78.11

Kérdező: Kirészleteznéd, kérlek a Mátrix és a Potentátor természetét és minőségét?

Ré: Ré vagyok. Az elme komplexumban a Mátrix* úgy írható le, mint tudat. Ennek az elnevezése a Mágus lett. Megemlítendő, hogy a tudat önmagában mozdulatlan. A tudat Potentátora** a tudattalan. Ez felöleli az elmében rejlő potenciál roppant birodalmát.

A testben a mátrix Egyensúlyi működésként vagy Egyenletes [élet] funkcióként látható 9 . Megjegyezzük, hogy itt a mátrix mindig aktív és semely módon nem inaktív. A test komplexum Potentátorát innentől Bölcsességnek 10 lehet nevezni, mivel csupán döntés folytán [állhat elő] az, hogy a test komplexum szüntelen tevékenységei és tendenciái hasznos módon élődjenek meg.

A Szellem Mátrixa az, amit a Lélek Éjszakájának vagy az Ősi Sötétségnek hívhatsz. Újra csak van itt valami, ami nem képes mozgásra vagy munkára. E rendkívül fogékony mátrixnak a potenciális ereje akkora, hogy a potentátor Villámcsapásként tekinthető. A ti Tarotnak nevezett archetípusi rendszeretekben ez a Villám Sújtotta Torony fogalmi komplexumára finomodott ki. Jóllehet az eredeti potentátor a fény volt annak hirtelen és tüzes formájában, vagyis maga a villám.

* a környezet, amelyben a fejlődés zajlik, egy körülvevő közeg vagy struktúra
** mozgosító, lehetővé tevő, elősegítő, lehetségesítő

79.20

Kérdező: Szeretném megpróbálni megérteni az első torzulás kiterjesztése előtti Logosz elméjének archetípusait. Úgy hiszem, hogy a most általunk tapasztalhatónak a jobb megértése érdekében ez egy logikus megközelítés.

Mint elmondtad, adott számunkra a mátrix, a potentátor és a szignifikátor. A mátrixot úgy értelmezem, mint amely a tudat: az,
amit mi tudatos elmének nevezünk, de mivel az is ez, amiből az elme felépül, így elveszettnek érzem magam, hogy e három fogalmat teljesen megérthessem, különösen az az előtti idő vonatkozásában, hogy a tudat és a tudattalan közti felosztás megtörtént volna. Úgy vélem, fontos jó megértéshez jutni erről a három dologról. Ki tudnád-e fejteni még bővebben a Elme Mátrixát, Potentátorát és Szignifikátorát, hogy miben térnek el és miként kapcsolódnak egymáshoz, ha megkérlek?

Ré: Ré vagyok. A Elme Mátrixa az, amelyből minden [létre] jön. Bár mozgás nélküli, a mozgósításban mégis aktiválója minden elmetevékenységnek. A Elme Potentátora az a nagy forráskészlet, mely azon tengerként szemléltethető, amelybe a tudatosság mind mélyebben és mind alaposabban merül alá annak érdekében, hogy teremtsen, elképzeljen és ön-tudatosabbá váljon.

A tudat, a test illetve a lélek Szignifikátora az illető egyszerű és egyesített fogalomként szemlélhető.

A Test Mátrixa úgy tekinthető, mint a tudat ellentétekben való visszatükröződése; vagyis mint korlátlan mozgás. A Test Potentátora pedig az, amely – áthatva – a tevékenységet szabályozza.

A Szellem Mátrixát nehéz jellemezni, mivel a szellem természete kevéssé mozgásos. A lélek energiái és mozgásai ugyan messze a legbehatóbbak, mégis, mivel az idő/térrel van közelebbi kapcsolatban, a dinamikus mozgás jellemzőivel nem rendelkezik. Következésképp Mátrixa úgy szemlélhető, mint a legmélyebb sötétség, Potentátora pedig úgy, mint a legváratlanabb eszmélés, megvilágosodás és alkotó befolyás.

Ímhol az Archetípusok leírása az Egyestől a Kilencesig, a társ-Teremtő avagy al-Logosz szabadakarati felismerése befolyásának beállta előtt.

80.8

Kérdező: Elnézést az e működésekben való elmélyültségem hiányáért és bocsánat néhány meglehetősen ostoba kérdésért, de úgy gondolom, hogy egy olyan pontnál járunk itt, amely valamiképp központi arra nézvést, amit jelenleg megérteni próbálunk, így még ha a következő kérdéseim talán majdhogy elfogadhatatlanul ostobák lesznek is, kísérletet tennék rá, hogy megértsem, mi ez a hatalom, amit a látogatónk hajszol, és miként használja fel azt. Mert énnekem úgy tűnik, hogy ez központi a tudat és annak evolúciója számára, melynek részesei vagyunk.

Amint ez az entitás, a mi látogatónk, növeli a hatalmát e ténykedései révén, mi az a hatalom, amit növel? Le tudod írni?

Ré: Ré vagyok. A hatalom, amelyről beszélsz, egy lelki hatalom. Az elme mint olyan erői nem tartalmazzák az efféle munkákat. Némelyest gyümölcsözően, fontolóra veheted a holdfény lehetőségeit. Ismert előtted, hogy a Lélek Mátrixát mi éjszakaként írtuk le. A holdfény tehát felkínál – vagy egy árnyékban látott valós képet, vagy egy agyrémet és valótlanságot. A hamisság hatalma megannyira mély, mint az igazság árnyéktól való megkülönböztetésének képessége. A rejtett dolgok árnyéka egy végtelen mélység, melyben az Egy Végtelen Teremtő energiáját tárolják.

A szakértő tehát a rejtett dolgok erejével munkálkodik egy az általi derengésben, ami lehet hamis vagy igaz. A hamisságot átölelni, megismerni, keresni és fölhasználni olyan hatalmat ad, ami nagyfokú. Ilyen a ti látogatótok hatalmának jellege, s ez némi fényt deríthet a mások szolgálata érdekében hatalomra igyekvőre is, mivel megbotlani az éjszakában óh, mily könnyű.

80.9

Kérdező: Azt mondod tehát, hogy ez a hatalom a léleké, nem pedig az elméé vagy a testé?

Ré: Ré vagyok. A szakértő munkája az elmén és a testen végzett korábbi munkára alapoz, máskülönben a lelken végzett, megbízható szintű munka nem volna lehetséges. Ezzel a megjegyzéssel megerősíthetjük feltételezésed helyességét.

80.10

Kérdező: Namost, a tizenötödik archetípust, amely a Lélek Mátrixa, az Ördögnek nevezik. Elmondanád, miért van ez így?

Ré: Ré vagyok. Nem szeretnénk semmitmondóak lenni egy ilyen központi kérdésnél, ámde megjegyezhetjük, hogy a szellemnek oly
leheletfinom a természete, hogy a fény gyümölcsöt hozó befolyása a lélek nagy sötétségére igen gyakran kevésbé szembeötlő, mint maga a sötétség. A sok szakértő választotta folyamat egy zavaros ösvénnyé válik, mivel valamennyi szakértő megpróbálja fölhasználni a Lélek Katalizátorát. Kevesen vannak, akiknek sikerül megragadniuk a Nap fényét. A szakértők messze nagyobb többsége megmarad a holdfényben tapogatózva, és mint elmondtuk, ez a fény ugyanúgy képes átejteni, mint rejtett misztériumokat feltárni. Ennélfogva a mátrix dallama, hogy úgy mondjuk, gyakran tűnik negatív- és, miként mondanátok, ördögi természetűnek.

Azt is meg kell említeni, hogy a szakértő olyasvalaki, aki mind jobban és jobban megszabadította magát a gondolatok, a vélemények és más-ének kötelékeinek kényszerétől. Tegye akár mások szolgálata, akár önmaga szolgálata érdekében, ez egy szükséges része a szakértő ébredésének. Ezt a szabadságot a nem szabadok úgy látják, mint amit ördöginek vagy feketének mondotok. A mágiát fölismerik – a jelleget gyakran nem.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.