74.4

Kérdező: Egy korábbi ülésen az archetípusi elméről hangzott el egy kérdés, amely nem került teljesen megválaszolásra. Az erre a kérdésre való válasszal szeretném most folytatni. Tudnád-e kérlek ezzel folytatni, vagy fel kell-e olvasnom újra a teljes kérdést?

Ré: Ré vagyok. Általános gyakorlatként jó a kérdést ugyanazon tér/időben elvibrálni, ahol a válasz kívántatik. Mindamellett ebben az esetben elfogadható számunkra, hogy ennél a pontnál egy jegyzet kerüljön beillesztésre a felvételetekbe ezekről a hang vibrációs komplexumokról, amely a kérdés helyére hivatkozik a korábbi ülésekben.
(Megjegyzés: Ez a kérdés a 67. ülés utolsó kérdéseként hangzott el.)
Ez a kérdés, jóllehet megfontolt, bizonyos fokig nem üti meg az archetípusi elme természete felismerésének mércéjét. Nem taníthatunk/tanulhatunk másnak olyan mértékben, amennyire mi tanulókká/tanítókká váltunk. Ennélfogva csupán általános megállapításokat fogunk tenni erről az érdekes témáról, és ráhagyjuk a kérdezőre bármely kérdés kigondolását és továbbfinomítását.

Az archetípusi elme úgy definiálható, mint olyan elme, mely e planetáris szféra Logoszának a sajátossága. Ekképpen, a nagy kozmikus össz-tudattal ellentétben, tartalmazza azt az anyagot, amellyel örömére szolgált a Logosznak, hogy finomításul felkínálta a nagy kozmikus létezésnek. Az archetípusi elme tehát az, ami tartalmaz valamennyi arculatot, amely hatással lehet a tudatra vagy a tapasztalatra.

A Mágus mint jelentős archetípus került megnevezésre. Mindazonáltal nem került felismerésre, hogy az archetípusi elmének ez a darabkája nem a mély tudattalanból képvisel egy részt, hanem a tudatos elme de még inkább kiváltképp az akarat. Az egyesek által Főpapnőként nevezett archetípus pedig ezért a megfelelő intuitív vagy tudatalatti készség.

Figyeljük csak meg az entitást, mivel ő rokonságban áll az archetípusi elmével. Számba vehetitek a lehetőségeket az összefüggések hasznosítására a mikrokozmoszbéli tudat/test/lélek és a Teremtőt jobban közelítő archetípusi tudat/test/lélek közt. Példának okáért az általad e hely megtisztítására levezényelt szertartásban te a „Ve Geburah” kifejezést használod. Helyes feltételezés az, hogy ez az Egy Végtelen Teremtőnek egy porciója vagy aspektusa. Ám azonban az archetípusi elmével
is léteznek különféle kapcsolatok, melyeket a szakértő mind tovább finomíthat. A „Ve Geburah” a kapcsolódás Mihályhoz, Marshoz, a pozitívhoz, a férfiassághoz. A „Ve Gedulah” kapcsolódik Jupiterhez, a nőiességhez, a negatívhoz, az Élet Fájának azon részéhez, mely Aurielhez kötődik.

Tovább is mehetnénk mind tovább finomítva e két bejegyzést az archetípusi elméhez. Tárgyalhatnánk színkapcsolatokat, rokonságot más archetípusokkal és így tovább. Ez a szakértő munkája, nem a tanító/tanulóé. Csupán javasolhatjuk, hogy léteznek tanulási rendszerek, amelyek tárgyalják az archetípusi elme részleteit, és jó kiválasztani egyet közülük és gondosan áttanulmányozni. Még közelebb áll a jóhoz, ha a szakértő túlmegy bármin, amit leírtak, és létrehoz olyan összefüggéseket, melyekkel az archetípus akaratlagosan előhívható.

78.11

Kérdező: Kirészleteznéd, kérlek a Mátrix és a Potentátor természetét és minőségét?

Ré: Ré vagyok. Az elme komplexumban a Mátrix* úgy írható le, mint tudat. Ennek az elnevezése a Mágus lett. Megemlítendő, hogy a tudat önmagában mozdulatlan. A tudat Potentátora** a tudattalan. Ez felöleli az elmében rejlő potenciál roppant birodalmát.

A testben a mátrix Egyensúlyi működésként vagy Egyenletes [élet] funkcióként látható 9 . Megjegyezzük, hogy itt a mátrix mindig aktív és semely módon nem inaktív. A test komplexum Potentátorát innentől Bölcsességnek 10 lehet nevezni, mivel csupán döntés folytán [állhat elő] az, hogy a test komplexum szüntelen tevékenységei és tendenciái hasznos módon élődjenek meg.

A Szellem Mátrixa az, amit a Lélek Éjszakájának vagy az Ősi Sötétségnek hívhatsz. Újra csak van itt valami, ami nem képes mozgásra vagy munkára. E rendkívül fogékony mátrixnak a potenciális ereje akkora, hogy a potentátor Villámcsapásként tekinthető. A ti Tarotnak nevezett archetípusi rendszeretekben ez a Villám Sújtotta Torony fogalmi komplexumára finomodott ki. Jóllehet az eredeti potentátor a fény volt annak hirtelen és tüzes formájában, vagyis maga a villám.

* a környezet, amelyben a fejlődés zajlik, egy körülvevő közeg vagy struktúra
** mozgosító, lehetővé tevő, elősegítő, lehetségesítő

78.33

Kérdező: Csak úgy látszott – mivel a bolygók a Logoszból nőttek ki és mivel az archetípusi elme a megtapasztalások alapzata – , hogy a Logosz bolygói valamiképp rokonságban állhatnak. Bizonyosan követni fogjuk a javaslatodat.

Folyamatosan próbálunk bejárást találni az archetípusi elmének egy torzítatlan kapualjába, mondhatnánk. Úgy tűnik, hogy mindent, amit az archetípusokkal kapcsolatosan eddig olvastam, ilyen vagy olyan mértékben, de eltorzították az íróik és annak körülménye, hogy a nyelvünk nem igazán képes a leírásukra.

Már beszéltél a Mágusról mint alap archetípusról, s hogy ez látható módon az előző oktávból került áthozatalra. Ez volna hát – amennyiben rend van – , az első archetípusi fogalom ebben a Logoszban?

Ré: Ré vagyok. Először a tanácstalanságodra reagálnánk az archetípusi elméről [született] különféle írások kapcsán. Jól átgondolhatod az igen tanulságos különbséget önmagában egy dolog és a dolog összefüggései
vagy rendeltetései közt. Sok olyan archetípus-tanulmány van, amely voltaképp a funkciók, a kapcsolatok és a megfeleltetések tanulmánya. A bolygók tanulmánya például rendeltetésként szemlélt archetípust példáz. Az archetípusok mindazonáltal önmagukban is megálló dolgok, és a rajtuk és az egymással való legtisztább kapcsolódásaikon való eltűnődés kell legyen legcélravezetőbb alapja az archetípusi elme tanulmányozásának.

Most pedig megválaszoljuk az arra az archetípusra vonatkozó kérdésedet, amely a Elme Mátrixa. A nevét illetően, a Mágus elnevezés megérthető akkor, ha figyelembe veszed, hogy a tudat a nagy alapkő, misztérium és feltárulás, mely lehetővé teszi e sajátos denzitást. Az öntudatos entitás csordultig telt az eljövendő dolgok varázslatával. Ezt lehet elsőként fontolóra venni, mivel a szellemi evolúció diákja által elsőként kifejlesztendő komplexum a tudat.

79.20

Kérdező: Szeretném megpróbálni megérteni az első torzulás kiterjesztése előtti Logosz elméjének archetípusait. Úgy hiszem, hogy a most általunk tapasztalhatónak a jobb megértése érdekében ez egy logikus megközelítés.

Mint elmondtad, adott számunkra a mátrix, a potentátor és a szignifikátor. A mátrixot úgy értelmezem, mint amely a tudat: az, amit mi tudatos elmének nevezünk, de mivel az is ez, amiből az elme felépül, így elveszettnek érzem magam, hogy e három fogalmat teljesen megérthessem, különösen az az előtti idő vonatkozásában, hogy a tudat és a tudattalan közti felosztás megtörtént volna. Úgy vélem, fontos jó megértéshez jutni erről a három dologról. Ki tudnád-e fejteni még bővebben a Elme Mátrixát, Potentátorát és Szignifikátorát, hogy miben térnek el és miként kapcsolódnak egymáshoz, ha megkérlek?

Ré: Ré vagyok. A Elme Mátrixa az, amelyből minden [létre] jön. Bár mozgás nélküli, a mozgósításban mégis aktiválója minden elmetevékenységnek. A Elme Potentátora az a nagy forráskészlet, mely azon tengerként szemléltethető, amelybe a tudatosság mind mélyebben és mind alaposabban merül alá annak érdekében, hogy teremtsen, elképzeljen és ön-tudatosabbá váljon.

A tudat, a test illetve a lélek Szignifikátora az illető egyszerű és egyesített fogalomként szemlélhető.

A Test Mátrixa úgy tekinthető, mint a tudat ellentétekben való visszatükröződése; vagyis mint korlátlan mozgás. A Test Potentátora pedig az, amely – áthatva – a tevékenységet szabályozza.

A Szellem Mátrixát nehéz jellemezni, mivel a szellem természete kevéssé mozgásos. A lélek energiái és mozgásai ugyan messze a legbehatóbbak, mégis, mivel az idő/térrel van közelebbi kapcsolatban, a dinamikus mozgás jellemzőivel nem rendelkezik. Következésképp Mátrixa úgy szemlélhető, mint a legmélyebb sötétség, Potentátora pedig úgy, mint a legváratlanabb eszmélés, megvilágosodás és alkotó befolyás.

Ímhol az Archetípusok leírása az Egyestől a Kilencesig, a társ-Teremtő avagy al-Logosz szabadakarati felismerése befolyásának beállta előtt.

79.21

Kérdező: Az első változtatás a szabad akarat e kiterjesztése érdekében tehát az volt, hogy az információkat, vagy a kommunikációt a Elme Mátrixa és Potentátora közt, viszonylag hozzáférhetetlenné kellett tenni egymás számára az inkarnáció során. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Mi talán inkább viszonylag rejtélytelinek neveznénk a körülményeket, semmint viszonylag hozzáférhetetlennek.

79.22

Kérdező: Nos, az ötlet valamiféle fátyol létrehozása volt tehát a Mátrix és a Potentátor között. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

79.23

Kérdező: Ez a fátyol tehát azok között jön létre, amit most a tudatos és a tudattalan elmének nevezünk. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van.

89.21

Kérdező: Az Egyes Számú Archetípusban, melyet az egyes számú tarot kártya reprezentál, a Elme Mátrixa úgy tűnik számomra, mintha négy alapvető részből állna össze a komplexum. Ránézve erre a kártyára itt, elsőként és legnyilvánvalóbbként a Mágus egy rész, aztán valami, ami egy közeledő csillagnak látszik. Egy gólya vagy hasonló madár látható egy kalickában. A kalicka tetején van valami, amit igencsak nehéz kivenni. Jól mondok bármit is ebben az elemzésben?

Ré: Ré vagyok. Te képek nézegetésében vagy kompetens. Még nem fogtad fel a Elme Mátrixának mivoltát oly teljességgel, mint amenynyire ez megbízhatóan lehetséges kontemplációval. Megjegyeznénk, hogy a papok rajzolta reprezentációkat némiképp torzították a
kháldeusok asztrológiai alapú tanításaiban való járatosság, és az azokra való hagyatkozás.

90.30

Kérdező: Van egy megfigyelésem az Egyes Archetípusra, amelyet Jim tett, és véleményt kérnék Rétől. Fölolvasom. „A Elme Mátrixa a tudatos elme, fenntartója pedig a lélek ereje, amit a csillag szimbolizál, mely a tudatalatti elmén keresztül áramlik be hozzá. Tartalmazza az akaratot, amit a hatalom jogarja szimbolizál a Mágus kezében. A teremtés egésze az akarat ereje révén keletkezett a Mágus tudatos elméje általi irányítással, a kalitkában lévő madár pedig az illúziót jelképezi, mely fogva tartani látszik az ént. A Mágus a férfiasságot képviseli, avagy a megnyilvánultság tündöklését, mint azon teremtést, amelyen keresztül minden entitás halad.”

Ré: Ré vagyok. Minthogy a közvetítő némileg kezd kifáradni, így nem kezdünk bele ebbe a számottevő diszkusszióba. Az volna a kérésünk, hogy ismételjétek el a megfigyelések e sorozatát a következő munkaszakasz kezdetén. Azt javasolnánk, hogy külön-külön tárgyaljunk ki minden fogalmat, vagy – hogyha ez alkalmas – egy fogalompárnál egyiket a másikhoz viszonyítsuk a fogalmi komplexumon belül. Ez lassú munka, de a fogalmi komplexumok végső felépülése ezzel zökkenőmentesebben lesz elérhető.

Ha ebben a tér/időben megválaszoltuk volna az általad felolvasott megfigyeléseket, sok tér/időt szántunk volna a különböző fogalmak kibontására mintegy megtámogatásaként annak, amik nagyon mélyen szántó megfigyelések voltak.

91.18

Kérdező: Köszönjük. Az alábbi megfigyeléseink vannak az archetípusokkal kapcsolatban. Először is, a Elme Mátrixát az egyiptomi tarot férfinak ábrázolja, és mi ezt intelligensen irányított kreatív energiának vesszük. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Ez egy rendkívül átgondolt érzékelés, amely – mivelhogy ez a helyzet – a férfit nem biológiai férfiként tekinti, hanem férfi princípiumként. Észre fogjátok venni, hogy igen markáns nemi kiélezések vannak a képeken. Ezek szándéka egyfelől információul szolgálni arról, vajon melyik biológiai entitás vagy energia melyik archetípust fogja magához vonzani, másfelől egy olyan általánosabb nézetként is, amely a harmadik denzitás archetípusi elméje kulcsának tekinti a polaritást.

91.19

Kérdező: Másodszor ott a pálca, melyet mi az akarat erejének veszünk. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Az akarat fogalma csakugyan előbuggyan a Elme Mátrixa képének valamennyi arculatából. A pálca mint akarat azonban a mondjuk úgy, mágikus mozdulatot formáló kinyújtott kéznek egy asztrológiai származéka úgymond. Kitűnő részlete a képnek,
amely a pálca fogalmától tisztán elkülönülve látható, a gömb, mely a denzitásotok manifesztálódásában mágikus gyakorlatot végezni kívánó akaratának spirituális természetű tárgyára utal.

91.20

Kérdező: A lefele irányuló kezet a belsőből való keresésként értelmeztük, nem pedig mint külsőleg aktív dominanciát az anyagi világ felett. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Figyeld meg újra, ó, tanítvány. Befele nyúl-e a kéz? Dehogy. Mozgósítás nélkül a tudatos elmének nincs befelé irányultsága. Az a kéz, ó, tanítvány, afelé nyúl, ami mozgósítatlan befolyásán kívül, el van zárva előle.

91.21

Kérdező: A négyszögletes kalicka, egy nem-mágikus alakzatként, az anyagi illúziót ábrázolhatja. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. A négyzet, bárhol látod is, a harmadik denzitású illúzió szimbóluma, és tekinthető úgy, mint nem-mágikus, vagy a megfelelő konfigurációban mint ami belülről ölt alakot, tehát mint az életet kapott anyagi világ.

91.22

Kérdező: A négyzet körüli sötét terület azután a tudatalatti elme sötétségére utalna. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Nincs további mondanivaló a figyelmes tanítvány számára.

91.23

Kérdező: A sakktáblamintás rész a polaritást jelképezné?

Ré: Ré vagyok. Ez is kielégítő.

91.24

Kérdező: A madár egy hírnök, melyért a kéz lenyúl, hogy kieressze. Tudná ezt észrevételezni Ré?

Ré: Ré vagyok. A szárnyas látomások vagy képek ebben a rendszerben nem annyira a különböző fajtájukért érdemelnek említést, hanem a szárnyak helyzete végett. Valamennyi madár csakugyan repülésre kíván utalni, és üzenetekre, mozgásra, néhány esetben pedig védelemre.A behajtott szárny ezen a képen azt kívánja sejtetni, hogy mint a Mátrix alak, a Mágus sem működhet anélkül, hogy a szárnyas lelke után nyúlna, úgy a lélek sem szárnyalhat, ha nem eresztik tudatos manifesztációba és ezáltali gyümölcsözésbe.

91.25

Kérdező: A csillag a tudatalatti elme mozgósító erejét jelentheti. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Eme adott részlete e képnek legjobban asztrológiai szempontok szerint látható. Megjegyeznénk e tér/időben, hogy Ré nem vette bele az asztrológiai képrészleteket az archetípusi vezérmotívumok előhívására tervezett képrendszerbe.

91.26

Kérdező: A csillagon kívül vannak-e még más hozzáadások az Egyes Számú Kártyához, amelyek nem az alapvető archetípusi szemléletéi?

Ré: Ré vagyok. Minden képen vannak részletek, amelyeket [készítőik] a feliratozás idejének kulturális szemléletén keresztül néztek. Ez várható is. Ennélfogva mikor a képeken használt úgymond egyiptomi öltözékeket és mitológiai rendszereket nézitek, sokkal jobb az öltözék jelentésének vagy a figura jelentésének lényegéhez lehatolni, semmint egy olyan kultúrához ragaszkodni, amely nem a sajátotok.

A kép valamelyest eltérően fog rezonálni minden egyes entitásban. Ennélfogva Ré részéről ott a vágy teret engedni az egyes archetípusok kreatív látomásának, inkább általános útmutatásokkal, mintsem konkrét és bekorlátozó definíciókkal.

91.27

Kérdező: A serleg talán egy keverékét jelképezi pozitív és negatív szenvedélyeknek. Észrevételezné ezt, kérem Ré?

Ré: Ré vagyok. Eme közvetítő fizikai hordozójának halló részei nem érzékelték kérdésed egy jelentős részét. Újrakérdezésre kérünk.

91.28

Kérdező: áthatóan egy serleg jelenik meg, mely számunkra pozitív és negatív befolyásoknak egy keverékét tárolja. Mindamellett, én személyesen kételkedem ebben. Észrevételezné ezt, kérem Ré?

Ré: Ré vagyok. Ne a polaritásban kételkedj, ó, tanítvány, hanem engedd ki a serleget annak szigorúságából. Ez csakugyan egy eltorzulása az eredeti képnek.

91.29

Kérdező: Mi volt az eredeti kép?

Ré: Ré vagyok. Az eredeti képen a sakktábla motívum utalt a polaritásra.

91.30

Kérdező: Annak reprezentációja volt ez akkor, hogy a várakozó polaritást megkóstolja a Elme Mátrixa?

Ré: Ré vagyok. Ez pompásan éleslátó.

91.31

Kérdező: Felsoroltam itt a kardot mint küzdelmet. Abban sem vagyok biztos, hogy kardnak nevezhetnék-e egyáltalán bármit is ezen az ábrán. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Ne a küzdelemben kételkedj, ó tanítvány, hanem engedd ki a kardot annak szigorúságából. Figyeld meg a kalickába zárt madár küzdelmét, hogy repüljék.

91.32

Kérdező: Felsoroltam még az érmét, mint elvégzett munkát. Szintén kételyeim vannak, hogy szerepel-e érme ezen az ábrán. Észrevételezné ezt Ré?

Ré: Ré vagyok. Itt se abban kételkedj, amit az érme jelenteni hivatott, hisz nem a Mágus-e az, aki átverekszi magát a megnyilvánult világon? Hanem engedd ki az érmét annak szigorúságából.

91.33

Kérdező: És végül, a Mágus a tudatos elmét reprezentálja. Így van?

Ré: Ré vagyok. Arra kérjük a tanítványt, gondolja végig a táplálatlan tudatos elme, vagyis a tudatosságon kívüli források híján álló elme képzetét. Ne keverjétek össze a táplálatlan tudatos elmét azon komplexitások tömegével, melyet ti mint tanítványok átéltek, mert ti már oly igen-igen sokszor alámerültetek a mozgósítás, katalízis, tapasztalás és átalakulás folyamataiba.

91.34

Kérdező: Ezek lennének tehát minden összetevője ennek az első archetípusnak?

Ré: Ré vagyok. Ennyi az, amit te, a tanítvány, érzékelsz. Ekképp a teljesség teljes a te számodra. Minden egyes tanítvány megláthat egyéb nüanszokat. Mi e képeket, miként elmondtuk, nem megkötöttségekkel kínáltuk, hanem csupán olyan szándékú iránymutatásul, mely segíti a szakértőt a mélytudat mély avagy archetípusi része felépítésének megalapozásában.

92.9

Kérdező: Szeretnék megpróbálkozni egy párhuzammal az első archetípusra vonatkozóan, azzal, hogy amikor egy kisbaba először megszületik és belép e létsík tapasztalásába, akkor feltételezem, a Mátrix új és torzítatlan, elfátylazott a Potentátor elől, és készen áll arra, amit ő megtapasztalni hivatott: az inkarnációra. Helyes ez így?

Ré: Ré vagyok. Igen.

92.13

Kérdező: Köszönjük. Harmadik: Ugyanúgy, mint ahogy a szabad akarat megcsapolja az intelligens energiát termő intelligens végtelent, mely ezután fókuszál és létrehozza e tapasztalati oktáv denzitásait, ugyanígy a Elme Potentátora is kiaknázza az intelligens energiával való kapcsolatát, és megcsapolja vagy lehetségesíti a Elme Katalizátorát termő Elme Mátrixát. Helyes ez így?

Ré: Ré vagyok. Ez átgondolt, ám zavaros. A Elme Mátrixa az, amely kinyúl ugyanúgy, mint ahogy az intelligens energia kinetikus fázisa a szabad akarat révén kinyúl a Logoszhoz – vagy a elme/test/lélek komplexum esetében az al-al-Logosz, mely a tudat/test/lélek komplexum szabadakarat-lehetségesítette lénye, az intelligens végtelenhez, a Szeretethez és mindahhoz, ami abból a Logoszból következik: a Mátrixhoz, vagy úgymond a minden entitás tudatos, várakozó énjéhez, a Szeretet vagy a szabad akarat forgatta al-al-Logosz mindazon dolgához, melyek a Teremtő Teremtő általi megtapasztalását gazdagíthatják.

Csakugyan igaz, hogy a elme/test/lélek komplexum lehetőségi hajlamai idézik azt elő, hogy eme entitás katalizátora egyedi és koherens mintát alkosson, amely táncra, egy mozgalmas és sokalakos mozgó gobelinmintára emlékeztet.

92.18

Kérdező: Forduljunk most akkor az én párhuzamomhoz vagy mondjuk úgy, példámhoz az újszülöttel és a torzítatlan Mátrixszal: ennek az újszülött gyermeknek a tudatalattiját elfátyolozták a Mátrix elől. A második archetípus, a Elme Potentátora, hatni fog rá valamikor – nem mondom azt, hogy a fátylon keresztül, nem gondolom, hogy ez jól fejezné ki a dolgot – , de a Elme Potentátora hatni fog rá egy olyan feltételt teremtve, és itt egy példával élnék, mint amikor a gyermek megérint egy forró tárgyat. A forró tárgyat tekinthetjük véletlenszerű katalizátornak. A gyermek vagy rajtahagyja a kezét a forró tárgyon, vagy gyorsan elveszi. A kérdésem az, hogy a Elme Potentátora részt vesz-e egyáltalán ebben a megtapasztalásban, és ha igen, miként?

Ré: Ré vagyok. A Elme és a Test Potentátora egyaránt részt vesznek abban, ahogyan a gyermek felkutatja az új tapasztalásokat. A tudat/test/lélek komplexum, amely a gyermek, rendelkezik egy magasan fejlett résszel, mely a legjobban úgy tanulmányozható, ha górcső alá vesszük a Elme és a Test Szignifikátorát. Mint észrevetted, nem soroltuk ide a lelket. A tudat/test/lélek komplexumnak ez a része nem fejlődött ki megbízhatóan minden egyes elme/test/lélek komplexumban. Ekképp a gyermek szignifikáns énje, amely az összes korábbi inkarnációs megtapasztalás hajlamainak terméseredménye, hajlamokat kínál fel ennek a kisgyermeknek, amellyel fogadhatja az új élményeket.

Mindamellett a kisgyermek azon részét, amit a Elme Mátrixa megfogalmazhat, csakugyan nem táplálják tapasztalatok, és a szabad akarat révén megvan a hajlama, hogy kinyújtózzék eme tapasztalat iránt, épp úgy, mint ahogy a kinetikus fázisú intelligens energia szabad akarat révén megteremti a Logoszt. Ez az al-al-Logosz, avagy a tudat/test/lélek komplexum azon porciója, amelyet megfogalmazhat a Elme és a Test Potentátorainak megfontolása, szabad akarat révén úgy dönt, hogy változtatásokat akar a tapasztalati kontinuumán. Eme újdonsült kísérletek eredményei ezután feljegyzésre kerülnek a tudat és a test részébe ezek Mátrixai által megfogalmazván.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.