78.19

Kérdező: Tehát az eredeti, első evolúciót a Logosz tervezte meg, de az első torzulást nem terjesztette ki a végteremtményre. Valamely ponton ez az első torzulás kiterjesztésre került, és felütötte fejét az első önmagát szolgáló polaritás. Így történt-e, és ha igen, úgy el tudnád-e mesélni e folyamat és e felbukkanás történetét?

Ré: Ré vagyok. Előszóként hadd mondjam ki, hogy a Logoszok mindig úgy képzelték el önmagukat, mint akik szabad akaratot kínálnak gondoskodásuk során az al-Logoszaiknak. Az al-Logoszoknak szabadságuk volt megtapasztalni és kísérletezni a tudatossággal, a test megéléseivel és a lélek megvilágosodásaival. Most, hogy ezt kimondtuk, rátérhetünk kérdésed magvára.

Az első Logosz, hogy becsepegtesse azt, amit most a teljes értelmében vett szabad akaratként látsz, al-Logoszaiban ehhez a teremtéshez jutott el, mélységi megfontolása révén azon fogalmaknak vagy fogalomalkotási lehetőségeknek, melyeket a Szignifikátoroknak neveztünk. A Logosz lefektette a lehetőségét annak, hogy az elme, a test és a lélek komplexum legyenek. Ezután a Szignifikátornak, annak érdekében, hogy az lehessék, ami eladdig nem, engedélyezni kellett a Teremtő szabad akaratát. Ez egy – ti fogalmaitok szerint – meglehetős hosszas sorát lendítette mozgásba az e mag-gondolatot továbbfejlesztő vagy lepárló Logoszoknak. Ennek kulcsa az volt, hogy a Szignifikátor komplexum.

78.20

Kérdező: Szóval a mi saját Logoszunk, az Ő sajátos teremtése létrehozásának egy pontján jócskán lejjebb járt még a kísérlet evolúciós spirálján, mikor a Szignifikátor azzá vált, ami korábban nem volt, avagy mikor életre hívta: voltaképp a polaritást, amiért mi a harmadik denzitásban küzdünk; s ennélfogva – fölteszem – elsődlegesen az archetípusok tervén fáradozott, hogy oly módon tervezze meg azokat, hogy gyorsítását eredményezzék e sarkosulásnak. Igaz ez valamilyen módon?

Ré: Ré vagyok. Csak rövid megjegyzést fűznénk hozzá. Általánosságban igaz. Gyümölcsözően tekintheted az egyes Logoszokat s azok tervét az Önmagát megtapasztaló Teremtőnek. A Szignifikátor komplexum létének gondolatszikrája két [új] dolgot vezet be: elsőként a Teremtőt a Teremtő ellen egy al-Logoszon belül, mondhatni: dinamikus feszültségben; másodikként a szabad akarat fogalmát, amely, egyszersmind teljesebbé válva a tudat/test/lélek komplexumokként ismert al-Logoszokba történt kiterjesztődése révén, az ő saját természetéből fakadó rendeltetésként teremt, újrateremt és továbbteremt.

79.18

Kérdező: Már értem, mit akartál mondani az előző ülésben azzal, hogy a szabad akarat kiterjesztéséhez a szignifikátornak komplexummá kell válnia. Úgy látszik, hogy a szignifikátor azzá a komplexummá vált, ami a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik a tudatra, a tízedikig a testre és a tizenhetedikig a lélekre. Ez így van?

Ré: Ré vagyok. Ez téves.

79.19

Kérdező: Elmondanád, mit értesz azon, hogy a jelzőnek komplexummá kell válnia?

Ré: Ré vagyok. Akkor komplexum valami, ha egynél több jellemző elemből vagy fogalomból áll.

79.20

Kérdező: Szeretném megpróbálni megérteni az első torzulás kiterjesztése előtti Logosz elméjének archetípusait. Úgy hiszem, hogy a most általunk tapasztalhatónak a jobb megértése érdekében ez egy logikus megközelítés.

Mint elmondtad, adott számunkra a mátrix, a potentátor és a szignifikátor. A mátrixot úgy értelmezem, mint amely a tudat: az, amit mi tudatos elmének nevezünk, de mivel az is ez, amiből az elme felépül, így elveszettnek érzem magam, hogy e három fogalmat teljesen megérthessem, különösen az az előtti idő vonatkozásában, hogy a tudat és a tudattalan közti felosztás megtörtént volna. Úgy vélem, fontos jó megértéshez jutni erről a három dologról. Ki tudnád-e fejteni még bővebben a Elme Mátrixát, Potentátorát és Szignifikátorát, hogy miben térnek el és miként kapcsolódnak egymáshoz, ha megkérlek?

Ré: Ré vagyok. A Elme Mátrixa az, amelyből minden [létre] jön. Bár mozgás nélküli, a mozgósításban mégis aktiválója minden elmetevékenységnek. A Elme Potentátora az a nagy forráskészlet, mely azon tengerként szemléltethető, amelybe a tudatosság mind mélyebben és mind alaposabban merül alá annak érdekében, hogy teremtsen, elképzeljen és ön-tudatosabbá váljon.

A tudat, a test illetve a lélek Szignifikátora az illető egyszerű és egyesített fogalomként szemlélhető.

A Szellem Mátrixát nehéz jellemezni, mivel a szellem természete kevéssé mozgásos. A lélek energiái és mozgásai ugyan messze a legbehatóbbak, mégis, mivel az idő/térrel van közelebbi kapcsolatban, a dinamikus mozgás jellemzőivel nem rendelkezik. Következésképp Mátrixa úgy szemlélhető, mint a legmélyebb sötétség, Potentátora pedig úgy, mint a legváratlanabb eszmélés, megvilágosodás és alkotó befolyás.

Ímhol az Archetípusok leírása az Egyestől a Kilencesig, a társ-Teremtő avagy al-Logosz szabadakarati felismerése befolyásának beállta előtt.

80.16

Kérdező: Gyanítom, hogy a lélek tizenkilencedik archetípusa a Lélek Szignifikátora lesz. Igaz?

Ré: Ré vagyok. Ez így van

80.17

Kérdező: Miként jellemeznéd a Lélek Szignifikátorát?

Ré: Ré vagyok. Az előző kérdésre adott válasszal épp ehhez láttunk hozzá. A Lélek Szignifikátora az az élő entitás, amely vagy kibocsátja vagy elnyeli az Egységes Végtelen Teremtő szeretetét és fényét; kisugározza mások felé, vagy beszívja önmagának.

80.18

Kérdező: Akkor ez a kisugárzási vagy elnyelési mérték – minthogy nekünk is van egy, én úgy mondanám, hogy áram vagy fluxus menynyiségünk – ez volna a mércéje a szakértő hatalmának?

Ré: Ré vagyok. Ez egy meglehetősen kielégítő megállapításnak vehető.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.