67.30

Kérdező: Ebben az esetben folytasd.

Ré: Ré vagyok. Talán az első elem, amiről szót kell ejtenünk, az a szellem [lélek] ingajáratként történő használatának gondolata a tudat törzse és gyökerei közt. Ez egy félreértés, és lehetőséget adunk a kérdezőnek, hogy továbbgondolja a szellem rendeltetését, mivel a tudattal való munkánál egy komplexumon belül dolgozunk, s még nem kíséreltünk meg behatolni az intelligens végtelenbe. Jól lett kimondva, hogy az archetípusok az Egy Végtelen Teremtő porciói vagy arcának nézőpontjai. Ám emellett messze jobb azt fölismerni, hogy az archetípusok, noha állandók a felkínált termelő energiák komplexumában, semely két keresőnek nem adják e komplexumok ugyanazon termését.

Minden egyes kereső minden egyes archetípust azon jellemzőiben fog megtapasztalni az archetípus komplexumán belül, melyek az ő számá-
ra a legfontosabbak. Erre egy példa lehet a kérdező megfigyelése, hogy a Bolond leírása ilyen és ilyen. Ennek az archetípusnak egyik nagy nézőpontja a hit szemszöge, az üres térbe sétálás, tekintet nélkül arra, hogy mi fog történni a következőkben. Ez persze eszelős, ám része a spirituális újonc jellemzőinek. Hogy ezt az aspektust miért nem látta meg, azon eltöprenghet a kérdező. Viszont most újból meg kell kérnünk, hogy a kérdés hangozzék el újra a következő ülésen, mi pedig mostanra befejezzük ennek az instrumentumnak a használatát.

77.12

Kérdező: Úgy van. Erre az adott Logoszra vonatkoztatva kérdezem, a Napunk, amint megalkotta bolygórendszerének s al-Logoszainak élettapasztalatát.

Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés magvas. Egy olyan fogalmi komplexum sor megfigyelése felé fordulással kezdjük, mely számotokra a
Tarotként ismerős.

A fölfogás egy alapzat megteremtésével kezdődött, először az elme, aztán a test, majd pedig a spirituális komplexum. A Tarotnak nevezett fogalmi komplexumok ezután három 7-es csoportra bonthatók: az elme kör, egytől hétig; a fizikai komplexum kör, nyolctól tizennégyig; a spirituális komplexum kör, tizenöttől huszonegyig. Az utolsó fogalmi komplexum leginkább úgy nevezhető, mint A Választás.

Az egyes komplexumok átváltozásának alapkövén, a szabad akaratot útba igazítva az e ciklusokban fölajánlásra kerülő alapfogalmakkal, a Logosz e denzitásnak egy építmény alap architektúráját kínálta föl, valamint adatok kiépítését és szintézisbe hozatalát, mik A Választásban érik el tetőfokukat.

77.13

Kérdező: Akkor, hogy állításod számomra is lecsapódjon, én azt a jelentést látom benne, hogy hét filozófiai alapkő létezik kiindulásul a tudati tapasztalásra, hét a testire, hét a lelkire, s hogy ezek termelik ki a harmadik denzitás bizonyos időszakában tapasztalható sarkosulást. Talán nagyon gyöngén fogalmaztam meg, de közel állhatok ezzel az igazsághoz?

Ré: Ré vagyok. Igazad van abban, ahogyan előbbi kijelentésünk tartalmát pontosan megfigyelted. Nincs igazad olyan szempontból, hogy nem említed mindeme fogalmi komplexumok mondjuk úgy, helyét, vagyis, hogy ők a tudat gyökerében léteznek, s hogy ebből a forrásból ered az, hogy vezérlő befolyásuk és vezérmotívumuk visszakövethető.

Szintén meg lehet jegyezni, hogy az egyes alapkövek nem önállóak, hanem fogalmak komplexumai. Kapcsolatok találhatók továbbá oktávonként az egyazon helyű elme, test és lélek közt, például: egyes, nyolcas, tizenötös; valamint kapcsolatok az egyes oktávokon belül is, melyek segítségére vannak az elme/test/lélek komplexumnak a Választás tevékenységében. A Logosz, amely [nek égisze] alatt ezen alapkövek állnak, egy szabad akarati Logosz. Ily módon az alapkövek olyanoknak tekinthetők, amiknek sajátos arculatuk és kapcsolódásuk van minden egyes elme/test/lélek komplexumhoz. Csak a huszonkettes, A Választás az, ami viszonylag fix és önálló.

77.16

Kérdező: Amit igazából próbálnék megérteni – minekután a huszonegy filozófiai alap mind a huszonkettedikben végződik, mely a Választás – , az az, hogy miért olyan fontos ez a döntés, hogy a Logosz miért fektet szemlátomást ekkora hangsúlyt a döntésre, s hogy pontosan milyen szerepe is van ennek a polarizációs választásnak az evolúcióban vagy tapasztaláshalmazban, melyet életre hív a Logosz?

Ré: Ré vagyok. A polarizáció avagy az egyes elme/test/lelkek választása a harmadik denzitásból való szüretelhetőséghez szükséges. A magasabb denzitások az e döntésben megszerzett sarkosulás révén végzik munkájukat.

88.16

Kérdező: zt is feltételezem – ami lehet, hogy nem igaz – , hogy a jelenlegi lista, ami nekem van a tarot kártyák huszonkét nevéről, nincs teljesen összhangban Ré eredeti tarotkifejlesztésével. Le tudnád írni az eredeti tarot, elsőként elmondva nekem, hogy huszonkét archetípus volt-e? Ez ugyanannyi kellett hogy legyen. És hogy ezek ugyanazok voltak-e, mint amit az egyik korábbi ülésen felolvastam neked, vagy voltak különbségek?

Ré: Ré vagyok. Mint azt már korábban elmondtuk, mindegyik archetípus egy fogalmi komplexum, és nemcsak egyének, de az ugyanazon fajhoz vagy planetáris influenciához tartozók is szemlélhetik őket egyedi módokon. Ennélfogva nem informatív rekonstruálni a leíró elnevezéseiben fellelhető, meglehetősen jelentéktelen különbségeket az általunk használt tarot illetőleg az egyiptomiak valamint az e tanulmányi rendszer első tanulmányozóinak szellemi leszármazottjai által használt tarot közt.

Volt egy nagy áttörés, amely akkor történt, miután a munkánk a harmadik dimenzióban már elvégeztetett, ami az volt, hogy a Huszonkettes számú Arkánum, melyet mi a Választásnak neveztünk, helyes hangsúlyt kapott. A mi saját megtapasztalásunkban tisztában voltunk azzal, hogy kell léteznie egy ilyen egyesítő archetípusnak, ám nem adtunk neki megfelelő fogalmi komplexumot arra a célra, hogy ezt az archetípust a leghatékonyabban használjuk fel az evolúciónk előlendítése érdekében.

89.26

Kérdező: ól van, megpróbálunk majd így tenni. Ré azt ismertette, hogy egy nagy áttörés történt, mikor a Huszonkettes Arkánum helyes hangsúlyt kapott. Ez nem történt meg addig, amíg Ré „ki nem járta” a harmadik denzitást. Ebből azt feltételezem, hogy Rének, pozitívan polarizált lévén, valószínűleg kijutott ugyanabból a fátyol előtt lezajlott nehézségből, abban az értelemben, hogy a negatív polaritást semmibe vette. Ez egy találgatás. Helyes-e vajon?

Ré: Ré vagyok. Egy bizonyos módon ez pontosan így van. A mi szüretünk elsöprően pozitív volt, és a negatívakkal szembeni he-
lyes-megítélésünk viszonylag kitöltetlen volt. Mindazonáltal arra szándékoztunk utalni, hogy az előttetek tarotként ismert rendszerben az én spirituális evolúciójának előrevitelére a Huszonkettes Archetípus megfelelő megértése – amennyiben használhatjuk e névtévesztést – nagymértékben elősegíti az Elme, a Test és a Lélek Szignifikátora alapnézetének kiélesítését, továbbá határozottabb tehermentesítésbe billenti az Elme, a Test és a Lélek komplexumok Átalakulását és Nagy Útját.

Ez az írás tartalmazhat félreértéseket, félreértelmezéseket. Elképzelhető, hogy más máshogyan értelmezné a fenti gondolatokat, mely értelmezés ugyanúgy lehet helyes. A teljesebb megértés érdekében javasoljuk az Egység Törvénye könyveket olvasni, tanulmányozni.