmint viszonylag hozzáférhetetlennek.

79.22

Kérdező: Nos, az ötlet valamiféle fátyol létrehozása volt tehát a Mátrix és a Potentátor között. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

79.23

Kérdező: Ez a fátyol tehát azok között jön létre, amit most a tudatos és a tudattalan elmének nevezünk. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

86.6

Kérdező: Az előző ülésen megemlítetted az elme elfátyolozásából lecsapódott tulajdonságokat, melyek közül az első a látás, vizionálás vagy távolba látás. Elmagyaráznád ennek jelentését?

Ré: Ré vagyok. Nyelvetek nincs túlságosan megszórva érzelemmentes kifejezésekkel annak funkcionális kvalitásaira, amit most a tudattalan elmének titulálnak. A tudat természete olyasvalami, amin kértük, hogy töprengjetek el. Mindamellett az alkalmi megfigyelő számára ez elegendően – hogy úgy mondjuk – tiszta ahhoz, hogy néhány gondolatot megoszthassunk veletek anélkül, hogy megsértenénk a ti szabad tanulás/tanítási megéléseiteket.

A tudattalan természete fogalmi természet inkább, mintsem szavaké. Következésképp az elfátyolozás előtt a mélytudat használata a kimondatlan fogalom használata volt. Fontolóra vehetitek egy dallam hangulatfelidéző és mellékértelmet magán hordozó aspektusait. Valaki mondhatja: „negyedhang A, negyedhang A, negyedhang A, egészhang F.”, ám ez kevéssé emlékeztet egyik zeneszerzőtök igen hatásos dallamára, melyet a győzelem jelképeként ismertek.

Ilyen a mélytudat természete. Csak stilizált módszerekkel tárgyalhatók a funkciói. Ennélfogva a mi leírásaink a tudatnak e szeletéről csakúgy, mint a test és a lélek ugyanezen szeletéről olyan elnevezéseket kaptak, mint „távolba látás”, arra utalván, hogy a tudat elfátyolozott részébe való behatolás ahhoz az utazáshoz hasonlít, amely túl gazdag és túl egzotikus ahhoz, hogy róla kielégítő leírást gondolhassunk ki.

92.11

Kérdező: Aztán, ez azért történik, mert a Elme Potentátorának közvetlen bekötése van a tudat fájának gyökerein keresztül az archetípusi elméhez valamint az őt létrehozó Logoszhoz, és mert a Mátrix és a Elme Potentátora közti fátyol lehetővé teszi az akarat kifejlődését. Észrevételezne Ré?

Ré: Ré vagyok. Szükség lehet némi kibogozásra. Az evolúciós folyamat kapcsán tudatos szintet még el nem ért tudat/test/lélek komplexum az inkarnációra való előkészülte során egy közel sem teljes, vagyis részben random tanulási rendszert programoz elő magának. A potenciális katalizátor véletlenszerűségének mértéke arányban áll azzal, hogy a harmadik denzitás mennyire új az illető tudat/test/lélek komplexum számára. Ez aztán része lesz annak, amit úgy mondhatnál, mint az inkarnációs megtapasztalás lehetőségrendszere. Ezt csakugyan magában hordozza a tudatnak azon porciója, amely a mélytudat része, melynek felépítményét úgy lehet láttatni, mint amit a Potentátorként ismert fogalmi komplexum reprezentál.

Nem az entitás archetípusi elméje az, ahol az inkarnációs megtapasztalás lehetőségrendszere megtalálható, hanem a tudat/test/lélek komplexum beillesztése úgymond a fizikai hordozó illetőleg a választott planetáris környezet energiahálózatába. Mindazonáltal a tudat/test/lélek komplexum lénye e darabkájának mélyebb kifejeződése érdekében ez az archetípus, a Elme Potentátora, nyereséggel előhívható az önnön evolúciójának tanulója számára.

92.12

Kérdező: Azt mondod akkor, hogy a leszületés előtt beprogramozott katalizátornak a Elme Potentátora a forrása?

Ré: Ré vagyok. Nem. Arra utaltunk, hogy a Elme Potentátora egy olyan archetípus, amely segíthet a szakértőnek felfogni ennek a testet öltés előtti és folytatódóan inkarnatív döntési sorozatnak a természetét.

92.18

Kérdező: Forduljunk most akkor az én párhuzamomhoz vagy mondjuk úgy, példámhoz az újszülöttel és a torzítatlan Mátrixszal: ennek az újszülött gyermeknek a tudatalattiját elfátyolozták a Mátrix elől. A második archetípus, a Elme Potentátora, hatni fog rá valamikor – nem mondom azt, hogy a fátylon keresztül, nem gondolom, hogy ez jól fejezné ki a dolgot – , de a Elme Potentátora hatni fog rá egy olyan feltételt teremtve, és itt egy példával élnék, mint amikor a gyermek megérint egy forró tárgyat. A forró tárgyat tekinthetjük véletlenszerű katalizátornak. A gyermek vagy rajtahagyja a kezét a forró tárgyon, vagy gyorsan elveszi. A kérdésem az, hogy a Elme Potentátora részt vesz-e egyáltalán ebben a megtapasztalásban, és ha igen, miként?

Ré: Ré vagyok. A Elme és a Test Potentátora egyaránt részt vesznek abban, ahogyan a gyermek felkutatja az új tapasztalásokat. A tudat/test/lélek komplexum, amely a gyermek, rendelkezik egy magasan fejlett résszel, mely a legjobban úgy tanulmányozható, ha górcső alá vesszük a Elme és a Test Szignifikátorát. Mint észrevetted, nem soroltuk ide a lelket. A tudat/test/lélek komplexumnak ez a része nem fejlődött ki megbízhatóan minden egyes tudat/test/lélek komplexumban. Ekképp a gyermek szignifikáns énje, amely az összes korábbi inkarnációs megtapasztalás hajlamainak terméseredménye, hajlamokat kínál fel ennek a kisgyermeknek, amellyel fogadhatja az új élményeket.

Mindamellett a kisgyermek azon részét, amit a Elme Mátrixa megfogalmazhat, csakugyan nem táplálják tapasztalatok, és a szabad akarat révén megvan a hajlama, hogy kinyújtózzék eme tapasztalat iránt, épp úgy, mint ahogy a kinetikus fázisú intelligens energia szabad akarat révén megteremti a Logoszt. Ez az al-al-Logosz, avagy az elme/test/lélek komplexum azon porciója, amelyet megfogalmazhat a Elme és a Test Potentátorainak megfontolása, szabad akarat révén úgy dönt, hogy változtatásokat akar a tapasztalati kontinuumán. Eme újdonsült kísérletek eredményei ezután feljegyzésre kerülnek a tudat és a test részébe ezek Mátrixai által megfogalmazván.

92.19

Kérdező: Valamennyi tevékenységben, ami egy entitásnak van, miközben a kisgyermekkortól kezdve végigél dolgokat, szerepe van a Elme Potentátorának?

Ré: Ré vagyok. Először is, noha a test a tudat kreálmánya lévén, a tudat funkciói csakugyan fölülmúlják a testéit, egy tudat/test/lélek komplexumnak bizonyosan nem minden tette tekinthető egyedül a tudat komplexum lehetségesítő kvalitásai eredményének, mivel a test és némely esetben a lélek szintén mozgósít tetteket. Másodszor, amint a tudat/test/lélek komplexum ráébred a spirituális evolúció folyamatára, a tevékenységeket keltő tudat és test egyre több és több tevékenységét a tudat/test/lélek komplexumnak azon részei váltják ki, melyeket az Átalakulás archetípusai fogalmaznak meg.

92.20

Kérdező: A Elme Mátrixa láthatólag férfiként van megrajzolva a kártyán, míg a Potentátora nőként. Kimondaná Ré, hogy miért van ez, és hogy miként érinti ez a két archetípust?

Ré: Ré vagyok. Először is, mint azt elmondtuk, a Elme Mátrixa a biológiai férfihez, míg a Elme Potentátora a biológiai nőhöz vonzódik. Az energiacserében ekképp a nő mozgósítani képes azt, ami a férfi tudatos elméjében lehet, miáltal az megihletve érezheti magát.

Egy általánosabb értelemben a kinyújtózó tekinthető a férfi princípiumnak. Az érte nyúlásra váró tekinthető női princípiumnak. A férfi és női polaritási rendszer gazdagsága érdekes, és tovább nem is kommentálnánk, hanem a tanítvány megfontolásaira bíznánk.

92.21

Kérdező: 2. számú kártya, a Elme Potentátora: egy négyszögletes építőelemen ülő nőt látunk. A nő el van fátyolozva, két oldalán egy-egy oszlop, amelyek egyformán rajzokkal látszanak beborítva, de az egyik sokkal sötétebb, mint a másik. Feltételezem, hogy a fátyol a tudatos és a tudatalatti, vagyis a Mátrix és a Potentátor közti fátylat szimbolizálja. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez nagyon is így van.

92.22

Kérdező: Feltételezem, hogy azért ül különböző színű oszlopok között, bal oldalán a sötét, jobb oldalán a világos, hogy egy egyenlő lehetőséget sugalljon mondhatnád, a tudat mozgósítására a negatív illetve a pozitív ösvények felé. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Jóllehet ez helyes, de nem olyan figyelmes, mint a megjegyzés, hogy a Papnő, miként e figurát hívni szokták, egy olyan szerkezet belsejében ül, melynek a polaritás – amit mint helyesen megjegyezted, a fényes és a sötét oszlopok szimbolizálnak – szerves és szükséges alkotórésze. A nem táplált tudatnak ugyanúgy nincs polaritása, mint ahogy az intelligens végtelennek sincs. A harmadik denzitású létélményt kínáló al-al-al-Logosznak polaritása van, nem döntés, hanem gondos tervezés révén.

Zavaros állítást érzékelünk. A Potentátor polaritása nem arra van, hogy a Mátrix válasszon. Arra van, hogy a Mátrix elfogadja, amit kap.

92.23

Kérdező: ás szóval ennek a sajátos illúziónak polaritás képezi az alapkövét, mely megjeleníthető eme oszlopok szerkezeti mivoltával. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

92.24

Kérdező: Úgy tűnik számomra, hogy a rajzok ezeken az oszlopokon megegyeznek, de a Papnő bal kezére eső oszlop tónusa sokkal sötétebb, ami arra utalhat, hogy az események vagy megtapasztalások megegyezőek lehetnek a testet öltés során, ám ezek megközelítése, szemlélése és hasznosítása bármelyik polaritással mint elfogultsággal lehetséges. Helyes ez bármilyen módon?

Ré: Ré vagyok. Ez így van. Szintén megfigyelheted, az oszlopok megnyilvánuló szellemre utaló szimbólumaiból, hogy az Egy Végtelen Teremtő nem veszi figyelembe a polaritást, hanem teljességgel kínálja fel Önmagát mindenkinek.

92.25

Kérdező: Egy könyv látszódik a Papnő ölében, melyet félig eltakar a nő jobb vállát fedő palást vagy anyag. Úgy hinnénk, ez arra utal, hogy tudás érhető el a fátyol fellebbentésével, ám ezt nemcsak a fátyol takarja el, hanem részben elrejti az ő saját öltözéke is, melyet valahogy el kell mozdítania ahhoz, hogy megismerje a tudást, amely a rendelkezésére áll. Helyes ez így?

Ré: Ré vagyok. Mivelhogy a kézirat elképzelése nem Rétől ered, így arra kérünk, hogy engedd ki a kéziratot annak szigorú formájából. Az érzékeléseid nagyon is helyesek.

A tudat női princípiumának sajátos természete – Ré javaslata szerint kimondottan ahhoz kötődően, amit nevezhetünk megszentelt szexualitásnak – önmagában, hozzáadás nélkül a könyv, melyet sem a női, sem a férfi princípium nem használhat, amíg a férfi princípium el nem érte és be nem hatolt, egy szimbolikusan szexuális módon, e női princípium belső titkaiba.

Minden köntös, ebben az esetben a szokásos felsőruházat feltüntetése, oltalmazza e princípiumokat. Ekképpen nagy a dinamikus feszültség, ha így tetszik, a Elme Mátrixa és Potentátora közt.

92.26

Kérdező: Vannak még más részek is ezen a képen, amiket nem Ré adott?

Ré: Ré vagyok. A felkínált asztrológiai szimbólumokat nem Ré adta.

92.27

Kérdező: Annak ténye, hogy a Papnő egy négyszögletes doboz tetején ül, azt sugallja számomra, hogy a Elme Potentátora uralkodik vagy fölötte áll a materiális illúziónak. Igaz ez bármilyen módon is?

Ré: Ré vagyok. Mondjuk inkább úgy, hogy ez a figura immanens, kéznél van úgymond, minden megnyilvánulásban. Számtalan lehetőség van a Potentátorért nyúlni. Jóllehet maga a Potentátor nem lép manifesztációba.

92.28

Kérdező: félhold a koronán a tudatalatti elme befogadókészségét jelképezné?

Ré: Ré vagyok. Ezt a jelképet nem Ré adta, de nem ellenszenves, mivel a ti saját kultúrátokon belül a Hold a nőiesség, a Nap a férfiasság jelképe. Ekképp mi elfogadjuk ezt a részletet a kép részleteként, mivel ez jelentősebb torzulás nélkülinek tűnik.

92.29

Kérdező: A Papnő blúza előtti szimbólumot Ré adta?

Ré: Ré vagyok. A crux ansata* a helyes szimbólum. A hozzáadása és eközbeni csekély eltorzulása e jelképnek asztrológiai, és kiengedhető annak szigorúságából.

* ankh, vagy kereszt fogantyűval

92.30

Kérdező: Az élet jele volna ez a füleskereszt, vagy hogy a lélek életre kelti az anyagot?

Ré: Ré vagyok. Ez nagyon helyes. Ezenfelül még egy fogalmat megvilágít, ami az archetípus része, melynek az inkarnációban lehetségesítődő tudatosság továbbéléséhez van köze, az inkarnáción túl.

92.31

Kérdező: A Papnő vállát borító kelmén ábrázolt szőlőfürt Ré közlése volt?

Ré: Ré vagyok. Igen.

92.32

Kérdező: Mi ezt egy utalásnak vettük a tudatalatti elme termékenységére. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van, ó, tanítvány, ám vedd észre a palást szerepét is. Nagy védelmet is nyújt épp a lehetségesítés karaktere. A gyümölcsöt hozás egy védett tevékenység.

92.33

Kérdező: A védelem itt úgy látszik ábrázolva, hogy megvan a jobb oldalon, de nincs meg a bal oldalon. Ez nagyobb védelemre utalna a pozitív ösvény számára, mint a negatív számára?

Ré: Ré vagyok. Helyesen érzékelsz egy veleszületett részrehajlást, amely felvilágosítással szolgál a látó szem és a halló fül számára a hatékonyabbik polaritás választása kapcsán.

96.16

Kérdező: Nem gondoltam, hogy valaha is el tudnánk távolítani az összes torzulást, de ezek közül néhányat igen nehéz értelmezni a rajz minősége miatt, és amint végigmegyünk ezeken a kártyákon, jobb képet kapunk arról, hogy mik is ezek a dolgok és miként kéne őket megrajzolni, és úgy gondolom, sokat javíthatnánk a kártyák minőségén, és egyúttal az oda nem tartozó, félrevezető anyagból is eltávolíthatnánk.

Másfelől a betűk és a számok eltávolításán kívül azt hiszem, hogy a női alak közepénél itt, ahol van valami, ami egy füleskeresztre hasonlít, azt is meg kéne változtatnunk. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Csonka kérdést érzékelünk. Újrakérdezésre kérünk.

96.17

Kérdező: Azt hiszem, hogy egy crux ansatát kéne tennem ide ennek a dolognak a helyére, ami egy kicsit úgy néz ki, mint a crux ansata a nőnek az elején. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

96.18

Kérdező: S ami azt a dolgot illeti, amit a fején visel, ez, azt hiszem, egy kissé zavarkeltő. Milyen alakja legyen?

Ré: Ré vagyok. Hagynunk kell a tanítványt eltöprengni ezen a dolgon. Megjegyezzük, hogy habár ez egy asztrológiai alapú hozzáadás a fogalmi komplexumhoz, nem teljesen elfogadhatatlan, ha egy bizonyos érzéssel szemlélik. Ennélfogva azt javasoljuk, ó, tanítvány, te döntsd el, hogy vagy lehagyod a koronát, vagy pedig megnevezed a jelentését egy oly módon, ami továbbfejleszti a fogalmi komplexumot.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.