80.8

Kérdező: Elnézést az e működésekben való elmélyültségem hiányáért és bocsánat néhány meglehetősen ostoba kérdésért, de úgy gondolom, hogy egy olyan pontnál járunk itt, amely valamiképp központi arra nézvést, amit jelenleg megérteni próbálunk, így még ha a következő kérdéseim talán majdhogy elfogadhatatlanul ostobák lesznek is, kísérletet tennék rá, hogy megértsem, mi ez a hatalom, amit a látogatónk hajszol, és miként használja fel azt. Mert énnekem úgy tűnik, hogy ez központi a tudat és annak evolúciója számára, melynek részesei vagyunk.

Amint ez az entitás, a mi látogatónk, növeli a hatalmát e ténykedései révén, mi az a hatalom, amit növel? Le tudod írni?

Ré: Ré vagyok. A hatalom, amelyről beszélsz, egy lelki hatalom. Az elme mint olyan erői nem tartalmazzák az efféle munkákat. Némelyest gyümölcsözően, fontolóra veheted a holdfény lehetőségeit. Ismert előtted, hogy a Lélek Mátrixát mi éjszakaként írtuk le. A holdfény tehát felkínál – vagy egy árnyékban látott valós képet, vagy egy agyrémet és valótlanságot. A hamisság hatalma megannyira mély, mint az igazság árnyéktól való megkülönböztetésének képessége. A rejtett dolgok árnyéka egy végtelen mélység, melyben az Egy Végtelen Teremtő energiáját tárolják.

A szakértő tehát a rejtett dolgok erejével munkálkodik egy az általi derengésben, ami lehet hamis vagy igaz. A hamisságot átölelni, megismerni, keresni és fölhasználni olyan hatalmat ad, ami nagyfokú. Ilyen a ti látogatótok hatalmának jellege, s ez némi fényt deríthet a mások szolgálata érdekében hatalomra igyekvőre is, mivel megbotlani az éjszakában óh, mily könnyű.

80.9

Kérdező: Azt mondod tehát, hogy ez a hatalom a léleké, nem pedig az elméé vagy a testé?

Ré: Ré vagyok. A szakértő munkája az elmén és a testen végzett korábbi munkára alapoz, máskülönben a lelken végzett, megbízható szintű munka nem volna lehetséges. Ezzel a megjegyzéssel megerősíthetjük feltételezésed helyességét.

80.10

Kérdező: Namost, a tizenötödik archetípust, amely a Lélek Mátrixa, az Ördögnek nevezik. Elmondanád, miért van ez így?

Ré: Ré vagyok. Nem szeretnénk semmitmondóak lenni egy ilyen központi kérdésnél, ámde megjegyezhetjük, hogy a szellemnek oly
leheletfinom a természete, hogy a fény gyümölcsöt hozó befolyása a lélek nagy sötétségére igen gyakran kevésbé szembeötlő, mint maga a sötétség. A sok szakértő választotta folyamat egy zavaros ösvénnyé válik, mivel valamennyi szakértő megpróbálja fölhasználni a Lélek Katalizátorát. Kevesen vannak, akiknek sikerül megragadniuk a Nap fényét. A szakértők messze nagyobb többsége megmarad a holdfényben tapogatózva, és mint elmondtuk, ez a fény ugyanúgy képes átejteni, mint rejtett misztériumokat feltárni. Ennélfogva a mátrix dallama, hogy úgy mondjuk, gyakran tűnik negatív- és, miként mondanátok, ördögi természetűnek.

Azt is meg kell említeni, hogy a szakértő olyasvalaki, aki mind jobban és jobban megszabadította magát a gondolatok, a vélemények és más-ének kötelékeinek kényszerétől. Tegye akár mások szolgálata, akár önmaga szolgálata érdekében, ez egy szükséges része a szakértő ébredésének. Ezt a szabadságot a nem szabadok úgy látják, mint amit ördöginek vagy feketének mondotok. A mágiát fölismerik – a jelleget gyakran nem.

80.14

Kérdező: Nem szándékoztam túlságosan előreszaladni a kérdezési sorrendemben itt. A vagy pozitívan vagy negatívan sarkosult szakértő tehát egy potenciált halmoz föl, hogy közvetlenül a szellemnek [léleknek] merítsen belőle erőt?

Ré: Ré vagyok. Helyesebb lenne úgy mondani, hogy a szakértő közvetlenül a szellemen keresztül fordul az univerzumhoz a hatalmáért, mivel a szellem [a lélek] egy „ingajárat”.

80.15

Kérdező: Namost, az egyedüli nyilvánvaló, jelentős különbség a pozitív és a negatív szakértő között ezen ingajárat használatában, úgy vélem, a polarizációjuk mikéntje. Van-e kapcsolat a lélek archetípusai és aközött, hogy a polarizáció pozitív vagy negatív? Például hogy a pozitív a tizenhatodikon keresztül hív, a [kuncogás] negatív pedig a tizenötödik archetípuson keresztül hív? Nagyon tanácstalan vagyok ezeknél a dolgoknál, és képzelem, hogy ez a kérdés gyönge vagy jelentéktelen. Meg tudod válaszolni?

Ré: Ré vagyok. Kihívás megválaszolni egy ilyen kérdést, mivel zűrzavaros a megszerkesztése. Ennek ellenére megpróbálunk hozzászólni a témához.

A szakértőnek, akár pozitív, akár negatív, ugyanaz a Mátrixa. A Potentátor is azonos. A szakértő az őt érő Katalizátorok hatására megkezdheti kiválogatni magának azokat, amelyek mentén továbbkeres. A Lélek Tapasztalata azután, amelyiknek ti a Hold nevet adtátok, a szakértő polaritására nézve messze sokkal megnyilvánultabb befolyás. Még az úgymond legboldogtalanabb tapasztalattal is, ami a szakértő Katalízisében bekövetkezni látszik, lehet – a lélek nézőpontjából szemlélve, az árnyékban lehetséges megkülönböztetéssel – dolgozni, amíg a legfényesebb délidő fényével egyező fény alá nem száll a szakértőre, és pozitív vagy másokat szolgáló megvilágosodás nem következik be. Az önmagát szolgáló szakértő megelégszik az árnyvilággal, és elérvén a nappal fényét, visszarántja fejét bősz vigyorral, előnyben részesítve a sötétséget.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.